Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Projecte d'augment de la capacitat d'una línia d'extrusió a Vilallonga del Camp

 • Identification data

  Identifier: TFG:4477
 • Authors:

  Sans Anguera, Aleix
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-03-03
  Abstract: L’objecte del present projecte és definir les bases tècniques i econòmiques per realitzar un augment d’una línia d’extrusió a la planta productiva de Ravago Plásticos S.A. ubicada al terme municipal de Vilallonga del Camp. Actualment, Ravago Plásticos té dues vies de producció ben diferenciades entre elles, reciclat i compostos. Dins la zona de compostos es poden diferenciar cinc línies de producció que treballen de forma paral·lela, aquest projecte però, es centra en una d’elles concretament la línia 3 ja que, es la que compta amb una tecnologia d’extrusió més antiga. Actualment aquesta línia produeix una quantitat mot reduïa de material perquè els equips existents no estan dissenyats per fabricar els productes que tenen una major demanda. Per tant, en aquest projecte s’estudia una modificació de la línia actual amb la intenció d’augmentar la capacitat productiva d’aquesta línia de les 600 tones l’any actuals fins a 7.500 tones/any i que s’enfocaran a la producció de plàstics post consum reciclats. S’ha realitzat un estudi de tots els equips necessaris per aconseguir aquest objectiu d’acord amb els condicionants establerts i seguint les directrius de l’empresa. A més a més, també es projecta una estructura metàl·lica per suportar dues sitges d’emmagatzematge de producte final amb una capacitat de fins a 35.000 kg i que la boca de descàrrega ha d’estar a una cota mínima de 5 metres sobre el nivell del terra. La fonamentació de l’estructura s’ha realitzat amb sabates aïllades unides amb bigues centradores. També s’ha calculat la resistència al foc d’acord amb la normativa d’obligat compliment, així com l’estudi de gestió de residus a l’obra, classificant-los d’acord amb la normativa de l’agència catalana de residus. També es presenta un diagrama Pert amb la planificació temporals de les tasques a realitzar identificant-ne el camí crític. Finalment, s’ha estimat el pressupost total del cost de la modificació i un estudi financer, concloent que és un projecte econòmicament viable, tenint un període de recuperació inferior als 2 anys. The purpose of this project is to define the technical and economic bases for an increase in a an extrusion line to the productive plant of Ravago Pl.sticos S.A. located in the municipality of Vilallonga del Camp. Currently, Ravago Pl.sticos has two distinct production pathways, recycled and composited. Within the compound zone, five production lines that work parallelally can be differentiated, however, this project focuses on one of them specifically line 3 as it is the one that has an older extrusion technology. This line currently produces a moth amount reduced material because existing equipment is not designed to produce the products that are most in demand. Thus, this project studies an amendment to the current line with the aim of increasing the production capacity of this line from 600 tonnes per year to 7,500 tonnes per year and which will focus on the production of recycled post-consumption plastics. A study of all the equipment needed to achieve this goal has been carried out in accordance with the established conditions and following the company's guidelines. In addition, a metal structure is also projected to support two end-product storage silos with a capacity of up to 35,000 kg and that the discharge mouth must be at a minimum height of 5 meters above the ground level. The foundation of the structure has been made of isolated shoes joined with centering beams. The fire resistance has also been calculated according to the mandatory regulations, as well as the waste management study in the work, classifying them according to the regulations of the Catalan waste agency. A Pert diagram is also presented with the temporary scheduling of tasks to perform by identifying the critical path. Finalment, s’ha estimat el pressupost total del cost de la modificació i un estudi financer, concloent que és un projecte econòmicament viable, tenint un període de recuperació inferior als 2 anys. Finally, the total budget for the cost of modification and a financial study have been estimated, concluding that it is an economically viable project, having a recovery period of less than 2 years. El objeto del presente proyecto es definir las bases técnicas y económicas para realizar un aumento de una línea de extrusión a la planta productiva de *Ravago *Plásticos S.A. ubicada al término municipal de Vilallonga del Camp. Actualmente, *Ravago *Plásticos tiene dos vías de producción muy diferenciadas entre ellas, reciclado y compuestos. Dentro de la zona de compuestos se pueden diferenciar cinco líneas de producción que trabajan de forma paralela, este proyecto pero, se centra en una de ellas concretamente la línea 3 puesto que, se la que cuenta con una tecnología de extrusión más antigua. Actualmente esta línea produce una cantidad palabra reducía de material porque los equipos existentes no están diseñados para fabricar los productos que tienen una mayor demanda. Por lo tanto, en este proyecto se estudia una modificación de la línea actual con la intención de aumentar la capacidad productiva de esta línea de las 600 toneladas el año actuales hasta 7.500 toneladas/año y que se enfocarán a la producción de plásticos puesto consumo reciclados. Se ha realizado un estudio de todos los equipos necesarios para conseguir este objetivo de acuerdo con los condicionantes establecidos y siguiendo las directrices de la empresa. Además, también se proyecta una estructura metálica para soportar dos silos de almacenamiento de producto final con una capacidad de hasta 35.000 kg y que la boca de descarga tiene que estar a una cota mínima de 5 metros sobre el nivel del suelo. La fundamentación de la estructura se ha realizado con zapatos aislados unidos con vigas riostras. También se ha calculado la resistencia al fuego de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento, así como el estudio de gestión de residuos a la obra, clasificándolos de acuerdo con la normativa de la agencia catalana de residuos. También se presenta un diagrama *Pert con la planificación temporales de las tareas a realizar identificando el camino crítico. Finalment, s’ha estimat el pressupost total del cost de la modificació i un estudi financer, concloent que és un projecte econòmicament viable, tenint un període de recuperació inferior als 2 anys. Finalmente, se ha estimado el presupuesto total del coste de la modificación y un estudio financiero, concluyendo que es un proyecto económicamente viable, teniendo un periodo de recuperación inferior a los 2 años.
  Subject: Enginyeria mecànica
  Language: cat
  Work's codirector: Moncosí Aubia, Mireia
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Department: Enginyeria Mecànica
  Student: Sans Anguera, Aleix
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Projecte d'augment de la capacitat d'una línia d'extrusió a Vilallonga del Camp Project to increase the capacity of an extrusion line in Vilallonga del Camp Proyecto de aumento de la capacidad de una línea de extrusión en Vilallonga del Camp
  Work's public defense date: 2021-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Mecanica, Projecte, Extrusió Mechanics, Project, Extrusion Mecánica, Proyecto, Extrusión
  Confidenciality: No
  Title in original language: Projecte d'augment de la capacitat d'una línia d'extrusió a Vilallonga del Camp
  Project director: Ramos Romero, Diego
  Education area(s): Enginyeria Mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar