Treballs Fi de Grau> Economia

Innovació i patents a Andalusia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:815
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG815
 • Autors:

  Fontboté Duran, Clàudia
  Penalba Suárez, Alicia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-07-22
  Resum: Són molts els factors que poden influir en el progrés d’un país o territori. Qüestionar-se per què existeixen tantes diferències entre les zones riques i les més pobres implica obrir un debat amb un ampli ventall d’argumentacions i respostes possibles, entre les quals es troba la innovació. Aquesta és considerada el puntal de qualsevol economia actual, però ens preguntem quin ha estat el seu paper a través de la història espanyola. L’interès per aquesta qüestió ens ha portat a elaborar el treball següent, que presenta un enfocament regional i es fonamenta en les patents, considerades com un dels millors factors relacionats amb la innovació. L’objectiu del treball és definir la dinàmica d’innovació d’Andalusia, Catalunya i Madrid entre 1880 i 1918 a partir de les sol·licituds de patents registrades a cada zona i altres indicadors (PIB per càpita, alfabetització i creació d’empreses). En primer lloc, introduïm el tema a partir de l’estudi de les diverses posicions econòmiques que han tractat la innovació i que l’inclouen dins el seu corpus teòric. Posteriorment realitzem una breu contextualització històrica d’Espanya i de cadascuna de les àrees triades, que dóna pas a la part pràctica del treball. En aquest punt analitzem l’evolució dels indicadors esmentats i també de les sol·licituds de patents. A continuació, en fem un estudi a partir de dos punts de vista: sectorial i professional. D’aquesta manera pretenem veure en quins sectors hi havia més innovació i si el perfil dels inventors estava marcat o definit. Finalment posem en comú els indicadors amb el nombre de patents per tal d’observar si presenten tendències similars. Per acabar, exposem les conclusions de l’anàlisi. There are many factors that may influence the progress of a country or a territory. Asking why there are so many differences between the richest and poorest areas involves a debate with a wide range of arguments and possible responses, among which there is innovation. It is considered the cornerstone of any current economy, but we wonder what was its role through Spanish history. The interest in this issue has led us to develop this study, which presents a regional approach and is based on patents, considered one of the best factors related to innovation. The objective of this study is to define the dynamics of innovation in Andalusia, Catalonia and Madrid between 1880 and 1918 from the patent applications registered in each area and other indicators (GDP per capita, literacy and entrepreneurship). First, we introduce the subject from the study of various economic positions that have dealt with innovation and have included it in their corpus. Later, we present a brief historical context of Spain and of the selected areas, which leads to the practical work. At this point we analyse the evolution of the indicators mentioned and also of the patent applications. Then, we conduct a study of the patents from two perspectives: sectorial and professional. This aims to observe which sectors had more innovation and if the profile of the inventors was marked or defined. Finally we put together the indicators with the number of patents in order to see if they have similar tendencies. Finally, we present the conclusions of the analysis. Son muchos los factores que pueden influir en el progreso de un país o de un territorio. El hecho de cuestionarse por qué existen tantas diferencias entre las zonas ricas y las más pobres implica abrir un debate con un amplio abanico de argumentaciones y respuestas posibles, entre las que se encuentra la innovación. Ésta está considerada como el puntal de cualquier economía actual, pero nos preguntamos cuál ha sido su papel a través de la historia española. El interés por esta cuestión nos ha llevado a elaborar el presente trabajo, que adopta un enfoque regional y se fomenta en las patentes, consideradas como uno de los mejores factores relacionados con la innovación. El objetivo del trabajo es definir la dinámica en innovación de Andalucía, Cataluña y Madrid entre 1880 y 1918 a partir de las solicitudes de patentes registradas en cada zona y otros indicadores (PIB per cápita, alfabetización y creación de empresas). En primer lugar, introducimos el tema a partir del estudio de las diversas posiciones económicas que han tratado la innovación y que la incluyen en su corpus teórico. Posteriormente realizamos una breve contextualización histórica de España y de cada una de las áreas escogidas, que da paso a la parte práctica del trabajo. En este punto analizamos la evolución de los indicadores mencionados y también de las solicitudes de patentes. Posteriormente realizamos un estudio de éstas a partir de dos puntos de vista: sectorial y profesional. De esta manera pretendemos ver en qué sectores había más innovación y si el perfil de los inventores estaba marcado o definido. Finalmente ponemos en común los indicadores con el nombre de patentes para observar si presentan tendencias similares. Por último, exponemos las conclusiones de nuestro análisis.
  Matèria: Patents d'invenció -- Espanya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Fontboté Duran, Clàudia ; Penalba Suárez, Alicia
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Innovació i patents a Andalusia, Catalunya i Madrid (1880-1918) Innovation and patents in Andalusia, Catalonia and Madrid (1880-1918) Innovación y patentes en Andalucía, Cataluña y Madrid (1880-1918)
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: innovació, patents, comparativa regional, història econòmica d'Espanya Innovation, patents, regional comparison, Spanish economic history innovación, patentes, comparativa regional, historia económica de España
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Innovació i patents a Andalusia, Catalunya i Madrid (1880-1918)
  Director del projecte: Muiños Villaverde, Maria Jesús
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Patents d'invenció -- Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar