Treballs Fi de Grau> Psicologia

Sostre de vidre: Els obstacles en l'accés de les dones a càrrecs directius

 • Identification data

  Identifier: TFG:2634
 • Authors:

  Comí Navarro, Carlos
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-07-09
  Abstract: A Espanya, durant els últims 25 anys s’ha incrementat la tassa d’activitat femenina, la tassa d’escolarització es superior a la dels homes en quasi totes les edats i ha disminuït la tassa de natalitat. El nombre de dones actives ha augmentat de forma progressiva els últims anys. Les dades més recents mostren que les dones representen un 44.8% de la taxa d’ocupació. Tot i aquests fenòmens, segueix existint una forta segregació laboral, les dones segueixen ocupant molts dels llocs de treball considerats menys qualificats i amb una menor remuneració, a més d’ocupar el major volum del treball temporal. Sent la tassa d’escolarització de la dona superior a la del home en quasi totes les edats, que aquestes ocupin els treballs menys valorats i tinguin una baixa representació en llocs directius indica clarament que tenen que fer front a algun tipus de dificultat o impediment. Si observem la xifra de dones que ocupen càrrecs en els consells administratius de les empreses del IBEX 35, aquestes conformen només el 23,2% dels llocs respecte als homes el primer semestre del 2019 (INE, 2020), a l’espera de la publicació dels resultats del segon semestre. Es tracta d’un valor que segueix sent extremadament baix i que propicia multitud d’estudis sobre les seves possibles causes. Es per això que els últims anys ha obtingut encara més interès el factor de la promoció de les dones cap a càrrecs de lideratge i responsabilitat. L’objectiu d’aquest treball es determinar quines són les barreres i obstacles del sostre de vidre, el fenomen que obstaculitza a les dones en la seva promoció professional. In Spain, during the last 25 years the female activity rate has increased, the schooling rate is higher than that of men at almost all ages and the birth rate has decreased. The number of active women has increased progressively in recent years. The most recent data show that women represent 44.8% of the employment rate. Despite these phenomena, there is still a strong labor segregation, women continue to occupy many of the jobs considered less qualified and with lower remuneration, in addition to occupying the largest volume of temporary work. As the schooling rate of women is higher than that of men at almost all ages, the fact that they occupy the least valued jobs and have a low representation in managerial positions clearly indicates that they have to deal with some kind of difficulty or impediment. If we look at the number of women who hold positions on the boards of companies in the IBEX 35, they make up only 23.2% of the positions compared to men in the first half of 2019 (INE, 2020), pending the publication of the results of the second semester. This is a value that remains extremely low and that encourages a multitude of studies on its possible causes. This is why the promotion of women to positions of leadership and responsibility has gained even more interest in recent years. The aim of this work is to determine what are the barriers and obstacles of the glass ceiling, the phenomenon that hinders women in their professional advancement.
  Subject: Psicologia
  Language: cat
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Comí Navarro, Carlos
  Academic year: 2019-2020
  Title in different languages: Sostre de vidre: Els obstacles en l'accés de les dones a càrrecs directius Glass ceiling: Obstacles in women's access to managerial positions Techo de cristal: Los obstáculos en el acceso de las mujeres a cargos directivos
  Work's public defense date: 2020-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: sostre de vidre, segregació vertical, lideratge glass ceiling, vertical segregation, leadership techo de cristal, segregación vertical, liderazgo
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Sostre de vidre: Els obstacles en l'accés de les dones a càrrecs directius
  Project director: Gil Juárez, Adriana
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar