Treballs Fi de Grau> Psicologia

Calidad del sueño y agresividad.

 • Identification data

  Identifier: TFG:2636
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2636
 • Authors:

  Urra Albizu, Haizea
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-07-09
  Abstract: Objectius: Segons la literatura, el somni és molt important en el dia a dia de les persones pel fet que la mala qualitat produeix diversos problemes, com pot ser l'augment dels nivells d'agressivitat. Per això, l'objectiu d'aquest treball és veure com es relacionen la mala qualitat del son i l'agressivitat; i d'altra banda, veure com afecta el gènere i l'edat de les persones en la qualitat del son i els nivells d'agressivitat. Metodologia: Per fer aquest estudi s'han utilitzat dos qüestionaris, els quals han estat administrats de forma online a 730 persones. Aquests són l'Índex de Qualitat del Somni de Pittsburgh (PSQI), amb què s'avaluava la qualitat del somni dels participants, i l'adaptació espanyola del Qüestionari d'Agressivitat (AQ), on s'avaluaven els nivells d'agressivitat física, verbal, hostilitat i ira. Resultats: Els resultats indiquen que la mala qualitat del son i els nivells agressivitat correlacionen de forma positiva, és a dir, que com més mala qualitat del son tingui una persona, més nivells d'agressivitat mostrarà. Així mateix, s'ha vist que els homes tenen una millor qualitat del son que les dones i que, al mateix temps, tenen més nivells d'agressivitat física. Les dones, en canvi, tenen més nivells d'ira que els homes. Per acabar, cal destacar que els resultats han reflectit una disminució dels nivells dʻagressivitat amb lʻaugment de lʻedat de les persones. Conclusió: En conclusió, és important tenir cura de la qualitat del son de cadascú per aconseguir una disminució en els nivells d'agressivitat de les persones, i sobretot, en els joves, ja que són els que mostren més nivells d'agressivitat. Objectives: According to the literature, sleep is very important in people's day to day because the bad quality of it produces different problems, such as increased levels of aggressiveness. For this reason, the objective of this research was how sleep quality and aggressiveness are related; and on the other hand, see how the gender and age of people affect in their quality of sleep and their levels of aggressiveness. Methodology: Two questionnaires were used to carry out this study, which were administered online to 730 people. These are the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), with which the participants' sleep quality was evaluated, and the Aggression Questionnaire (AQ), which evaluated the levels of physical and verbal aggressiveness, hostility and anger. Results: The results indicate that bad sleep quality and aggressiveness levels match positively, that is, the worse quality of sleep a person has, the higher levels of aggressiveness they will show. Likewise, the study has shown that men have a better quality of sleep than women and, at the same time, men have higher levels of physical aggressiveness. Women, on the other hand, have higher levels of anger than men. Finally, it should be noted that the results have reflected a decrease in levels of aggressiveness with the age increase of people. Conclusion: In conclusion, it is important to take care of each one’s quality of sleep to achieve a decrease in the levels of aggressiveness of people, and especially, in young people, because they are the ones that showed the highest levels of aggressiveness. Objetivos: Según la literatura, el sueño es muy importante en el día a día de las personas debido a que la mala calidad del mismo produce diversos problemas, como puede ser el aumento de los niveles de agresividad. Por ello, el objetivo de este trabajo, por un lado, es ver cómo se relacionan la mala calidad del sueño y la agresividad; y por otro lado, ver cómo afecta el género y la edad de las personas en su calidad del sueño y sus niveles de agresividad. Metodología: Para la realización de este estudio se han utilizado dos cuestionarios, los cuales han sido administrados de forma online a 730 personas. Éstos son el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), con el que se evaluaba la calidad del sueño de los participantes, y la adaptación española del Cuestionario de Agresividad (AQ), en el que se evaluaban los niveles de agresividad física, verbal, hostilidad e ira. Resultados: Los resultados indican que la mala calidad del sueño y los niveles agresividad correlacionan de forma positiva, es decir, que cuanta peor calidad del sueño tenga una persona, mayores niveles de agresividad mostrará. Asimismo, se ha visto que los hombres tienen una mejor calidad del sueño que las mujeres y que, a su vez, tienen mayores niveles de agresividad física. Las mujeres, en cambio, tienen mayores niveles de ira que los hombres. Para finalizar, cabe destacar que los resultados han reflejado una disminución de los niveles de agresividad con el aumento de la edad de las personas. Conclusión: En conclusión, es importante cuidar la calidad del sueño de cada uno para conseguir una disminución en los niveles de agresividad de las personas, y sobre todo, en los jóvenes, ya que son los que mayores niveles de agresividad muestran.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Urra Albizu, Haizea
  Academic year: 2019-2020
  Title in different languages: Calidad del sueño y agresividad. Sleep quality and aggressiveness. Qualitat de la son i agressivitat.
  Work's public defense date: 2020-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Agresividad física y verbal, ira, hostilidad, calidad del sueño. Physical and verbal aggressiveness, anger, hostility, sleep quality. Agressivitat física i verbal, ira, hostilitat, qualitat de la son.
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Calidad del sueño y agresividad.
  Project director: Sánchez Rodríguez, Elisabet
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar