Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Obesity and bariatric surgery modify plasma bioactive lipid species

 • Identification data

  Identifier: TFG:4461
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4461
 • Authors:

  Martínez López, Marta
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-03-01
  Abstract: The aim of this study was to quantify plasma oxylipin profile in obese patients to determine if there are modifications due to obesity, obesity-related comorbidities and BS, and if BS can restore normal oxylipin concentrations. To achieve it, plasma samples from non-obese, obese pre-BS and obese post-BS patients were analyzed to obtain biochemical parameters and subjected to LC-MS/MS assay to quantify its oxylipin profile. The conclusions extracted from this study were that obesity and bariatric surgery modify plasma oxylipin profile, whereas obesity-related comorbidities and very low-calorie diet do not modify it. Oxylipin profile modifications persist after weight loss. L'objectiu d'aquest estudi va ser quantificar el perfil d'oxilipina plasmàtica en pacients obesos per determinar si hi ha modificacions a causa de l'obesitat, les comorbiditats relacionades amb l'obesitat i la BS, i si la BS pot restablir les concentracions normals d'oxilipina. Per aconseguir-ho, es van analitzar mostres de plasma de pacients no obesos, obesos pre-BS i obesos post-BS per obtenir paràmetres bioquímics i es van sotmetre a un assaig LC-MS/MS per quantificar el seu perfil d'oxilipina. Les conclusions extretes d'aquest estudi van ser que l'obesitat i la cirurgia bariàtrica modifiquen el perfil d'oxilipina plasmàtica, mentre que les comorbiditats relacionades amb l'obesitat i la dieta molt baixa en calories no el modifiquen. Les modificacions del perfil d'oxilipina persisteixen després de la pèrdua de pes.
  Subject: Ciències de la salut
  Language: en
  Work's codirector: Joven, Jorge; Castañé, Helena
  Subject areas: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Martínez López, Marta
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: L'obesitat i la cirurgia bariàtrica modifiquen les espècies de lípids bioactius del plasma Obesity and bariatric surgery modify plasma bioactive lipid species La obesidad y la cirugía bariátrica modifican las especies de lípidos bioactivos del plasma
  Work's public defense date: 2021-06-29
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Obesitat mòrbida, cirurgia bariàtrica, oxilipines Morbid obesity, bariatric surgery, oxylipins Obesidad mórbida, cirugía bariátrica, oxilipinas
  Confidenciality: No
  Title in original language: Obesity and bariatric surgery modify plasma bioactive lipid species
  Project director: Gil Cardoso, Katherine
  Education area(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar