Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Disseny d'una plataforma d'assaig d'un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor)

 • Identification data

  Identifier: TFG:346
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG346
 • Authors:

  Portero Méndez, Héctor
 • Others:

  Creation date in repository: 2014-11-18
  Abstract: El present projecte s’ha realitzat amb la finalitat de desenvolupar una bancada d’assaig per a un motor LRSM (motor lineal de reluctància commutada) i dissenyar un sistema de control per al funcionament d’aquest d’una manera senzilla. Per al desenvolupament de la bancada d’assaig s’ha utilitzat, en la mesura del possible, elements el més econòmics possibles intentant crear mitjançant components basics i circuits dissenyats específicament per la funció requerida, els nostres elements encarregats de captar les dades de tensió, corrent, temperatura, etc. Tanmateix, per la gestió i l’emmagatzematge de les dades hem fet servir la plataforma Arduino per alguns dels assajos. Aquesta eina té la característica de ser molt econòmica i útil degut a la gran quantitat d’entrades i sortides tant analògiques com digitals que posseeix. Al projecte es pot veure com la plataforma Arduino té certes limitacions de mostreig de dades i degut a això, també s’ha precisat un oscil·loscopi digital per a l’extracció de dades. Per al processament de les dades i la posterior elaboració de les gràfiques pertinents s’ha utilitzat el MATLAB, un programa molt potent que s’encarregarà de les iteracions aplicant les expressions que es calculen i s’especifiquen per a cada assaig. D’entre els assajos que podem trobar al projecte tenim un assaig d’escalfament (temperatura-temps), un assaig de força (força-posició), un assaig de la característica magnètica (flux concatenat-intensitat-posició) i finalment hem dissenyat un tipus de control per fase amb plantejaments de possibles millores amb l’addició de components menys econòmics. This project has made in order to develop a test platform for a LRSM motor and design a control system to operate it in a simple way. For the development of the test platform we have used, as far as possible, the most economical elements available trying to create our elements responsible for capturing data voltage, current, temperature, etc, through basic components and circuits designed specifically for each required function. Also, for management and storage of data we have used the Arduino platform in some of the trials. This tool has the feature of being very economical and useful due to the large number of inputs and outputs, both digital and analog, it has. In the project we can see how the platform Arduino has certain limitations of data sampling. Because of this we also have required a digital oscilloscope for data extraction. For the processing of data and the subsequent development of relevant graphs we have used MATLAB, a powerful program that handles iterations using expressions that are calculated and specified in each test. Among the tests that can be found in this project, we have a heating test (temperature-time), a trial strength (force-position), a trial magnetic characteristic (concatenated fluxe-intensity-position) and we have finally designed a phase control type with proposals of possible improvements with the addition of less economical components. El presente proyecto se ha realizado con la finalidad de desarrollar una bancada de ensayo para un motor LRSM (motor lineal de reluctancia conmutada) y diseñar un sistema de control para el funcionamiento del mismo de una forma sencilla. Para el desarrollo de la bancada de ensayo se han utilizado, en la medida de lo posible, elementos lo más económicos posibles intentando crear mediante componentes básicos y circuitos diseñados específicamente para cada función requerida, nuestros elementos encargados de captar los datos de tensión, corriente, temperatura, etc. Asimismo, para la gestión i el almacenamiento de los datos se ha utilizado la plataforma Arduino para algunos de los ensayos. Esta herramienta tiene la característica de ser muy económica y útil debido a la gran cantidad de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas, que posee. En el proyecto se puede apreciar como la plataforma Arduino tiene ciertas limitaciones de muestreo de datos y debido a esto también se ha precisado de un osciloscopio digital para la extracción de datos. Para el procesamiento de los datos y la posterior elaboración de las gráficas pertinentes, se ha utilizado el MATLAB, un programa muy potente que se encarga de las iteraciones aplicando las expresiones que se calculan y se especifican en cada ensayo. Entre los ensayos que se pueden encontrar en este proyecto, tenemos un ensayo de calentamiento (temperatura-tiempo), un ensayo de fuerza (fuerza-posición), un ensayo de la característica magnética (flujo concatenado-intensidad-posición) y finalmente se ha diseñado un tipo de control por fase con planteamientos de las posibles mejoras con la adición de componentes menos económicos.
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Ingeniería eléctrica Electric engineering Enginyeria elèctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Portero Méndez, Héctor
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: Disseny d'una plataforma d'assaig d'un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor) Designing a test platform for a LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor) motor Diseño de una plataforma de ensayo para un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor)
  Work's public defense date: 2015-06-26
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: ensayo termico, ensayo de fuerza, motor lineal de reluctancia thermal and thrust test, linear switched reluctance motor assaig termic, assaig força, motor lineal de reluctancia
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Disseny d'una plataforma d'assaig d'un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor)
  Project director: García Amorós, Jordi
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingeniería eléctrica
  Electric engineering
  Enginyeria elèctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar