Treballs Fi de Grau> Psicologia

Percepció del teletreball, preferències i relació amb la conciliació.

 • Identification data

  Identifier: TFG:3921
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3921
 • Authors:

  Forcadell Batalla, Andrea
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-09-06
  Abstract: El teletreball és una modalitat de treball que ha sofert un increment molt important en el darrer any i que pot tenir unes conseqüències positives i negatives per a les persones que el realitzen. Aquest treball es centra en l’anàlisi dels avantatges i inconvenients que les persones que han teletreballat perceben, fent relació amb variables sociodemogràfiques. Així mateix, a partir de l’estudi també es pretenia esbrinar les preferències en la seva realització en un futur. Per últim, s’ha volgut esbrinar si aquesta modalitat de treball facilita la conciliació o, per contra, la dificulta. Per a assolir aquest objectius s’ha administrat una enquesta a 354 persones de les quals 142 eren homes i 212 eren dones. A l’enquesta es preguntava sobre alguns aspectes de la percepció i conciliació, així com les preferències dels treballadors. Els resultats mostren com les respostes dels treballadors ens indiquen que el teletreball és percebut de manera més positiva per aquelles persones que tenen major domini de les TIC, el nivell jeràrquic o l’experiència. Pel que fa a la preferència a futur, no s’ha trobat diferències en funció del gènere però si de característiques com la situació familiar o el coneixement de la tecnologia. Per últim, respecte a la conciliació es pot observar que la situació personal del treballador té molta importància Teleworking is a type of work that has experienced a significant increase in the last year and can have both positive and negative consequences for the people who do it. This work focuses on the analysis of the advantages and disadvantages perceived by teleworkers, and the aim was to relate this perception to sociodemographic variables. Likewise, the study was also intended to shed light on their preferences for teleworking in the future. Finally, the aim was to determine whether this type of work facilitates work-life balance or, on the contrary, hinders it. In order to achieve this objective, a survey was administered to 354 people, 142 of whom were men and 212 were women. The survey asked about some aspects of perception and work-life balance, as well as the employees' preferences. The results show that employees' responses indicate that telework is perceived more positively by those with greater ICT skills, hierarchical level or experience. With regard to future preference, no differences were found according to gender, but differences were found according to characteristics such as family situation or knowledge of technology. Finally, with respect to work-life balance, it can be observed that the personal situation of the worker is very important.
  Subject: Psicologia
  Language: Català
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Forcadell Batalla, Andrea
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Percepció del teletreball, preferències i relació amb la conciliació. The perception of teleworking, preferences and connection with conciliation. Percepción del teletrabajo, preferencias y relación con la conciliación.
  Work's public defense date: 2021-07
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: teletreball, salut laboral, conciliació. teleworking, work health, conciliation. teletrabajo, salud laboral, conciliación.
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Percepció del teletreball, preferències i relació amb la conciliació.
  Project director: González Recio, Sonia
  Education area(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar