Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El usufructo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:893
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG893
 • Autors:

  Silvia Tarridas Presumido
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-09-06
  Resum: El meu propòsit és realitzar un estudi general de l'usdefruit. Dividirem aquest treball en tres parts . En el primer l'usdefruit en dret romà, en què situo a l'usdefruit en els seus orígens , i analitzo els textos del digest que permeten parlar del seu contingut i límits , els seus elements constitutius, el cousufructo, l'empara, l'extinció, el dret real de l'ús i el dret real d'habitació, tot això complementat amb comentaris del Digest, així com la fórmula processal que protegeix l'usufructuari en l'època clàssica . En el segon Dret comparat: definicions d'usdefruit, conté una anàlisi de les definicions, partint dels diferents codis, francès, italià, xilè, argentí i portuguès. Al tercer l'usdefruit; al Dret Civil de Catalunya amb referència al Codi civil espanyol, en el qual explico el caràcter general, béns sobre els quals pot recaure com es constitueix l'usdefruit, referint als títols constitutius, els subjectes si és un usdefruit simultani o successiu i l'acreixement de l'usdefruit, molt important, parlaré sobre les relacions entre el nu propietari i l'usufructuari centrant-me en les obligacions i drets de cadascun, a la durada, modificació i extinció de l'usdefruit, molt interessant, explico usdefruits especials per raó de l'objecte en què recau aquest apartat englobarà l'usdefruit sobre béns consumibles o quasiusufructe, l'usdefruit de béns deteriorables , de diners , de participacions de fons d'inversió, de quota d'un bé en comunitat i l'usdefruit de boscos i plantes, i per acabar, usdefruits especials per raó de les facultats de l'usufructuari: l'usdefruit de deposició, en què explico el concepte, els supòsits i requisits per a la procedència de la facultat de disposició per l'usufructuari . My purpose is to conduct a comprehensive study of the usufruct. Divide this work into three parts. In the first The usufruct in Roman law, in which I place the usufruct in its origins, and I analyze texts digest that allow discuss its content and limits its constituent elements, the cousufructo, extinction, the real right of use and the real right room , all complemented by reviews of the Digest and the procedural formula that protects the beneficial owner in the classical era. In the second ' Comparative Law: Definition of usufruct, contains an analysis of the definitions, based on the different codes, French, Italian, Chilean, Argentine and Portuguese. In the third ' The usufruct ; in the Civil Dret de Catalunya with reference to the Spanish Civil Code ' , in which I explain the ' General character, Real upon which may rest ' as the usufruct is constituted , referring to the constituent titles , subjects if a usufruct simultaneous or successive increase of enjoyment and , importantly, will speak on Relations between the bare owner and the usufructuary focusing on the rights and duties of each, the Duration, amendment and termination of the usufruct, very interesting, explain ' special Usufructs object because it lies this section encompass the usufruct or cuasiusufructo consumables, usufruct of perishable goods, money, mutual fund shares, share in community of property and usufruct forests and plants, and finally, Usufructs special because of the powers of the usufructuary usufruct deposition, in which I explain the concept , assumptions and requirements for the admissibility of the power provided by the beneficial owner . Mi propósito es realizar un estudio general del usufructo. Dividiremos el presente trabajo en tres partes. En el primero ‘El usufructo en derecho romano’, en el que ubico al usufructo en sus orígenes, y analizo los textos del digesto que permiten hablar de su contenido y límites, sus elementos constitutivos, el cousufructo, el amparo, la extinción, el derecho real del uso y el derecho real de habitación, todo ello complementado con comentarios del Digesto, así como la formula procesal que protege al usufructuario en la época clásica. En el segundo ‘Derecho comparado: definiciones de usufructo’, contiene un análisis de las definiciones, partiendo de los diferentes códigos, francés, italiano, chileno, argentino y portugués. En el tercero ‘El usufructo; en el Dret Civil de Catalunya con referencia al Código civil español’, en el cual explico el ‘Carácter general’, ‘Bienes sobre los que puede recaer’ como se constituye el usufructo, refiriéndome a los títulos constitutivos, los sujetos si es un usufructo simultáneo o sucesivo y el acrecimiento del usufructo, muy importante, hablaré sobre las ‘Relaciones entre el nudo propietario y el usufructuario’ centrándome en las obligaciones y derechos de cada uno, a la ‘Duración, modificación y extinción del usufructo’, muy interesante, explico ‘Usufructos especiales por razón del objeto en que recae’ este apartado englobará el usufructo sobre bienes consumibles o cuasiusufructo, el usufructo de bienes deteriorables, de dinero, de participaciones de fondos de inversión, de cuota de un bien en comunidad y el usufructo de bosques y plantas, y para acabar, ‘Usufructos especiales por razón de las facultades del usufructuario: el usufructo de deposición’, en el que explico el concepto, los supuestos y requisitos para la procedencia de la facultad de disposición por el usufructuario.
  Matèria: Usdefruit
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Silvia Tarridas Presumido
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El usufructo
  Data de la defensa del treball: 2014-06-03
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El usufructo
  Director del projecte: Encarnació Ricart Martí
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Usdefruit
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar