URV Institutional Repository
Español Català English
Treballs Fi de Grau - Química
Title Date
Access to new complexes of (Cat)[Cu(CF3)2] as efficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides2018-06-18
Activation of diborylalkenes with Cu(I) catalyst towards C-C coupling2021-06-28
Adaptació del mètode de determinació de nitrats en sòls a la UNE-EN ISO 170252019-06-18
Adaptación de un tanque de almacenamiento de derivados del aceite de palma2018-06-21
Aditivos antiapelmazantes en azufre sublimado2017-01-16
Aerogeles de Grafeno: Soporte de Catalizadores2017-06-14
Aguas subterráneas: piezómetros, sistemas de remediación y muestreo en una planta TAR2014-01-30
Amines Catalyse Organoboron Reactions2016-11-01
Analysis of paracetamol, caffeine and fluoxetine in stoke bardolph effluent using SPE and UPLC-QTOF-MS2017-06-30
Anàlisi d’hidrocarburs aromàtics presents a l’atmosfera mitjançant extracció per fluids pressuritzats i anàlisi per GC-MS2021-02-01
Análisis de la red de agua y estudio de alternativas de optimización del consumo de agua.2021-06-21
Análisis espectroscópico y quimiométrico del efecto de la temperatura en líquidos iónicos. Estudio previo de su capacidad de absorción de agua16/01/2017
Análisis estructural de un glicofullereno gigante inhibidor del virus del Ébola2016-06-20
Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa2020-07-07
Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa2020-07-07
Aplicación del Lean Management a la planta Cepsa2020-07-07
Aprovechamiento térmico de un corriente residual en una caldera de vapor2015-06-12
Assessment of Correlated Errors in Chemical Measurment2019-06-21
Augment de la vida útil en poliuretans2018-06-13
Autentificació d'olis d'oliva de les DOP Siurana i Les Garrigues mitjançant mesures de fluorescència acoblades a tractaments quimiomètrics2021-07-02
Avaluació de la qualitat de l'aire2017-07-15
Avaluació dels sorbents d’extracció en fase sòlida de mode mixt de base sílice en la determinació de fàrmacs mitjançant cromatografia líquida2021-07-05
Avaluació de nous materials per a l'extracció d'edulcorants en mostres ambientals aquoses2014-06-06
Aziridinació Organocatalítica com a Etapa Clau per a la Síntesi de Nous Inhibidors de l’Esfingosina Quinasa2016-06-09
Bhiomicyn A: A new antibiotic2017-06-30
Bibliographic research comparing different parameters for the optimisation of fingerprint powders.2020-07-10
Bioindicació com a control de processos2015-06-17
Boració organocatalítica d'alfa-amino al·lens2015-06-12
Borilació de diens2016-06-08
Calibración y validación de un método por espectroscopía nir para la mejora en la cuantificación del grado de hidrólisis en muestras de alcohol polivinílico2021-07-05
Caracterització computacional de l'acoblament d'etilè i CO2 catalitzat per Pd i Ni2018-06-18
Caracterització de compostos de PTFE mitjançant differential scanning calorimetry2021-06-21
Caracterització de membranes de fluorur de polivinilidé modificades i concentració de polifenols mitjançant nanofiltració2016-06-13
Caracterització de resines urea-formaldehid mitjançant ABES, DSC, GPC i HPLC2019-06-13
Carbohydrates as future drugs. Synthesis of (2-naphthyl) β-D-xylopiranoside or XylNap and subsequent transformation of 2- and 4-positions.2017-06-30
Catalitzadors de Zn per a la reacció de cicloaddició de CO2 i epòxids2016-06-17
Comparació de dos mètodes analítics per a la determinació de xantofil·les totals2015-06-08
Comparació de l’índex de groc de diferents polietilens i polipropilens en grança i placa mesurats en dos espectrofotòmetres color-view BYK-GARDNER2015-07-08
Comparació entre dos sistemes per la determinació de fenols per un mètode colorimètric 2019-06-14
Comparación de métodos para la determinación de cationes en tierras: CH3COO-NH4 y Mehlich-32016-06-17
Comportament d'un polioxometal·lat funcionalitzat en solució: estudi teòric de dinàmica molecular i DFT sobre l'efecte dels contracations orgànics en les propietats redox.2019-06-18
Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI2021-06-22
Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI2021-06-22
Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI2021-06-22
Conformational Variation and Selectivity of Glycosylated PACAP23 Replacing the Fourth Residue by Beta-turn or Alpha-helix Inducers2021-07-07
Control analític de processos en la indústria química mitjançant espectroscòpia NIR19/06/2017
Controlled growth of hydroxyapatite in the specific binding peptide2016-06-20
Correlació entre les resistències a compressió i les variables de control de producció a una indústria cimentera2016-06-21
Cromatografía de exclusión por tamaño. Análisis del polietilenglicol.2017-06-27
Cross-metathesis optimization as a key step for the synthesis of sphingosine analogues2017-06-22
Debottlenecking hidráulico de los circuitos de una unidad integrada CDU / VDU2020-07-08
Debottlenecking hidráulico de los circuitos de una unidad integrada CDU / VDU2020-07-08
Debottlenecking hidráulico de los circuitos de una unidad integrada CDU / VDU2020-07-08
Desarrollo de un método analítico por GC-FID para la determinación de escualeno en la fracción insaponificable del aceite de oliva2014-06-12
Desenvolupament de diferents metòdiques d'anàlisi mitjançant la tècnica cromatogràfica HPLC17/01/2017
Desenvolupament de models de calibratge per l'anàlisi de poliols mitjançant espectroscòpia NIR i RMN.2015-06-08
Desenvolupament de mètodes per determinar propietats de productes propis mitjançant tècniques analítiques2015-06-10
Desenvolupament de nous sistemes ignifugats base aigua per espumes rígides de poliuretà destinades a aplicacions discontínues2018-06-11
Desenvolupament d'un additiu anticorrosiu aquós amb l'ajuda d'un software de disseny d'experiments2019-06-20
Desenvolupament d'una línia de protecció solar2016-06-21
Desenvolupament d'una metodologia per a la determinació d'àcids grassos mitjançant HPLC-TOF2017-06-15
Desenvolupament d'un mètode analític per HPLC-DAD per la determinació d'esqualè en mostres de DOD21/06/2017
Desenvolupament d’un mètode control i mitigació de la polimerització de l’1,3-butadiè, POP CORN, a les plantes de procés de butadiè2021-05-14
Desenvolupament d’un mètode de cromatografia de líquids acoblada a un espectròmetre de masses en tàndem per a la determinació de tetrodotoxines2014-01-29
Desenvolupament d'un mètode de digestibilitat in vitro per aus 2019-06-17
Desenvolupament d’un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d’adulterants en pastes d’anacards2021-07-03
Desenvolupament d’un mètode qualitatiu multivariant per la determinació d’adulterants en pebre vermell2016-06-20
Desenvolupament d'un nou mètode per diferenciar la naturalesa orgànica o inorgànica de compostos halogenats presents en residus especials mitjançant la utilització de cartutxos selectius2016-06-13
Desenvolupament i validació de nous mètodes d'anàlisi en vi mitjançant FTIR2021-07-07
Desenvolupament i validació d’un mètode d’anàlisi per a la determinació de compostos bioactius en vegetals per HPLC2020-01-16
Design of a pilot plant for the reclamation of industrial wastewater with minimum liquid discharge2021-06-21
Design of novel beta-blockers for the retardation of breast cancer metàstasis2019-06-21
Deslocalització electrònica i aromaticitat: estudi computacional d'hidrocarburs i POMs2014-05-06
Detecció i eliminació de possibles focus de contaminació microbiológica d'un producte cosmètic2019-06-12
Determinació de carbonat de calci en polietilè de baixa densitat2016-06-13
Determinació de compostos orgànics emergents en mostres d'aire2021-07-06
Determinació de compostos orgànics volàtils en aigües de procés mitjançant GC-FID2017-06-14
Determinació de Contaminants Atmosfèrics al Port de Tarragona2015-10-15
Determinació de contaminants emergents en peixos per cromatografia de gasos.2016-06-09
Determinació de Formaldehid en emulsions polimèriques mitjançant HPLC-DAD2019-06-18
Determinació de la metoxiamina residual en mostres aquoses de procés per cromatografia iònica2019-06-20
Determinació del grau d'aïllament acústic al soroll aeri i la seva incertesa2019-06-11
Determinació de l'SE-2 per cromatografia iònica2015-06-08
Determinació dels paràmetres de control dels circuits de refrigeració dels generadors dièsel d’emergència2018-06-18
Determinació de substàncies reductores(SO2) en carns, mitjançant la valoració Iodomètrica2018-09-07
Determinació de vitamines liposolubles en mostres d’origen alimentari per RP-HPLC-UV2018-07-09
Determinación de cobre en tierras de viñedo ecológico de Denominación de Origen de diferentes zonas de Cataluña2019-06-12
Determinación del monómero residual en el PVOH por HS-GC.2016-06-17
Determinación del succinato en medios de cultivo bacteriano mediante fluorometria 2019-06-14
Determinación de nuevas sustancias psicoactivas (nsp) en fluídos biológicos mediante microextracción y cromatografía líquida de ultra resolución2019-06-21
Developing new silk based composite materials for dental and bone repair2018-06-22
Development of a chemometric model to predict the percentage in mass of water in triols by means of NIR spectrometry2021-06-30
Development of photocurable instant adhesives based on cyanoacrylate monomers2018-06-11
Diseño de la red de antorcha de una planta petroquímica2018-01-25
Diseño de la red de antorcha de una planta petroquímica2018-01-25
Diseño de una columna de destilación para el tratamiento de aguas residuales de la 5ª etapa del proceso Kresoxim-Metil2019-06-20
Diseño de una planta de producción de Fatty alcohol ethoxylate2019-06-19
Diseño de un nuevo lavador de gases2019-06-21
Diseño de un sistema de upgrading de biogás para poder ser inyectado a red o empleado en vehículos2020-07-07
Diseño de un sistema de upgrading de biogás para poder ser inyectado a red o empleado en vehículos2020-07-07
Diseño de un sistema de upgrading de biogás para poder ser inyectado a red o empleado en vehículos2020-07-07
Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua2020-07-08
Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua2020-07-08
Diseño de un tren de acabado de una planta de producción de alkoxylados insolubles en agua2020-07-08
Disseny bàsic del sistema de destilació d'una planta de produció de fenol2015-06-12
Disseny bàsic del sistema de destilació d'una planta de produció de fenol2015-06-12
Disseny del tractament de gasos de final de línia d'un procés de revestiment amb pintura2017-09-07
Disseny del tractament de gasos de final de línia d'un procés de revestiment amb pintura2017-09-07
Disseny del tractament de gasos de final de línia d'un procés de revestiment amb pintura2019-09-07
Disseny d'imants moleculars amb fragments de grafè2018-06-18
Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.2015-05-28
Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.2015-05-28
Disseny d'una absorció de gas HCl en aigua, apte per aconseguir una concentració d'àcid clorhídric en pes > 35 %.2015-05-28
Disseny d'una estació de càrrega i descàrrega mitjançant multiacopladors rotatius2017-06-16
Disseny d'una planta de PLA2020-07-07
Disseny d'una planta de PLA2020-07-07
Disseny d'una planta de producció de diòxid de clor per al tractament d'aigua de salvaguardes de la central nuclear de Vandellòs II.2016-06-09
Disseny d'una planta de producció de diòxid de clor per al tractament d'aigua de salvaguardes de la central nuclear de Vandellòs II.2016-06-09
Disseny d'una planta de producció de líquid iònic2015-05-29
Disseny d'una planta de recuperació de monòmer de la planta de Poliols Polimèrics2020-08-07
Disseny d'una planta per a la recuperació de propilenglicol d'un subproducte de reacció2018-06-21
Disseny d'una planta pilot per l'optimització d'una biorefineria basada en algues2017-09-08
Disseny d'una unitat de concentració de gasos de la refineria Repsol2019-06-21
Disseny d'una unitat de concentració de gasos de la refineria Repsol2019-06-21
Disseny d'una unitat de recuperació d'etilè2017-06-14
Disseny d'una unitat de recuperació d'etilè2017-06-14
Disseny d'una unitat de rentat de propilè FCC2017-06-16
Disseny d'una unitat de rentat de propilè FCC2017-06-16
Disseny d'una unitat de rentat de propilè FCC2017-06-16
Disseny d'un splitter propà-propilè amb integració interna de la calor2018-06-20
Disseny molecular de catalitzadors per l'acoblament de diòxid de carboni amb etilè.2014-06-12
Disseny preliminar d'una unitat d'isomerització de nafta lleugera2017-06-14
Disseny preliminar d'una unitat d'isomerització de nafta lleugera2017-06-14
Disseny preliminar d'una unitat d'isomerització de nafta lleugera2017-06-14
Disseny preliminar d'una unitat d'isomertizació de nafta lleugera2017-06-14
Distribució i quantificació de Hidroclorotiazida en pastilles comercials de Hidrosaluretil mitjançant Espectroscòpia Raman i HPLC2015-06-17
Efecte sobre el pH i la conductivitat de diferents compostos de sofre en sòls salins2015-06-12
Electron deficient alkynes reactivity against binucleophilic compounds2018-06-22
Encapsulament de Th en Ful·lerens C802018-06-18
Estratègies per a la preconcentració en línia amb la tècnica d'electroforesi capil·lar per l'anàlisi de drogues d'abús2015-06-15
Estudi computacional de la formació de policarbonats a partir de diòxid de carboni i òxid de limonè2014-06-13
Estudi computacional de la telomerització de l'isoprè catalitzada per complexos de Pal·ladi2016-06-15
Estudi computacional del mecanisme d'oxidació d'aigua per l'obtenció d'hidrogen molecular a partir de catalitzadors d'iridi2020-07-01
Estudi computacional del mecanisme d'oxidació de tioèters amb polioxometal·lats que contenen unitats Ceri-peroxo2020-01-16
Estudi de bioaccessibilitat de fragàncies sintètiques en mostres de peix2017-06-21
Estudi de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta alimentària2020-07-07
ESTUDI DE LA VIABILITAT DE CONSTRUIR UNA TERMINAL D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS AL PORT DE CASABLANCA (MARROC)2014-05-28
Estudi de l'optimització/ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals d'una planta productiva a Vilallonga del Camp2017-06-16
Estudi de matrius de sensors per l’avaluació de sistemes químics complexos: determinació de creatinina en mostres d’orina2020-09-09
Estudi de precisió d’un analitzador de destil·lació simulada de gasoil mitjançant cromatografia de gasos (GC-FID)17/01/2017
Estudi de precisió d'un analitzador de destil·lació simulada de querosè mitjançant GC-FID2017-06-14
Estudi d'exactitud en l'anàlisi de gasolina emprant un cromatògraf multidimensional Reformulyzer M42018-06-15
Estudi d'optimització i escalat de la preparació d'una dispersió aquosa de poliuretà2015-06-12
Estudi i anàlisi de l'estació depuradora d'aigües residuals d'IQOXE2021-07-07
Estudi i desenvolupament de transistors orgànics electroquímics per a la detecció de reaccions immunològiques2019-06-11
Estudi i optimització de la síntesi d'un recobriment de poliuretà (PU) d'altes prestacions2019-06-13
Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil2021-06-30
Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química 2019-06-19
Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química 2019-06-19
Estudio de la arquitectura de control de procesos de una planta química2019-06-19
Estudio de la hidrólisis enzimática del salmosan empleado en nutrición animal2019-06-18
Estudio de la polimerización de la ε-caprolactona (CL) por MALDI-TOF2020-07-03
Estudio de la presencia de un grupo de compuestos orgánicos a lo largo de todo el recorrido del río Francoli2016-06-15
Estudio mediante espectroscopia molecular UV-Vis-NIR de la degradación enzimática de gomas vegetales2018-01-17
Estudio para la optimización del sistema de eliminación de carbonatos en las aguas residuales de vertido de la planta de CO 2016-06-10
Estudio para la optimización del sistema de eliminación de carbonatos en las aguas residuales de vertido de la planta de CO 2016-06-10
Estudio para la optimización del sistema de eliminación de carbonatos en las aguas residuales de vertido de la planta de CO 2016-06-10
Estudio y modificación de especialidades poliméricas en base acuosa y libre de NMP2018-06-11
Evaluación de esquemas de refrigeración en Energías2016-06-10
Exploració de la síntesi de nanoparticules de tungstats dobles amb baixa temperatura de transició polimòrfica per la via solvotermal2018-06-15
Exploring Cp*Co-catalysed ligand-directed C–H trifluoromethylthiolation reaction: from bibliographic research to an action plan.2020-07-01
Extracción de fenoles y flavonoides en el té de Mursalitsa y la ñora2016-06-13
Extracción de polietilenglicol en metoxipolietilenglicol y caracterización mediante cromatografía de permeación de gel2019-06-14
Fabricació de copolímer en una planta de producció de PVC2020-07-07
Formulació d'una gama de xampús capil·lars per a tres tipologies de cabell: normal, sec i greixós2017-06-21
Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/20112016-06-13
Free and controlled radical polymerization of polymers for thermoresponsive hydrogels2014-06-05
Gestión de alarmas de proceso en una planta de PEBD según modo de operación: arranques i paradas2021-06-21
Grafted ABS coagulation effect on surface quality material2018-06-13
Hidrocarburs saturats i aromàtics en olis vegetals: optimització i validació del mètode analític21/06/2017
Hydrocinnamaldeyde production by Rh-catalysed regioselective hydroformylation of styrene2018-06-11
Identificació de l’origen geogràfic d’oli d’oliva mitjançant tècniques de classificació multivariants i espectroscòpia ft-raman2018-02-19
Identificación del origen geográfico de aceite de palma mediante técnicas multivariantes2016-01-25
Implantació de la metodologia LEAN en l'àmbit de la Logística19/06/2017
Implantació de l'ús d'un motlle a pressió en sistemes viscoelàstics2014-06-09
Implantació d'un mètode analític al laboratori de polímers de Repsol Química S.A. de Tarragona2015-06-19
Implementació d’un mètode per a la determinació d’anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètric2019-06-18
Implementation of NIR Spectroscopy for the determination of physical and chemical properties in polyester samples by using Partial Least Squares (PLS) multivariate analysis.2021-07-05
Instalación del tratamiento de colas de una planta de VCM2021-06-22
Instal·lació de càrrega d'aigua d'una planta de PVC2020-07-07
Introducció de motius fluorats emergents tiofluoroalquil en heterocicles2021-07-01
Isoamyl acetate synthesis2018-06-22
La química del vermut2019-06-12
Luminiscent Nanothermometers for agricultural applications2019-06-20
Mechanistic study of C-H amidation with a Cp*Rh(III) catalyst2017-06-19
Mechanistic study proposal of the trimethylsilylation of terminal alkynes using TMSCF3 and DMPU2020-07-10
Metodologia i validació per NIR2019-06-18
Microencapsulació per polimerització interfacial2017-09-08
Microwave assisted conversion of fructose and glucose to 5-hydroxymethylfurfural in a continuous flow reactor2018-06-22
Millora de l’activitat desescumant en pintures de recobriment epoxídiques2017-06-22
Modelització computacional de sistemes nanomètrics: estructura i reactivitat d’una nanopartícula de rodi estabilitzada per lligands de tipus carbè N-heterocíclic2020-07-03
Mètodes per a la determinació de la distribució de mida de partícula de síliques via espectrometria per difracció de raigs làser2016-06-08
Neighbouring group direction in asymmetric glycosylation2015-06-15
NEW STUDY OF THE REACTIVITY AND SELECTIVITY OF BORON REAGENT'S IN THE RHODIUM CATALYZED 1,4-ADDITION2015-06-13
Optimització de la fusió de perles en una industria cimentera mitjançant la posada en funcionament de la nova perladora Katanax X30026/06/2017
Optimització de la tècnica per a la determinació i quantificació de polisacàrids no amilacis i implementació en un nou cromatògraf de gasos.2021-06-29
Optimització d'una columna de destil·lació d'una planta de PEAD amb Aspen HYSYS2014-05-06
Optimització d’un mètode de mesura per a la diferenciació de diferents farines d’insectes mitjançant NIR portàtils i anàlisi multivariant2021-07-06
Optimització i validació d’un mètode d’anàlisi per a una especialitat farmacèutica2021-07-07
Optimización de un Circuito de Aceite Térmico para Calentar un patio de tanques de betún asfáltico2021-06-22
Optimización de un Circuito de Aceite Térmico para Calentar un patio de tanques de betún asfáltico2021-06-22
Optimización de un Circuito de Aceite Térmico para Calentar un patio de tanques de betún asfáltico2021-06-22
Optimización de un método para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas organoclorados en aguas de consumo por GC-MS21/06/2017
Optimization of an ultrasonic ionization source using a Quadrupole Time-of-flight mass spectrometry30/06/2017
Orbital contributions to the exchange-repulsion energy of atomic and molecular aggregates2018-06-22
"Panel de Tast Oficial de vins de Catalunya (PTOvinsCAT)", creación de referencias y escalas2016-06-17
Pd-catalyzed hydroformylation of styrene using formaldehyde as syngas surrogate2019-06-12
Phosphate and Phosphonate Derivatised Wells-Dawson Polyoxometalates as novel precursors for organic-inorganic hybrid materials2017-06-30
Phosphorus doping of carbon-based materials for single atom catalysis2019-06-18
Planta de producció d’àcid nítric concentrat2017-09-12
Planta de producció d’àcid nítric concentrat2017-09-12
Planta de producció d’àcid nítric concentrat2017-09-12
Polimerización radicalaria controlada en un disolvente "verde":SET-LRP en lactato de etilo22/06/2017
Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd2021-07-05
Posada a punt d'un mètode de determinació de coure en sòls de vinya2017-06-15
Posada en marxa d’un mètode per l’anàlisi de pH2021-06-30
Post-synthetic modifications of Phenylalanine containing peptides by C-H olefination2016-05-30
Preconcentración y separación enantiomérica de catinonas por electroforesis capilar.2016-09-12
Preparació dels models de calibració multivariant per a diversos tipus de fruita seca2015-06-19
Preparació i caracterització de catalitzadors heterogenis àcids per a la conversió de carbonat de glicerol a glicidol2014-05-06
Preparació de complexos de metal·lics amb lligands N-donadors com a catalitzadors per a la transformació de CO2 en carbonats orgànics19/06/2017
Prevalidación de un método de análisis de aceites esenciales mediante cromatografía de gases2015-06-17
Propiedades y estructuras de los clorofullerenos2015-06-10
Propietats electròniques i reactivitat dels compostos d'uranil2017-06-16
Puesta en marcha de dos equipos de cromatografía para la determinación de los promedios de pesos moleculares y cenizas en el alcohol polivinílico, poliacetato de vinilo y copolímero.2016-01-25
“Quimi-què?”: disseny, producció i edició d’un nou programa de divulgació científica a la ràdio i a les xarxes socials2020-01-16
“Quimi-què?" Divulgació de la ciència a través de la ràdio i les xarxes socials. Nous programes, nova secció i adaptació tècnica al context COVID-192020-03-07
RAFT Polymerization study of thermo-responsive polymers2015-06-15
Reconversió d'un splitter de propà-propilè a un sistema amb recompressió de vapor2017-12-09
Recuperació de l'activitat d'un catalitzador de deshidrogenació2017-06-16
Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos2021-06-22
Rediseño de una planta de envasados de productos asfálticos2021-06-22
Rendiment, eficiència i ajust en la dosificació del nitrtat càlcic en el tractament d'aigües residuals2017-08-09
Rendiments dels diferent tipus de depuradores i optimització d'un reactiu químic en la deshidratació de fangs2014-06-09
Renovación de Despropanizador2018-06-20
Renovación de Despropanizador2018-06-20
Resposta elèctrica de díodes de nitrur de gal·li nanoporós il·luminats a diferents longituds d'ona2016-06-15
Revamping de la zona convectiva y de precalentamiento de aire de combustión (DEKA) de los hornos de proceso de una refinería de petróleo2018-06-20
Revamping de la zona convectiva y de precalentamiento de aire de combustión (DEKA) de los hornos de proceso de una refinería de petróleo2018-06-20
Ru(η6-arene) Metal-based drug the modern anticancer pharmacology2017-06-30
Ús de catalitzadors de níquel per l'obtenció d'alcohol tetrahidrofurfurílic a partir de furfural2017-06-15
Separació per destil·lació de l'efluent de reacció d'un reformat catalític2018-06-21
Separació per Destil·lació de l'Efluent de Reacció d'un Reformat Catalític2018-06-21
Separació per destil·lació de l’efluent de reacció d’un reformat catalític2018-06-21
Sistema de coalescència per a l’eliminació d’hidròxid de potassi en una planta d’alcoxilació2015-05-28
Sistema de coalescència per a l’eliminació d’hidròxid de potassi en una planta d’alcoxilació015-05-28
Sistema de coalescència per a l’eliminació d’hidròxid de potassi en una planta d’alcoxilació2015-05-28
Sistema de coalescència per a l’eliminació d’hidròxid de potassi en una planta d’alcoxilació2015-05-28
Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac2021-06-22
Sistema de eliminación de catalizador mediante un filtro Fundabac2021-06-21
Sistema de tratamiento para la eliminación de olores en una corriente de gases de betún asfáltico2019-06-20
Sistema de tratamiento para la eliminación de olores en una corriente de gases de betún asfáltico2019-06-20
Síntesi, caracterització i estudi computacional del precursor de catalitzador [ir(cod)(carbè-tioèter)]barf2018-06-15
Síntesi de α-metilenlactones i α-metilenaetal-lactones com a precursos de blocs durs en copolímers de blocs ABA2019-06-17
Síntesi de poliesteracetals degradables a partir de l'oli de ricí2017-06-22
Síntesi d'hidroxipolièsters derivats de l'àcid 10-undecenoic i post modificació amb cisteïna2016-06-15
Síntesi estereoselectiva de l’anàleg perfluorat de l’esfingolípid GT11 amb una estructura central tipus triazole 1,5-disubstituït2021-06-07
Síntesi i caracterització de lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa2021-07-06
Síntesi i caracterització de sals imidazole-oxazolina2016-06-09
Síntesi i polimerització de l'àcid 10,11-epoxiundecanoic2014-05-09
Síntesi i polimerització de monòmers derivats de l'àcid 10-undecenoic2016-01-18
Síntesis alternativa de l'Aristoflex AVS®2016-06-15
Síntesis de Anhídrido Acético a partir de Acetona y Ácido Acético. Diseño del absorbedor.2021-06-22
Síntesis de Anhídrido Ácetico a partir de Acetona y Ácido Acético. Diseño del absorbedor.2021-06-22
Síntesis de Anhídrido Ácetico a partir de Acetona y Ácido Acético. Diseño del absorbedor.2021-06-22
Síntesis de materials híbrids de carboni per a la reducció electroquímica de CO22021-06-29
Síntesis enantioselectiva de oxazolidinonas mediante resolución cinética con catalizadores tipo amidina 2019-06-13
Soot oxidation activity of doped ceria. Influence of dopants.30/06/2017
Stereoselective Microwave-assisted Synthesis of 2-Deoxy-2-fluoro-α-glycosides2018-01-17
Studies on the influence of ionic liquids on the synthesis of cu2(oh9po4 and tio2 catalysts2019-06-21
Synthesis and characterisation of {CoIII2DyIII2} and {VIII2DyIII2} Single Molecule Magnets2017-06-30
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DIBENZOTHIOPHENE AND PHENOTHIAZINE DERIVATIVES FOR ORGANIC OPTOELECTRONIC DEVICES2014-07-21
Synthesis and characterization of PACAP23 glycopeptides for improved stability and transport2021-06-29
Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives2015-07-07
Synthesis of a New Hole Transporting Material and its Application in Perovskite Solar Cells2015-01-04
Synthesis of BEDT-TTF donors with three-fold symmetry2016-06-20
Telomerització d’isoprè amb catalitzadors de Pd. Síntesi de derivats.2018-06-13
Theoretical study about Calcium Silicate Hydrate (C-S-H) anisotropy growth2016-06-20
Transformació de la cel·lulosa procedent de closques d’ametlles i avellanes en carbons àcids per fer-los servir com a catalitzadors en la obtenció de 5-hidroximetilfufural a partir de glucosa2019-06-19
Unitat de recuperació d’acetaldehid d’una planta d’acetat de vinil monòmer2021-06-22
Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat vinil monòmer2021-06-22
Unitat de recuperació d’àcid acètic d’una planta d’acetat de vinil monòmer2020-07-07
Unitat de recuperació d’àcid acètic d’una planta d’acetat de vinil monòmer2020-07-07
Unitat de recuperació d’àcid acètic d’una planta d’acetat de vinil monòmer2020-07-07
Unitat de recuperació per destil·lació azeotròpica de 2-propanol d'una planta de polipropilè en suspensió 2015-06-08
Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats2015-06-15
Validació de fibres dietètiques totals en aliments pel mètode gravimètric enzimàtic2016-06-08
Validació de la determinació de substàncies reductores expressades com SO2 en peixos i productes de la pesca per titulació iodomètrica2018-06-13
Validació de l’anàlisi de Na i Mg en galetes mitjançant l’espectrometria d’absorció i emissió atòmiques2017-06-16
Validació de mètodes analítics per a determinar el contingut en FAD, FNDa i LAD en mostres d'alfals2017-06-27
Validació demètodes analítics segons estàndards de farmàcia2019-06-20
Validació d'un mètode de classificació multivariant per la detecció d'adulteració en aliments2015-06-17
Validació d’un mètode: Determinació de micotoxines per HPLC-MS/MS2019-06-14
Validació d'un mètode espectrofotomètric en injecció de flux (FIA) per la determinació de tensioactius aniònics i cianurs2017-06-16
VALIDACIÓ D’UN MÈTODE PER A LA DETERMINACIÓ DELS CATIONS Ca+2, Mg+2, Na+I K+EN SÒLS2014-09-06
Validació d'un mètode per a la determinaió de pigments en pinso2014-06-11
Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari2021-07-07
Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en diferents matrius2015-09-09
Validación de un método espectrofotométrico para la determinación de hierro en muestras de agua procedentes de torres de refrigeración y condensadores14/06/2017
Well-defined thermoresponsive lactic acid-based polymers2021-06-28
310 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili