Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El Burnout en l'ensenyament

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:972
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG972
 • Autors:

  Caballé Margalef, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-09-12
  Resum: Aquest treball de camp ha estudiat el síndrome del burnout en el sector de l’ensenyament, concretament s’han estudiat els professors d’educació secundària obligatòria, els professors de cicles formatius i els professors de universitat, d’alguns dels centres més significatius de les Terres de l’Ebre. L’objectiu d’aquest era arribar a la conclusió de qui dels tres tipus d’ensenyament està més prop de sofrir aquest síndrome. El mètode utilitzat per poder obtenir la informació necessària i poder contrastar les hipòtesis plantejades ha estat el disseny de tres qüestionaris, un per a cada tipus d’ensenyament. Així, recollir les respostes de canvis emocionals, canvis negatius i reaccions negatives en l’execució professional dels professors, i poder treure’n conclusions. Els resultats que es van obtindre van ser els que s’esperaven de les hipòtesis plantejades, a mesura que el nivell d’estudis augmenta els professors estan més lluny de sofrir aquest síndrome. Les conclusions més rellevants que es van extreure d’aquest estudi van ser que els professors de la universitat són els que estan més lluny de sofrir aquest síndrome, mentre que els d’educació secundària obligatòria són els que estan més prop. La freqüència de conflictes a les aules de l’ensenyament d’educació secundària obligatòria és molt més elevada, a més, són en qui més complicat els resulta afrontar-los, i en qui més els preocupa que el treball els estigui irritant emocionalment. A més nivell d’estudis els conflictes disminueixen, els afronten fàcilment i no els afecten. Paraules clau: Burnout, cremat, esgotament, consumit, desgast professional, estrès This field work has studied the syndrome of burnout in the education sector, specifically been studied teachers in compulsory secondary education, teachers training courses and university professors, some of the most significant schools of the “Terres de l’ebre” The aim of this was to conclude which of the three types of education is closer to suffer from this syndrome. The method used to obtain the necessary information and to contrast the hypotheses has been designing three questionnaires, one for each type of education. So, collect responses of emotional changes, negative changes and negative reactions in the professional performance of teachers, and to draw conclusions. The results obtained were those expected of the hypotheses, as the level of education increases teachers are suffering further from this syndrome. The most important conclusions drawn from this study were that college professors are those who are suffering further from this syndrome, while compulsory secondary education are those that are closer. The frequency of conflicts in the classroom teaching compulsory secondary education is much higher, moreover, are more complicated is who they meet them, and who worry that more work is irritating them emotionally. A level of studies conflicts decrease, easily face and do not affect them. Important words: Burnout, burned, exhaustion, consumed, stress Este trabajo de campo ha estudiado el síndrome del burnout en el sector de la enseñanza, concretamente se ha estudiado a los profesores de educación secundaria obligatoria, los profesores de ciclos formativos y los profesores de universidad, de algunos de los centros más significativos de las Tierras del Ebro. El objetivo de éste era llegar a la conclusión de cuál de los tres tipos de enseñanza está más cerca de sufrir este síndrome. El método utilizado para obtener la información necesaria y poder contrastar las hipótesis planteadas ha sido el diseño de tres cuestionarios, uno para cada tipo de enseñanza. Así, recoger las respuestas de cambios emocionales, cambios negativos y reacciones negativas en la ejecución profesional de los profesores, y poder obtener conclusiones. Los resultados que se obtuvieron fueron los que se esperaban de las hipótesis planteadas, a medida que el nivel de estudios aumenta los profesores están más lejos de sufrir este síndrome. Las conclusiones más relevantes que se extrajeron de este estudio fueron que los profesores de la universidad son los que están más lejos de sufrir este síndrome, mientras que los de educación secundaria obligatoria son los que están más cerca. La frecuencia de conflictos en las aulas de la enseñanza de educación secundaria obligatoria es mucho más elevada, además, son los que más complicado les resulta afrontar, y los que más les preocupa que el trabajo les esté irritando emocionalmente. A más nivel de estudios los conflictos disminuyen, los afrontan fácilmente y no les afectan. Palabras clave: Burnout, quemado, agotamiento, consumido, desgaste profesional, estrés No consta
  Matèria: Professors -- Pràctica professional -- Aspectes psicològics
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa No consta
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Caballé Margalef, Alba
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: No consta El Burnout en la enseñanza The Burnout in education El Burnout en l'ensenyament
  Data de la defensa del treball: 2016-09-12
  Paraules clau: Cremat, estrès, desgast professional Burned, stress, burnout Quemado, estrés, desgaste profesional No consta
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El Burnout en l'ensenyament
  Director del projecte: Villarroya Martínez, Mª Matilde
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  No consta
  Professors -- Pràctica professional -- Aspectes psicològics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar