URV Institutional Repository
Español Català English
Title
L'ecoturisme: anàlisi comparatiu dels allotjaments ecoturistics segons la certificació Ceres Ecotur - TFG:1603
Title in original languageL'ecoturisme: anàlisi comparatiu dels allotjaments ecoturistics segons la certificació Ceres Ecotur
Title in different languagesL'ecoturisme: anàlisi comparatiu dels allotjaments ecoturistics segons la certificació Ceres Ecotur
Title in different languagesThe ecoturism: comparative analysis of the accommodations ecoturisti
Title in different languagesEl ecoturismo: análisis comparativo de los alojamientos ecoturísticos según la certificación Ceres Ecotur
AbstractL’ecologisme com a concepte s’ha anat reflectint cada vegada més en la nostra societat. Actualment, ho podrem trobar en diferents àmbits, però sobretot en la alimentació, és el més comú. Fent referència al turisme, observem el seu desenvolupament tant del propi concepte, l’ecoturisme, com els seus mercats i destinacions principals. A nivell espanyol, ens centrem amb l’anàlisi de l’associació Ceres Ecotur, la qual proporciona un certificat als diferents allotjaments que la formen, per tal de mostrar un caràcter, uns valors i un turisme sostenible en comú. L’anàlisi comparatiu dels allotjaments catalogats com a ecoturístics, es basa en diferents característiques. Els allotjaments ecoturístics mostren una part més comú, com la producció agrícola i de conreu, com altres característiques més especifiques com la bioconstrucció, biopiscines, apicultura o biobodeges. Per altra banda, destaca la seva oferta d’activitats tant en l’allotjament com al seu voltant, com són el senderisme, esports com BBT o rutes a cavalls, per tal de gaudir del medi de formes diferents. Els allotjaments ecoturístics ens mostren una tipologia amb un caràcter diferenciador, una forma de viatjar a destinacions envoltades de natura, i descobrir els seus propis patrimonis naturals com a principal atractiu. Tot això, amb una mateixa línia de coherència posant per davant de tot el respecte al medi ambient, la seva cura i el seu manteniment, per tal de poder gaudir del mateix realitzant activitats a l’aire lliure.
AbstractThe ecologism as a concept has gone reflecting increasingly in our society. At present, will be able to find it in different fields, but especially in the diet, is the most common. Doing reference to the tourism, observe his development so much of the own concept, the ecotourism, how his markets and main destinations. To Spanish level, centre us with the analysis of the association Waxes Ecotouristics , which provides a certificate to the different accommodations that form it, in order to show a character, some values and a sustainable tourism in common. The comparative analysis of the accommodations cataloged as a ecotouristics, bases in different characteristic. The accommodations ecotouristics show a more common part, how the agricultural production and of cultivation, how other characteristics more specify how the ‘bioconstrucció’, ‘biopiscines’, apiculture or ‘biobodegues’. For other band, highlights his offer of activities so much in the accommodation as his hovering, how are the hiking, sports like BBT or routes to horses, in order to enjoy of the medium of different shapes. The accommodations ecotouristics show us a typology with a character differentiator, a shape to travel to destinations surrounded of nature, and discover his own natural heritages as a main attractive. All this, with a same line of coherence putting for in front of all the with regard to the medium ambient, his care and his maintenance, in order to can enjoy of the same realising activities out of doors.
AbstractEl ecologismo como concepto se ha ido reflejando cada vez más en nuestra sociedad. Actualmente, lo podremos encontrar en diferentes ámbitos, pero sobre todo en la alimentación, es lo más común. Haciendo referencia al turismo, observamos su desarrollo tanto del propio concepto, el ecoturismo, como sus mercados y destinos principales. A nivel español, nos centramos con el análisis de la asociación Ceras Ecotur, la cual proporciona un certificado a los diferentes alojamientos que la forman, para mostrar un carácter, unos valores y un turismo sostenible en común. El análisis comparativo de los alojamientos catalogados como ecoturísticos, se basa en diferentes características. Los alojamientos ecoturísticos muestran una parte más común, como la producción agrícola y de cultivo, como otras características más especificas como la bioconstrucción, biopiscinas, apicultura o biobodeges. Por otro lado, destaca su oferta de actividades tanto en el alojamiento como al suyo cercando, como son el senderismo, deportes como BBT o rutas a caballos, para disfrutar del medio de formas diferentes. Los alojamientos ecoturísticos nos muestran una tipología con un carácter diferenciador, una forma de viajar a destinos rodeadas de natura, y descubrir sus propios patrimonios naturales como principal atractivo. Todo esto, con una misma línea de coherencia poniendo por ante todo el respecto al medio ambiente, su cura y su mantenimiento, para poder disfrutar del mismo realizando actividades al aire libre.
Keywordsecoturisme, desenvolupament sostenible, medi ambient
Keywordsecoturism, sustainable development, environment
Keywordsecoturismo, desarrollo sostenible, medio ambiente
SubjectTurisme
LanguageCatalà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorPié Dols, Laia
DepartmentGeografia
Work's public defense date2017-06-05
Creation date in repository2018-06-05
Academic year2016-2017
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentÁlvarez Martín, Loreto
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili