Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

ASSOCIACIÓ DEL CONSUM DE CARN VERMELLA I PROCESSADA AMB EL RISC DE CÀNCER COLORECTAL

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:871
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG871
 • Autors:

  Bermejo González, Patricia
  Companys Alemany,Judit
  Molné Blaya, Maria de la Serra
  Rodríguez Girón, Judit
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-08-31
  Resum: El càncer colorectal (CCR) té un 9,7% d’incidència mundial i la dieta pot protegir del risc de CCR. Recentment, l’OMS ha avaluat la carcinogenicitat en humans del consum de carn vermella i processada associat al CCR. L’objectiu és determinar l’associació entre el consum de carn vermella i/o processada amb el risc de desenvolupar CCR, de còlon (CC) i/o rectal (CR) segons la bibliografia científica existent dels darrers 5 anys. En la revisió s’han inclòs 13 articles, 7 casos-controls i 6 cohorts, dels últims 5 anys, en anglès i subjectes >19 anys, a través de Pubmed i Cochrane Plus. En la carn vermella, en 3/9 estudis, consumir ≥9,6g/dia augmenta el risc de CCR entre un 18%-38%, en 1/6 estudis ingerir ≥60g/dia augmenta el risc de CC un 19% i, en el CR, en 2/6 estudis augmenta un 19%-72% amb un major consum. En la carn processada, en 4/8 estudis, consumir ≥22,5g/dia augmenta significativament el risc de CCR entre un 16%-59%, en 1/5 estudis, consumir ≥60g/dia augmenta el risc de CC un 54% i en el CR, 1/5 estudis mostra un augment del risc del 71%. En la carn blanca, en 3/6 estudis, consumir ≥80g/dia disminueix el risc de CCR entre un 15%-37%, en 1/5 estudis, un consum elevat disminueix un 40% el risc de CC i un 44% de CR, i per últim, en 1/5 estudis, consumir 53,6g/dia augmenta un 22% el risc de CC, i un 46% de CR. Els resultats mostren una tendència a augmentar el risc de CCR, CC i CR consumint carn vermella i processada i un paper protector de la carn blanca. No obstant, no hi ha suficient evidència científica per afirmar aquestes associacions. Per tant, es continuaria recomanant a la població adulta sana, un consum moderat (màxim 2 cops/setmana) de carn vermella i/o processada The incidence of colorectal cancer (CRC) is 9.7% in the world population and diet can be a protective factor in the risk of developing CRC. The WHO classified the consumption of red (RM) and processed meat (PM) as carcinogen in humans specifically relating it to CRC. The objective of this review is to determine the association between the consumption of this meat with the risk of developing CRC, colon cancer (CC), and rectal cancer (RC) according to the existing scientific bibliography in the last 5 years. A total of 7 case-controls and 6 cohorts were included in this review, in English, people over 19, by means of the database Pubmed and Cochrane Plus. In 3/9 studies, consuming ≥9,6g/day of RM increases significantly the risk of suffering CRC between 18%-38%. In 1/6 studies, consuming ≥60g/day of RM increase the risk of CC an 18%, and in RC, 2/6 studies increase between 19%-72%. In 4/8 studies, consuming ≥22,5g/day of PM increase the risk of CRC between 16%- 59%, and in RC, 1/5 studies increase a 71%. In 3/6 studies, consuming ≥80g/day of white meat (WM) decrease the risk of CRC between 15%-37%. In 1/5 studies, an elevated consumption of WM is associated with a decrease of 40% in CC, and a 44% in RC. Finally, in 1/5 studies, consuming 53,6g/day of WM show an increase of 22% in the risk of CC, and 46% in RC. The results show that there is a tendency of increasing the risk of suffering CRC, CC and CR by eating RM or PM, and that there is a possible protection factor when consuming WM. However, there is not sufficient scientific evidence to confirm these associations. We could continue advising the healthy adult population to consume RM or PM a maximum of two times a week. El cáncer colorectal (CCR) tiene un 9,7% de incidencia mundial y la dieta puede proteger del riesgo de desarrollar CCR. La OMS ha avaluado la carcinogenicidad en humanos del consumo de carne roja y/o procesada associado al CCR. El objetivo es determinar la asociación entre el consumo de carne roja y/o procesada con el riesgo de desarrollar CCR, de colon (CC) y/o rectal (CR) según la bibliografía científica existente de los últimos 5 años. En total se han incluido 13 articulos, 7 casos-controles i 6 cohortes, de los últimos 5 años, en inglés i en sujetos >19 años, a través de Pubmed i Cochrane Plus. En la carne roja, en 3/9 estudios, consumir ≥9,6g/día aumenta el riesgo de CCR entre un 18%-38%. En 1/6 estudios ingerir ≥60g/día aumenta el riesgo de CC un 19% y en el CR 2/6 estudios aumenta entre 19%-72%. En la carne procesada, en 4/8 estudios consumir ≥22,5g/día aumenta el riesgo de CCR entre un 16%-59%. En 1/5 estudios, consumir ≥ 60g/día aumenta el riesgo de CC un 54% y en el CR, 1/5 estudios muestran un aumento del riesgo del 71%. En la carne blanca, en 3/6 estudios, consumir ≥80g/día disminuye el riesgo de CCR entre 15%-37%. En 1/5 estudios, un consumo elevado disminuye un 40% el riesgo de CC, y un 44% de CR. En 1/5 estudios, consumir 53,6g/día aumenta un 22% el riesgo en el CC, y un 46% en CR. Los resultados muestran una tendencia a aumentar el riesgo de CCR, CC y CR consumiendo carne roja y procesada, y un posible papel protector de la carne blanca. No obstante, no hay suficiente evidencia científica para afirmar estas asociaciones. Se podría continuar recomendando a la población adulta sana, una ingesta de carne roja y procesada un máximo de 2 veces/semana. PALABRAS CLAVE: cáncer colorectal, cáncer de colon, cáncer rectal, carne roja, carne procesada, carne blanca
  Matèria: Recte-Càncer
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Bermejo González, Patricia; Companys Alemany,Judit; Molné Blaya, Maria de la Serra; Rodríguez Girón, Judit
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: ASSOCIACIÓ DEL CONSUM DE CARN VERMELLA I PROCESSADA AMB EL RISC DE CÀNCER COLORECTAL, DE CÒLON I/O RECTAL EN HUMANS: REVISIÓ DE TIPUS SISTEMÀTICA ASSOCIATION OF CONSUMPTION OF RED AND PROCESSED MEAT WITH COLORECTAL, COLON AND / OR RECTAL CANCER RISK IN HUMANS: SYSTEMATIC REVIEW TYPE ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE ROJA Y PROCESADA CON EL RIESGO DE CÁNCER COLORECTAL, DE COLON Y/O RECTAL EN HUMANOS: REVISIÓN DE TIPO SISTEMÁTICA
  Data de la defensa del treball: 2016-06-06
  Paraules clau: Càncer colorectal, càncer de còlon, càncer rectal, carn vermella, carn processada, carn blanca Colorectal cancer, colon cancer, rectal cancer, red meat, processed meat, white meat. cáncer colorectal, cáncer de colon, cáncer rectal, carne roja, carne procesada, carne blanca
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: ASSOCIACIÓ DEL CONSUM DE CARN VERMELLA I PROCESSADA AMB EL RISC DE CÀNCER COLORECTAL, DE CÒLON I/O RECTAL EN HUMANS: REVISIÓ DE TIPUS SISTEMÀTICA
  Director del projecte: Valls Zamora, Rosa Maria
  Ensenyament(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Recte-Càncer
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar