Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

The Transformer Verbs: An Anlaysis of Ergative constructions in English and Spanish

 • Identification data

  Identifier: TFG:4369
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4369
 • Authors:

  Jiménez Garrido, Miriam
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-01
  Abstract: Verb complementation is a broad topic of grammar since verbs are followed by different elements depending on their semantic and syntactic features (Swan, 2005). This paper deals with a specific type of construction: ergative constructions. The aim of the present study is to define and to analyze ergative constructions in English. Additionally, English ergative constructions are compared in general terms to the Spanish version of this type of constructions. Ergative constructions are similar in both languages as English and Spanish are nominative-accusative languages. Furthermore, 28 Spanish students of English were asked to answer different questions concerning transitivity, intransitivity and ergativity. La complementació verbal és un tema ampli pel què fa a la gramàtica, ja que els verbs van seguits per diferents elements segons les seves característiques semàntiques i sintàctiques (Swan, 2005). Aquest treball tracta d'un tipus concret de construcció: les construccions ergatives. L'objectiu del present estudi és definir i analitzar construccions ergatives en anglès. A més, les construccions ergatives angleses es comparen en termes generals amb la versió espanyola d'aquest tipus de construccions. Les construccions ergatives són similars en ambdues llengües, ja que l'anglès i l'espanyol són llengües nominatiu-acusatives. A més, es va demanar a 28 estudiants espanyols d'anglès que responguessin diferents preguntes sobre transitivitat, intransitivitat i ergativitat. 
  Subject: Filologia
  Language: Anglès
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Student: Jiménez Garrido, Miriam
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Els Verbs 'Transformer': Un Anàlisi de Construccions Ergatives en Anglès i Espanyol The Transformer Verbs: An Anlaysis of Ergative constructions in English and Spanish Los Verbos 'Transformer': Un Análisis de Construcciones Ergatives en Inglés y Español
  Work's public defense date: 2021-06-18
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Ergativitat, transitivitat, intransitivitat Ergativity, tansitivity, intransitivity Ergatividad, transitividad, intransitividad
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: The Transformer Verbs: An Anlaysis of Ergative constructions in English and Spanish
  Project director: Fullana García, Celia
  Education area(s): Anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar