Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El desemparament de menors en la legislació catalana

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:83
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG83
 • Autors:

  Ollé Lladó, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-05
  Resum: Los menores son un sector vulnerable en la sociedad que necesitan de protección ante el desamparo. Cuando un menor se encuentra en situación de desamparo se requiere la intervención de los poderes públicos con el objetivo de que esta situación de desprotección pueda ser eliminada. El objetivo de este trabajo es el análisis de la figura del desamparo de acuerdo con la legislación aplicable en Cataluña, y por tanto, la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia i la adolescencia, así como la Ley 25/2010, de 29 de mayo, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. El procedimiento de declaración del menor en situación de desamparo es un procedimiento administrativo que lleva a cabo la Dirección General de Atención a la Infancia i la Adolescencia. Esta misma entidad es la encargada de adoptar una medida de protección para el menor, y lo hará atendiendo al interés superior de éste. Children are a vulnerable sector of society that need protection from abandonment. When a child is in an unprotected situation, it requires the intervention of public authorities in order to remedy the state of neglect. The aim of this paper is to analyze the institution of abandonment according to the legislation that is currently applied in Catalonia, that is, the Law 14/2010, of May 27th, regarding childhood and adolescence rights and opportunities, as well as the Law 25/2010, of July 29th, regarding the second book of the Civil code of Catalonia, related to person and family. The procedure of declaration children in a state of neglect is a administrative procedure that involves la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. This entity is responsible for adopting a measure of protection for the child, and it will do according to the best interests of him. Els menors són un sector vulnerable en la societat, que necessiten de protecció davant del desemparament. Quan un menor es troba en situació de desemparament es requereix de la intervenció dels poders públics amb l’objectiu de que aquesta situació de desprotecció pugui ser eliminada. L’objectiu d’aquest treball és l’anàlisi de la figura del desemparament d’acord amb la legislació aplicable a Catalunya, i per tant, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, així com la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. El procediment de declaració del menor en situació de desemparament és un procediment administratiu que porta a terme la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Aquesta mateixa entitat és l’encarregada d’adoptar una mesura de protecció pel menor, i ho farà atenent a l’interès superior d’aquest.
  Matèria: Infants--Protecció, assistència, etc-Catalunya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciencias Jurídicas Juridical Sciences Ciències Jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Ollé Lladó, Marina
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El desamparo de menores en la legislación catalana The Abandonment of child in catalan legislation El desemparament de menors en la legislació catalana
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Paraules clau: best interest of the child, abandonment, public administration interes del menor, desamparo, administración pública interès del menor, desemparament, administració pública
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El desemparament de menors en la legislació catalana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias Jurídicas
  Juridical Sciences
  Ciències Jurídiques
  Infants--Protecció, assistència, etc-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar