Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Projecte de disseny i càlcul de una línea de 25 kV des de la Subestació Elèctrica de Els Valentins fins al Polígon de les Mataltes, al municipi de La Sénia.

 • Identification data

  Identifier: TFG:4551
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4551
 • Authors:

  Rubio Castillejo, Carlos
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-05-02
  Abstract: En aquest projecte es porta a terme el disseny, desenvolupament i elaboració d'una línia aèria de mitja tensió que anirà des de la subestació elèctrica de Els Valentins fins al Polígon de les Mataltes, al municipi de la Sénia. Per arribar a l'objectiu, farem una anàlisi de l'estat del terreny per on anirà la nostra línia elèctrica per saber si és factible i quan trobem el millor camí pel qual pugui passar realitzarem un disseny per plasmar-ho en plànols, seguidament descriurem la línia i farem els càlculs necessaris per poder definir tots els elements a l detall i així poder confeccionar un pressupost que ens doni una idea de l'import al què ascendirà el projecte. Finalment, afegirem un plec de condicions i un estudi de seguretat i salut adequat al nostre projecte perquè el mateix tingui validesa i tots els capítols necessaris. Entre els programes que farem servir es troba l'AutoCAD, un software de disseny per poder dibuixar la nostra línia elèctrica i els seus components, l’IMEDEXSA, un software per poder fer el pressupost i en DMelect, un software amb l'objectiu de resoldre el càlcul de línies elèctriques d'alta i mitja tensió fins 220kV complint amb el Reglament de Línies d'Alta Tensió. In this project, the design, development and elaboration of an aerial mèdium Voltatge electrical line is performed, which will be installed from the Electrical Substation of Els Valentins to Poligono de les Mataltes, in the municipality of La Senia. In order to accomplish it, we will make an analysis of the terrain’s status through where our electrical line will be installed to verify its feasibility. From the point we find the most efficient way, we will make a design which will be later drawn in planes. After that, we will describe the line and we will make the necessary calculations to define all elements in detail so that we can elaborate a budget which can give us an idea of the project’s cost. Finally, we will also include the specifications and a health and safety study adapted to our case, in order to give it validity and every needed chapter. One of the tools we will use is AutoCAD, a design software which will allow us to draw our electrical line and its components. Additionally, Imedexa will be used to generate the budget and DMelect to calculate the medium and high voltage electrical lines up until 220 kV, meeting the Reglamento de Lineas de Alta Tensión. En este proyecto se lleva a cabo el diseño, desarrollo y elaboración de una línea aérea de media tensión que ira desde la Subestación Eléctrica de Els Valentins hasta el Polígonode les Mataltes, en el municipio de la Sénia. Para llegar al objetivo, haremos un análisis del estado del terreno por donde ira nuestra línea eléctrica para saber si es factible y cuando encontremos el mejor camino por el que pueda pasar realizaremos un diseño para plasmarlo en planos, seguidamente describiremos la línea y haremos los cálculos necesarios para poder definir todos los elementos al detalle y así poder confeccionar un presupuesto que nos dé una idea del importe al que ascenderá el proyecto. Finalmente, añadiremos un pliego de condiciones y un estudio de seguridad y salud adecuado a nuestro proyecto para que el mismo tanga validez y todos los capítulos necesarios. Entre los programas que usaremos se encuentra AutoCAD, un software de diseño para poder dibujar nuestra línea eléctrica i sus componentes, IMIEDEXSA, un software para poder hacer el presupuesto i DMelect, un software cuyo objetivo es resolver el cálculo delíneas eléctricas de alta y media tensión hasta 220kV cumpliendo con el Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria Elèctrica Electrical Engineering Ingeniería Eléctrica
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Student: Rubio Castillejo, Carlos
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Projecte de disseny i càlcul de una línea de 25 kV des de la Subestació Elèctrica de Els Valentins fins al Polígon de les Mataltes, al municipi de La Sénia. Project for the design and calculation of a 25kV electric line, from the Electrical Substation of Els Valentins to Poligono de les Mataltes, in the municipality of La Senia. Proyecto de diseño y cálculo de una línea de 25 kV des de la Subestación Eléctrica de Els Valentins hasta el Polígono de lers Mataltes, en el municipio de La Sénia.
  Work's public defense date: 2021-01-26
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Línia elèctrica, Mitja tensió, Projecte Electric line, Medium voltage, Project Línea eléctrica, Media tensión, Proyecto
  Confidenciality: No
  Title in original language: Projecte de disseny i càlcul de una línea de 25 kV des de la Subestació Elèctrica de Els Valentins fins al Polígon de les Mataltes, al municipi de La Sénia.
  Project director: Massagués Vidal, Lluís
  Education area(s): Enginyeria Elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria Elèctrica
  Electrical Engineering
  Ingeniería Eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar