Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Simulació del comportament d'un motor d'inducció trifàsic mitjançant PSIM

 • Identification data

  Identifier: TFG:328
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG328
 • Authors:

  Salas Fornons, Angel
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-11-18
  Abstract: Simulació del comportament d’un motor d’inducció trifàsic mitjançant PSIM AUTOR: Angel Salas Fornons DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer angel.salas@estudiants.urv.cat Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en el disseny de circuits que permetin l’estudi del comportament d’un motor d’inducció trifásic a través de l’aplicació PSIM. Per a la realitzar els circuits s’ha fet un estudi previ dels conceptes generals, i s’ha escollit el motor d’inducció amb el seu model matemàtic definit. Seguidament s’ha parametritzat el motor a partir del document “Operating points estimation of three-phase induction machines using a torque-speed tracking technique” i les dades del fabricant proporcionades per el director del projecte. Una vegada s’ha parametritzat el motor s’ha procedit al disseny dels diferents sistemes d’accionament del motor en funció de fonts de tensió que accionen a tres tipus de càrregues mecàniques. Finalment es procedeix a la realització de les simulacions dels sistemes amb la finalitat recollir les variables d’interès a través dels gràfics resultants de la maniobra de la posta en marxa. A més s’han comparat les dades resultants per a l’anàlisi del sistema amb una resposta més favorable. Titulació: Grau en Enginyeria Elèctrica Data Presentació: Abril – 2015 This Final Project consists of the design of circuits that allow the study of the behaviour of a 3-phase induction motor using the PSIM software. In order to run the circuits has made a preliminary study of general concepts, and the induction motor has chosen with the mathematical model defined. Then the engine has been parameterized from the document "Operating points estimation of three-phase induction machines using a torque-speed tracking technique" and the manufacturer's data provided by the project manager. Once the engine has been parameterized, the different operating systems of the engine have been designed with different sources of tension that drives in three types of mechanical loads. Finally, the simulations of systems have been run in order to collect the variables of interest through the charts resulting from starting the engine. In addition, the results of data have been compared to analyze which system has a better response. Study Program: Electrical Engineering Degree Defense Date: April – 2015 Simulación del comportamiento de un motor de inducción trifásico mediante PSIM AUTOR: Angel Salas Fornons DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer angel.salas@estudiants.urv.cat Este Trabajo de Final de Carrera consiste en el diseño de circuitos que permitan el estudio del comportamiento de un motor de inducción trifásico a través de la aplicación PSIM. Para realizar los circuitos se ha hecho un estudio previo de los conceptos generales, y se ha escogido el motor de inducción con su modelo matemático definido. Seguidamente se han elegido los parámetros del el motor a partir del documento “Operating points estimation of three-phase induction machines using a limpie-speed tracking technique” y los datos de fabricante proporcionados por el director del proyecto. Una vez se ha efectuado la parametrización del motor se ha procedido al diseño de los diferentes sistemas de accionamiento del motor en función de fuentes de tensión que accionan a tres tipos de cargas mecánicas. Finalmente se procede a la realización de las simulaciones de los sistemas con la finalidad de recoger las variables de interés a través de los gráficos resultantes de la maniobra de arranque. Además se han confrontado los datos resultantes para el análisis del sistema con una respuesta más favorable. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Abril – 2015
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería eléctrica Electric engineering Enginyeria electrònica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Salas Fornons, Angel
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: Simulació del comportament d'un motor d'inducció trifàsic mitjançant PSIM Simulation of the behavior of a three phase induction motor using PSIM Simulación del comportamiento de un motor de inducción trifásico mediante PSIM
  Work's public defense date: 2015-05-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: motor d'inducció trifàsic, simulació induction motor, simulation motor de inducción trifásico, simulación
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Simulació del comportament d'un motor d'inducció trifàsic mitjançant PSIM
  Project director: Guasch Pesquer, Luis
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería eléctrica
  Electric engineering
  Enginyeria electrònica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar