Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES

 • Identification data

  Identifier: TFG:331
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG331
 • Authors:

  Sánchez Subirats, Joan
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-11-18
  Abstract: ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES AUTOR: Joan Sánchez Subirats DIRECTOR: Francisco Gonzalez Molina joan.sanchezs@estudiants.urv.cat francisco.gonzalezm@urv.cat Resum. La prevenció de riscos laborals, actualment esta present en totes les empreses, des d’una petita empresa fins a una gran empresa. La normativa en aquest sentit estableix que la prevenció té per finalitat prevenir tots aquells accidents de treball i malalties professionals que s’hi puguin derivar del treball. En aquest estudi, s’analitza si és beneficiosa o no, l’aplicació de la prevenció de riscos per a les empreses, ja que aquesta des d’un primer moment implica uns costos importants. Però la qüestió esta en si no s’aplica aquesta prevenció i en el cas de que un treballador pateixi un accident de treball, els costos que hi ha a conseqüència d’aquest accident superen, als de l’aplicació de la prevenció de l’empresa. Per aquest motiu, s’han escollit tres petites empreses per tal de dur a terme l’estudi de viabilitat de l’aplicació de la prevenció de riscos. Cadascuna de les empreses han facilitat els costos que per a elles suposen la prevenció, com ara: formar als treballadors, equips de protecció individual de cadascun d’ells, proteccions col·lectives, etc. Posteriorment s’ha calculat els diversos costos de les prestacions de la seguretat social que es poden donar després d’un accident de treball, així com les diferents responsabilitats amb les seves sancions que té l’empresari davant d’un accident de treball. La conclusió, d’aquest estudi ha estat que surt més beneficiosa, en general, l’aplicació de la prevenció de riscos laborals en comparació als costos de les diverses sancions econòmiques que un jutge pot demanar a l’empresa, amb la finalitat d’indemnitzar al treballador. Titulació: Grau en Enginyeria Elèctrica Data Presentació: Abril de 2015 FEASIBILITY STUDY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN SMALL BUSINESSES AUTHOR: Joan Sánchez Subirats SUPERVISOR: Francisco Gonzalez Molina joan.sanchezs@estudiants.urv.cat francisco.gonzalezm@urv.cat Abstract. The risk prevention, is currently present in all businesses, from a small company to a big company. The regulations in this regard states that prevention aims to prevent all accidents and illnesses that may arise there from work. This study examines whether it is beneficial or not, the application of risk prevention for companies, since this implies from the outset of money. But the question is whether this does not apply in the case of preventing a worker suffers a work accident, the costs are a result of this accident exceeded, the application of the prevention of company. For this reason, we have chosen three small companies in order to carry out the feasibility study of the application of risk prevention. Each of the companies have provided the costs they entail for prevention, such as training workers, personal protective equipment for each, collective protections, etc. Subsequently calculated the various costs of social security benefits that can occur after an accident at work, as well as the different responsibilities with their sanctions against the employer who has a workplace accident. The conclusion of this study has been most beneficial in general, the application of risk prevention in comparison to the costs of the various economic sanctions that a judge can ask the company, with the aim of compensate the employee. Study Program: Degree in Electrical Engineering Defense Date: April 2015 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑAS EMPRESAS AUTOR: Joan Sánchez Subirats DIRECTOR: Francisco Gonzalez Molina joan.sanchezs@estudiants.urv.cat francisco.gonzalezm@urv.cat Resumen. La prevención de riscos laborales, actualmente está presente en todas las empresas, desde una pequeña empresa hasta una gran empresa. La normativa en este sentido establece que la prevención tiene por finalidad prevenir todos aquellos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se deriven del trabajo. En este estudio, se analiza si es beneficiosa o no, la aplicación de la prevención de riesgos para las empresas, ya que esta desde un primer momento implica unos gastos importantes. Pero la cuestión esta, en si no se aplica esta prevención de riesgos y en el caso de que un trabajador padezca un accidente de trabajo, los gastos que hay a consecuencia de este accidente superen, a los de la aplicación de la prevención de riesgos. Por este motivo, se han escogido tres pequeñas empresas para llevar a cabo un estudio de viabilidad de la aplicación de la prevención de riesgos. Cada una de las empresas han facilitado los gastos que para ellas suponen la prevención, como ahora: formación de los trabajadores, equipos de protección individual de cada uno de ellos, protecciones colectivas, etc. Posteriormente se han calculado los diversos gastos de las prestaciones de la seguridad social que se pueden dar después de un accidente de trabajo, así como las diferentes responsabilidades con sus respectivas sanciones que tiene el empresario delante de un accidente de trabajo. La conclusión, de este estudio ha estado que sale más beneficiosa, en general, la aplicación de la prevención de riesgos laborales en comparación a los gastos de las diferentes sanciones económicas que un juez pueda pedir a la empresa, con la finalidad de indemnizar al trabajador. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Abril del 2015
  Subject: Enginyeria
  Language: cat
  Subject areas: Seguretat en el treball Seguretat en el treball Seguretat en el treball
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Sánchez Subirats, Joan
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PEQUEÑAS EMPRESAS FEASIBILITY STUDY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN SMALL BUSINESSES ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES
  Work's public defense date: 2015-05-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Riesgos laborales, accidentes, equipos de protección, gastos en prevención Occupational hazards, accidents, equipment protection, prevention expenses Riscos laborals, accidents, equips de protecció, despeses en prevenció
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES
  Project director: González Molina, Francisco
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Seguretat en el treball
  Seguretat en el treball
  Seguretat en el treball
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar