Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista

 • Identification data

  Identifier: TFG:341
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG341
 • Authors:

  Alcalá León, Sergio
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-11-18
  Abstract: ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GENERACIÓ DISTRIBUÏDA AL COMPLEX DEPORTIU MUNICIPAL DE BONAVISTA AUTOR: Sergio Alcalá León DIRECTOR: Francisco González Molina sergio.alcala@estudiants.urv.cat francisco.gonzalezm@urv.cat Resum. El creixement de la demanda elèctrica en aquestes dues últimes dècades ha suposat un canvi de model energètic. Això, al seu torn, comporta un canvi al mercat elèctric. Aquest últim quinquennal, sobretot en els primer anys, va haver-hi un punt àlgid de tecnologies que contribuïen a les renovables. A causa de la crisi econòmica que va començar en 2007 i que encara el país no ha superat, ha deixat aquest assumpte a un segon pla. Les ajudes del govern i l'intent de complir amb els objectius del PER 2005 – 2010 s'han convertit en una cosa menys rellevant, arribant a eliminar moltes d'aquestes ajudes. En el present projecte es pretén dur a terme la realització d'un estudi de viabilitat per a la instal·lació de Generació Distribuïda al barri de Bonavista, en concret, en el seu complex esportiu municipal. S'exposaran les diferents tecnologies possibles a implantar i es durà a terme l'estudi de viabilitat de la tecnologia més apropiada que proveeixi elèctricament a dit complex. Aquest projecte s'elabora motivant un nou mercat, una nova forma d'entendre la generació elèctrica deixant de costat l'actual model de generació centralitzat i obsolet i implantant un nou model (recuperat dels principis de l'electricitat) en el qual s'apropa la generació al punt de consum. Aquest model pot oferir a Espanya i concretament a Catalunya milers de llocs d'ocupació. Contribuint, d'aquesta manera, als diferents problemes d'índole social i energètics que patim en l'actualitat. Titulació: Grau en Enginyeria Eléctrica Data: Juny de 2015 STUDY OF VIABILITY TO THE INSTALLATION OF DISTRIBUTED GENERATION IN THE MUNICIPAL SPORTS COMPLEX OF BONAVISTA AUTOR: Sergio Alcalá León DIRECTOR: Francisco González Molina sergio.alcala@estudiants.urv.cat francisco.gonzalezm@urv.cat Abstract. The increase of electrical demand in the last decades has supposed a change of the energy model. This, at the same time, has supposed a change of the electrical market. In the last quinquennial, at least in the first years, had been a high point about technologies that contribute to the renewables ones. Due to the economic crisis that began in 2007 and until now the country has not passed, has left this issue at the background. Government’s subsidies and the attempt to achieve the objectives of the PER 2005 - 2010 have become less relevant, reaching eliminate many of these grants. In the present project it is to carry out the completion of a feasibility study for the installation of distributed generation in the district of Bonavista, particularly in the municipal sports complex. Different technologies of possible implementation will be presented and the feasibility study of the most appropriate technology that supplies electrically this complex is carried out. This project is made by motivating a new market, a new way of understanding power generation apart from the current model of centralized and outdated generation and implementing a new model (recovered from the principles of electricity) which is about generating at the point of consume. This model can offer in Spain, specifically in Catalonia thousands of jobs. Contributing to solve different social and energetic problems that we suffer today. Study Program: Degree in Electrical Engineering Date: June 2015 ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BONAVISTA AUTOR: Sergio Alcalá León DIRECTOR: Francisco González Molina sergio.alcala@estudiants.urv.cat francisco.gonzalezm@urv.cat Resumen. El crecimiento de la demanda eléctrica en estas dos últimas décadas ha supuesto un cambio de modelo energético. Esto, a su vez, conlleva un cambio en el mercado eléctrico. Este último quinquenal, sobre todo en los primero años, hubo un punto álgido de tecnologías que contribuían a las renovables. A causa de la crisis económica que comenzó en 2007 y que aún no hemos superado, este asunto ha pasado a un segundo plano. Las ayudas del gobierno y el intento de cumplir con los objetivos del PER 2005 – 2010 se han convertido en algo menos relevante, llegando a eliminar muchas de estas ayudas. En el presente proyecto se pretende llevar a cabo la realización de un estudio de viabilidad para la instalación de Generación Distribuida en el barrio de Bonavista, en concreto en su complejo deportivo municipal. Se expondrán las diferentes tecnologías posibles a implantar y se llevará a cabo el estudio de viabilidad de la tecnología más apropiada que abastezca eléctricamente a dicho complejo. Este proyecto se elabora motivando un nuevo mercado, una nueva forma de entender la generación eléctrica dejando de lado el actual modelo de generación centralizado y obsoleto e implantando un nuevo modelo (recuperado de los principios de la electricidad) en el que se acerca la generación al punto de consumo. Este modelo puede ofrecer en España y concretamente en Cataluña miles de puestos de empleo. Contribuyendo, de esta manera, a los diferentes problemas de índole social y energéticos que padecemos en la actualidad. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha: Junio del 2015.
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: spa
  Subject areas: Enginyeria elèctrica Electric engineering Ingeniería elèctronica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Alcalá León, Sergio
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: Estudi de viabilitat per a la instal·lació de generació distribuïda al complex deportiu municipal de Bonavista Study of viability to the installation of distributed generation in the municipal sports complex of Bonavista Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista
  Work's public defense date: 2015-07-01
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Instal·lació elèctrica, previsió de càrregues, generació distribuïda Electrical installation, load estimation, distributed generation Instalación eléctrica, previsión de cargas, generación distribuida
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista
  Project director: González Molina, Francisco
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria elèctrica
  Electric engineering
  Ingeniería elèctronica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar