URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Plan de negocio: Agencia de viajes especializada en Turismo Accesible - TFG:1486
Title in original languagePlan de negocio: Agencia de viajes especializada en Turismo Accesible
Title in different languagesPla de negoci: Agència de viatges especialitzada en Turisme Accessible
Title in different languagesBusiness plan: Travel agency specialized in Accessible Tourism
Title in different languagesPlan de negocio: Agencia de viajes especializada en Turismo Accesible
AbstractEl present Treball de Fi de Grau tracta d'establir un pla de negoci per dur a terme la implantació d'una agència de viatges situada a Reus, a la província de Tarragona. Aquesta agència presentarà una especialització cap al segment de turisme accessible, però prestarà serveis d'intermediació entre l'oferta i la demanda turística, tant al segment citat com a la resta de clients que necessitin un altre tipus de serveis, amb característiques més bàsiques i generals com poden ser els viatges de vacances o d'aventura. És a dir, els serveis aniran destinats al públic en general, però se li dedicarà una especial atenció a l'elaboració de paquets turístics orientats a aquest tipus de clients amb necessitats especials. El Turisme Accessible ha sorgit de les adaptacions per tal que les persones que presenten algun tipus de discapacitat tinguin la possibilitat de practicar turisme d'una manera autònoma, contribuint d'aquesta manera a aconseguir un turisme de qualitat per a tothom. L'evolució de l'accessibilitat en l'àmbit turístic atorga un gran benefici a una gran quantitat d'usuaris de serveis turístics com les persones amb discapacitats permanents i temporals, persones amb condicions mèdiques específiques, gent gran i famílies amb nens petits. A través d'aquest pla de negoci tractarem d'analitzar la viabilitat del projecte empresarial a emprendre. Per a això, es durà a terme una anàlisi dels diferents aspectes que intervenen en el desenvolupament de l'activitat empresarial com a agència de viatges.
AbstractThe purpose of this final project is to establish a business plan for carrying out the implantation of a travel agency located in Reus, in the province of Tarragona. The agency will present a specialization in the segment of Accessible Tourism. However, it will provide intermediation services between the offer and the tourist demand for customers who need other types of services. For this, our services will be destined to general public, but we will devote special attention to the elaboration of tourist packages aimed at these customers with special needs. The Accessible Tourism has emerged in order to that people who have some kind of disability can practice tourism in an autonomous way thus contributing to achieve quality tourism for all. The evolution of accessibility in tourism sector provides a great benefit to a large number of users of tourist services, such as persons with permanent and temporary disabilities, the elderly and families with small children. This business plan attempts to analyze the viability of the business project. For do so, it will be carried out an analysis of some aspects which influence the development of business as travel agency.
AbstractEl presente Trabajo de Fin de Grado trata de establecer un plan de negocio para llevar a cabo la implantación de una agencia de viajes ubicada en Reus, en la provincia de Tarragona. Dicha agencia presentará una especialización hacia el segmento de turismo accesible, sin embargo prestará servicios de intermediación entre la oferta y la demanda turística, tanto al segmento citado como al resto de clientes que precisen otro tipo de servicios con características más básicas y generales como pueden ser, los viajes vacacionales o de aventura. Es decir los servicios irán destinados al público en general, pero se le dedicará una especial atención a la elaboración de paquetes turísticos orientados a este tipo de clientes con necesidades especiales. El turismo accesible ha surgido de las adaptaciones con el fin de que las personas que presentan algún tipo de discapacidad, tengan la posibilidad de practicar turismo de un modo autónomo contribuyendo de esta forma a lograr un turismo de calidad para todos. La evolución de la accesibilidad en el ámbito turístico otorga un gran beneficio a una gran cantidad de usuarios de servicios turísticos como las personas con discapacidades permanentes y temporales, personas con condiciones médicas específicas, personas mayores y familias con niños pequeños. A través de este plan de negocio se trata de analizar la viabilidad del proyecto empresarial a emprender. Para ello se llevará a cabo un análisis de los diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de la actividad empresarial como agencia de viajes.
KeywordsTurisme accessible, agència de viatges, pla de negoci
KeywordsAccessible Tourism, travel agency, business plan
KeywordsTurismo accesible, agencia de viajes, plan de negocio
SubjectTurisme
LanguageCastellà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorMonclús Guitart, Ricard
DepartmentEconomia
Work's public defense date2016-06-02
Creation date in repository2018-03-21
Academic year2015-2016
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentCeleiro Becerro, Carlos
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili