Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics

 • Identification data

  Identifier: TFG:330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG330
 • Authors:

  Insa Pascual, Víctor
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-11-18
  Abstract: Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics AUTOR: Víctor Insa Pascual DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer victor.insa@estudiants.urv.cat Resum. Per analitzar les pertorbacions que provoquen els retards en el tancament i obertura dels contactors en algunes maniobres de motors d’inducció trifàsics, s’han simulat un conjunt d’assaigs corresponents a les maniobres següents: engegada estrella-triangle; engegada amb resistències estatòriques; inversió de gir. Per cada maniobra s’han simulat diferents temps d’actuació dels tres contactes de potència del contactor. L’anàlisi dels resultats obtinguts als 61 assaigs simulats mitjançant PSIM, indica que les pertorbacions originades al considerar que el contactor no és ideal no són significatives en cap de les variables analitzades: corrent, parell i velocitat. També s’ha observat que les pertorbacions estan més vinculades a l’instant en que s’inicia la maniobra que amb el temps de retard dels contactors. Titulació: Grau en Enginyeria Elèctrica Data Presentació: Abril de 2015 Study of the effects of the disturbances generated by the contactors in maneuvers of three-phase induction motors AUTHOR: Víctor Insa Pascual SUPERVISOR: Luis Guasch Pesquer victor.insa@estudiants.urv.cat Summary. In order to analyse the disturbances produced by the delays of closing and opening the contactors in some maneuvers of three-phase induction motors, it has been simulated a set of tests corresponding to the following maneuvers: star-delta starter; starting with stator resistances; rotation reversal. For each maneuver, it has been simulated different times of performance of the three power contacts of the contactor. The analysis of the results obtained at 61 tests simulated by PSIM, indicates that disturbances caused by considering that the contactor is not ideal are not significant in any of the analyzed variables: current, torque and speed. It has also been found that the disturbances are more involved in the moment when the maneuver is initiated than the time of delay of the contactors. Study Program: Degree in Electrical Engineering Defence Date: April 2015 Estudio del efecto de las perturbaciones generadas por los contactores en maniobras de motores de inducción trifásicos AUTOR: Víctor Insa Pascual DIRECTOR: Luis Guasch Pesquer victor.insa@estudiants.urv.cat Resumen. Para analizar las perturbaciones que provocan los retrasos en el cierre y apertura de los contactores en algunas maniobras de motores de inducción trifásicos, se han simulado un conjunto de ensayos correspondientes a las maniobras siguientes: arranque estrella-triángulo; arranque con resistencias estatóricas; inversión de giro. Por cada maniobra se han simulado diferentes tiempos de actuación de los tres contactos de potencia del contactor. El análisis de los resultados obtenidos a los 61 ensayos simulados mediante PSIM, indica que las perturbaciones originadas al considerar que el contactor no es ideal no son significativas en ninguna de las variables analizadas: corriente, par y velocidad. También se ha observado que las perturbaciones están más vinculadas al instante en que se inicia la maniobra que con el tiempo de retraso de los contactores. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Abril del 2015
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería elèctrica Electric engineering Enginyeria elèctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Insa Pascual, Víctor
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: Estudio del efecto de las perturbaciones generadas por los contactores en maniobras de motores de inducción trifásicos Study of the effects of the disturbances generated by the contactors in maneuvers of three-phase induction motors Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics
  Work's public defense date: 2015-05-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Calidad de la energía eléctrica, motor de inducción trifásico Power quality, induction motor Qualitat de l'energia elèctrica, motor d'inducció trifàsic
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics
  Project director: Guasch Pesquer, Luis
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería elèctrica
  Electric engineering
  Enginyeria elèctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar