Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Càlcul i disseny d'una nau industrial destinada al rentat, assecat i al manteniment de vagons de ferrocarril per al transport de càrregues a granel, ubicada al terme municipal de Súria

 • Identification data

  Identifier: TFG:4524
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4524
 • Authors:

  Del Agua Niubó, Òscar
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-03-14
  Abstract: El present Treball de Fi de Grau s’ha redactat amb la finalitat de satisfer les necessitats del Promotor del projecte, que en aquest cas serà una indústria minera dedicada a l’extracció, tractament i comercialització de sals sòdiques i potàssiques, ubicada al terme municipal de Súria. La necessitat que transmet el Promotor és la de maximitzar la disponibilitat dels vagons de ferrocarril que utilitza per a transportar a granel les sals minerals fins al Port de Barcelona. A l’hora també vol disposar d’un servei exclusiu de rentat i assecat de l’interior de les tremuges de ferrocarril per tal de poder-les carregar de producte nou. El Promotor s’encarrega del tractament de dos tipus de sals minerals diferents: Potassa granular (GMOP) i potassa estàndard (SMOP). El transport marítim es realitza amb vaixells de gran tonatge i com la espera dels vaixells en el Port és molt costosa, es necessita disposar d’una capacitat logística d’envergadura per tal de fer front als possibles pics de demanda de producte. Per tant, en el moment en què es necessiti carregar potassa GMOP en comptes de SMOP, o viceversa, és necessari disposar d’una capacitat de reacció ràpida en el rentat dels trens. És per això que al llarg del present projecte s’intentarà donar resposta a les necessitats plantejades pel Promotor a través del disseny i càlcul d’una nau industrial amb capacitat logística suficient com per agilitzar la neteja dels vagons i garantir la màxima disponibilitat del material rodant. La nau dona solució estructural al requeriment d’espai de les diferents àrees de treball de la planta industrial. Aquestes àrees són dos vies de rentat i assecat, una via morta per al manteniment dels vagons i una zona d’entrada de camions per a la càrrega i descàrrega dels mateixos. En aquesta àrea hi donarà servei un pont grua de 5 tn, projectat per elevar i moure diferents peces dels vagons. This Final Degree Project has been drafted in order to meet the needs of the Project Promoter, which in this case will be a mining industry dedicated to the extraction, treatment and marketing of sodium and potassium salts, located in the municipality of Súria. The need that the Promoter transmits is to maximize the availability of the railway wagons that it uses to transport the mining salts to the Port of Barcelona. At the same time, it also wants to have an exclusive service for washing and drying the inside of the railway hoppers in order to be able to load them with new product. The Promoter is responsible for the treatment of two different types of mineral salts: Granular Potash (GMOP) and Standard Potash (SMOP). Maritime transport is carried out with large tonnage vessels and as waiting for ships in the Port is very expensive, it is necessary to have a large logistics capacity in order to deal with possible peaks in product demand. Therefore, when GMOP potash needs to be loaded instead of SMOP, or vice versa, it is necessary to have a fast reaction capacity when washing trains. That is why throughout this project we will try to respond to the needs raised by the Promoter through the design and calculation of an industrial building with sufficient logistical capacity to expedite the cleaning of the wagons and ensure the maximum availability of the rolling stock. The warehouse gives structural solution to the requirement of space of the different areas of work of the industrial plant. These areas are two washing and drying railways, a dead end railway for the maintenance of the wagons and a truck enty area for the loading and unloading of the same. In this area there will be a 5 tn crane bridge, designed to lift the different parts of the wagons. September 2021 El presente Trabajo de Fin de Grado se ha redactado con el fin de satisfacer las necesidades del Promotor del proyecto, que en este caso será una industria minera dedicada a la extracción, tratamiento y comercialización de sales sódicas y potásicas, ubicada en el término municipal de Súria. La necesidad que transmite el Promotor es la de maximizar la disponibilidad de los vagones de ferrocarril que utiliza para transportar a granel las sales minerales hasta el Puerto de Barcelona. Del mismo modo, también quiere disponer de un servicio exclusivo de lavado y secado del interior de las tolvas de ferrocarril para poderlas cargar de producto nuevo. El Promotor se encarga del tratamiento de dos tipos de sales minerales diferentes: Potasa granular (GMOP) y potasa estándar (SMOP). El transporte marítimo se realiza con barcos de gran tonelaje y como la espera de los barcos en el Puerto es muy costosa, se necesita disponer de una capacidad logística de envergadura para hacer frente a los posibles picos de demanda de producto. Por tanto, en el momento en que se necesite cargar potasa GMOP en vez de SMOP, o viceversa, es necesario disponer de una capacidad de reacción rápida en el lavado de los trenes. Es por ello que a lo largo del presente proyecto se intentará dar respuesta a las necesidades planteadas por el Promotor a través del diseño y cálculo de una nave industrial con capacidad logística suficiente como para agilizar la limpieza de los vagones y garantizar la máxima disponibilidad del material rodante. La nave proporciona una solución estructural al requerimiento de espacio de las diferentes áreas de trabajo de la planta industrial. Estas áreas son dos vías de lavado y secado, una vía muerta para el mantenimiento de los vagones y una zona de entrada de camiones para la carga y descarga de los mismos. En esta área dará servicio un puente grúa de 5 tn, proyectado para elevar y mover diferentes piezas de los vagones. Setembre 2021
  Subject: Enginyeria Mecànica
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Department: Enginyeria Mecànica
  Student: Del Agua Niubó, Òscar
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Càlcul i disseny d'una nau industrial destinada al rentat, assecat i al manteniment de vagons de ferrocarril per al transport de càrregues a granel, ubicada al terme municipal de Súria Calculation and design of an industrial building for washing, drying and maintenance of railway wagons for the transport of bulk cargo, located in the municipality of Súria Cálculo y diseño de una nave industrial destinada al lavado, secado y al mantenimiento de vagones de ferrocarril para el transporte de cargas a granel, situada en el término municipal de Súria
  Work's public defense date: 2021-09
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: rentat, assecat i manteniment de vagons tremuja washing, drying and maintenance of hopper wagons lavado, secado i mantenimiento de vagones tolva
  Confidenciality: No
  Title in original language: Càlcul i disseny d'una nau industrial destinada al rentat, assecat i al manteniment de vagons de ferrocarril per al transport de càrregues a granel, ubicada al terme municipal de Súria
  Project director: González Baixauli, Genaro
  Education area(s): Enginyeria Mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria Mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar