Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Refugi d'Alta Muntanya Autosuficient Energèticament

 • Identification data

  Identifier: TFG:338
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG338
 • Authors:

  González Amadó, Andreu
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-11-18
  Abstract: Des de temps immemorables existeix un refugi d’alta muntanya situat a Noarre, en un pas fronterer entre Espanya i França. Donat el augment d’excursionistes que actualment recorren les muntanyes, l’ajuntament de Lladorre decideix rehabilitar dit refugi per la seva precarietat actual en quan a recursos energètics. El present projecte consisteix en dissenyar, calcular i seleccionar el elements necessaris per l’autoconsum energètic del refugi mitjançant dues energies renovables. Pel que fa l’energia solar tèrmica, serà l’encarregada de produir Aigua Calenta Sanitària (ACS). En quan al sistema d’energia solar fotovoltaic, serà l’encarregat de produir l’energia suficient per una correcta il·luminació i electrificació. Tot per un confort i benestar dels usuaris residents. Amb aquest projecte es vol donar una visió d’aplicació sostenible en l’entorn de la naturalesa, tot fomentant l’ús d’aquestes energies renovables anteriorment esmentades i aprofitant aquest recurs gratuït que ens proporciona el Sol en la zona geogràfica on s’executa el projecte (Pallars Sobirà). From unmemorable times there exists a refuge of high mountain placed in Noarre, in a border crossing between Spain and France. Given the excursionist increase that at present the mountains cover, the Lladorre town hall decides to rehabilitate the above mentioned refuge for its current instability as for energy resources. This project is to design, calculate and select the necessary items for the energy consumption of the shelter by two renewable energy. For a band solar thermal, will be responsible for producing domestic hot water (DHW). On the other band, photovoltaic solar energy system will be commissioned to produce enough energy for proper lighting and electrification. Everything for comfort and well-being of resident users. With this project we want to give a vision of sustainable implementation in the environment of nature, encouraging the use of these renewable energies above and taking advantage of this free resource that gives us the Sun in the geographical area where execute the project (Pallars Sobirà). Desde tiempos inmemorables existe un refugio de alta montaña situado en Noarre, en un paso fronterizo entre España y Francia. Dado el aumento de excursionistas que actualmente recorren las montañas, el ayuntamiento de Lladorre decide rehabilitar dicho refugio por su precariedad actual en cuanto a recursos energéticos. El presente proyecto consiste en diseñar, calcular y seleccionar los elementos necesarios para el autoconsumo energético del refugio mediante dos energías renovables. Por una banda, la energía solar térmica será la encargada de producir agua caliente sanitaria (ACS). Por otra banda, la energía solar fotovoltaica será la encargada de producir la energía suficiente para una correcta iluminación y electrificación. Todo para un confort y bienestar de los usuarios residentes. Con este proyecto se quiere dar una visión de aplicación sostenible en el entorno de la naturaleza, fomentando el uso de estas energías renovables anteriormente mencionadas y aprovechando este recurso gratuito que nos proporciona el Sol en la zona geográfica donde se ejecuta el proyecto (Pallars Sobirà).
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria elèctrica Electric engineering Ingeniería eléctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: González Amadó, Andreu
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: Refugio de Alta Montaña Autosuficiente Energéticamente High Mountain Refuge Energetically Self-sufficient Refugi d'Alta Muntanya Autosuficient Energèticament
  Work's public defense date: 2015-06-29
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: energías renovables, servicios, electrificación renewable energy, electrification, services energies renovables, serveis, electrificació
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Refugi d'Alta Muntanya Autosuficient Energèticament
  Project director: López López, José Ramón
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria elèctrica
  Electric engineering
  Ingeniería eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar