URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Distribució comercial: proposta d'eina per potenciar el canal directe en el sector hoteler - TFG:1568
Title in original languageDistribució comercial: proposta d'eina per potenciar el canal directe en el sector hoteler
Title in different languagesDistribució comercial: proposta d'eina per potenciar el canal directe en el sector hoteler
Title in different languagesCommercial distribution: tool proposal to promote the direct channel in the hotel industry
Title in different languagesDistribución comercial: propuesta de herramiento para potenciar el canal directo en el sector hotelero
AbstractEn una situació com l’actual, on els intermediaris de la comercialització han adquirit un paper destacable i rellevant, cal plantejar la idoneïtat d’aquesta. Minorar la intermediació potenciant el canal directe esdevindrà l’estratègia proposada en el present treball per aquells hotelers interessats en augmentar el seu poder i control del producte, així com també augmentar els seus ingressos. L’oferta de productes suplementaris inesperats, amb la consegüent fidelització del client, serà el resultat obtingut.
AbstractIn a situation like the current one, where the intermediaries of the commercialization have acquired a prominent and relevant paper, it is necessary to raise the suitability of this one. To lessen the intermediation promoting the direct channel is going to be the strategy proposed in the present project for those hotel managers interested in increase their power and control of the product, as well as to increase their income. The supply of unexpected supplementary products, with the consequent costumer loyalty, will be the result obtained.
AbstractEn una situación como la actual, donde los intermediarios de la comercialización han adquirido un papel destacable y relevante, cabe plantear la idoneidad de ésta. Aminorar la intermediación potenciando el canal directo devendrá la estrategia propuesta en el presente trabajo para aquellos hoteleros interesados en aumentar su poder i control del producto, así como aumentar sus ingresos. La oferta de productos suplementarios inesperados, con la consiguiente fidelización del cliente, será el resultado obtenido.
Keywordsdistribució comercial, canals de comercialització, canal directe
Keywordscommercial distribution, commercial channels, direct channel
Keywordsdistribución comercial, canales de comercialización, canal directo
SubjectTurisme
LanguageCatalà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorPié Dols, Laia
DepartmentGestió d'Empreses
Work's public defense date2017-06-05
Creation date in repository2018-05-10
Academic year2016-2017
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentGómez Follonier, Agustina
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili