Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Desarrollo de un lector de UHF RFID de bajo coste

 • Identification data

  Identifier: TFG:4438
 • Authors:

  Teodoro Sinisterra, Alejandro
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-02-16
  Abstract: El present Treball de Fi de Grau té com a objectiu principal el desenvolupament d'un lector d' “Ultra High Frequency” “Radi Frequency IDentification” de baix cost, que permeti la caracterització de tags, és a dir, analitzar la resposta en funció de la freqüència de les etiquetes d'RFID. Per al desenvolupament del projecte es requereix la utilització del maquinari “low-cost”, en concret una “shield” compatible amb Arduino; i la programació des de zero del lector, també mitjançant l'entorn Arduino. Una vegada dissenyat el sistema de caracterització es realitzen les proves necessàries, en un entorn adequat, per a comprovar el correcte funcionament d'aquest. Finalment, s'analitzen els resultats obtinguts i s'extreuen les conclusions pertinents. Mitjançant l'ús i la recerca de la tecnologia RFID, es pretén també adquirir els coneixements tant teòrics com pràctics d'una aplicació d'identificació per radiofreqüència, per tal de familiaritzar-se amb el concepte d'RFID juntament amb el d'“Internet of Things”. A tal efecte també s'ha realitzat, utilitzant el mateix lector d'etiquetes, una simulació d'una aplicació d'RFID real, on el lector escaneja els tags i obté les seves dades, que posteriorment són analitzades i emmagatzemades. Per a finalitzar amb aquest treball d'enginyeria de telecomunicacions, es mostren les conclusions i línies futures, en les quals es valoren els resultats obtinguts en la part experimental i es fa una pinzellada sobre el perquè acollir aquest tipus de tecnologia en les nostres aplicacions actuals. El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal el desarrollo de un lector de “Ultra High Frequency” “Radio Frequency IDentification” de bajo coste, que permita la caracterización de tags, es decir, analizar la respuesta en función de la frecuencia de las etiquetas de RFID. Para el desarrollo del proyecto se requiere la utilización del hardware “low-cost”, en concreto una “shield” compatible con Arduino; y la programación desde cero del lector, también mediante el entorno Arduino. Una vez diseñado el sistema de caracterización, se realizan las pruebas necesarias, en un entorno adecuado, para comprobar el correcto funcionamiento de este. Por último, se analizan los resultados obtenidos y se extraen las conclusiones pertinentes. Mediante el uso y la investigación de la tecnología RFID, se pretende también adquirir los conocimientos tanto teóricos como prácticos de una aplicación de identificación por radiofrecuencia, familiarizándose con el concepto de RFID junto con el de “Internet of Things”. Para ello también se ha realizado, utilizando el mismo lector de etiquetas, una simulación de una aplicación de RFID real, dónde el lector escanea los tags y obtiene sus datos, que posteriormente son analizados y almacenados. Para finalizar con este trabajo de ingeniería de telecomunicaciones, se muestran las conclusiones y líneas futuras, en las que se valoran los resultados obtenidos en la parte experimental y se da una pincelada de porqué acoger este tipo de tecnología en nuestras aplicaciones actuales.
  Subject: Enginyeria telemàtica
  Language: spa
  Subject areas: Ingenieria telemática Telematic engineering Enginyeria telemàtica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Teodoro Sinisterra, Alejandro
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Desarrollo de un lector de UHF RFID de bajo coste Development of a low cost UHF RFID reader Desenvolupament d'un lector de UHF RFID de baix cost
  Work's public defense date: 2021-09-13
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: UHF RFID, lector IOT, etiquetas RFID UHF RFID, IOT reader, RFID tags UHF RFID, lector IOT, etiquetes RFID
  Confidenciality: No
  Title in original language: Desarrollo de un lector de UHF RFID de bajo coste
  Project director: Lázaro Guillén, Antonio
  Education area(s): Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ingenieria telemática
  Telematic engineering
  Enginyeria telemàtica
  Enginyeria telemàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar