Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Contabilidad creativa: arte o fraude

 • Identification data

  Identifier: TFG:4574
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4574
 • Authors:

  Zurita Luque, Adrián
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-05-31
  Abstract: El treball de Fi de Grau s'ha dut a terme amb la finalitat d'analitzar detalladament una qüestió d'àmbit global com és la comptabilitat creativa, que afecta a petita i gran escala tot el sistema. Aquest treball té un enfocament empresarial, però la comptabilitat creativa es pot donar en altres àmbits com els estatals. La comptabilitat creativa consisteix a aprofitar els buits legals que hi ha a les normes comptables per projectar una imatge concreta segons les necessitats de l'entitat. La responsabilitat d'aquesta pràctica resideix principalment a l'equip directiu de la companyia que és qui té alguna motivació. Com veiem a la feina, si es duen a terme manipulacions comptables als estats financers és sobretot perquè la legislació vigent els brinda l'oportunitat de fer-ho sense considerar-se un frau. A més, la regulació de vegades és confusa fet que afavoreix una interpretació subjectiva per part de les empreses. No es considera que sigui un fet aïllat, sinó que és un supòsit habitual i, el més preocupant, que segueix en expansió. Per tot això, en aquest treball s'aborden quines són les llacunes legals, en què es diferencia del frau fiscal, quines són les tècniques que donen lloc a la pràctica del maquillatge comptable i finalment es demostra la facilitat per dur-la a terme.  El trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo con la finalidad de analizar en detalle una cuestión de ámbito global como es la contabilidad creativa, que afecta a pequeña y gran escala a todo el sistema. Este trabajo tiene un enfoque empresarial, pero la contabilidad creativa puede darse en otros ámbitos como los estatales. La contabilidad creativa consiste en aprovechar los vacíos legales que existen en las normas contables para proyectar una imagen concreta según las necesidades de la entidad. La responsabilidad de esta práctica reside principalmente en el equipo directivo de la compañía que es quien tiene alguna motivación para ello. Como vemos en el trabajo, si se llevan a cabo manipulaciones contables en los estados financieros es sobre todo por que la legislación vigente les brinda la oportunidad de hacerlo sin considerarse un fraude. Además, la regulación en ocasiones es confusa por lo que favorece a una interpretación subjetiva por parte de las empresas. No se considera que sea un hecho aislado, sino que se trata de un supuesto habitual y, lo más preocupante, que sigue en expansión. Por todo ello, en el presente trabajo se abordan cuales son las lagunas legales, en que se diferencia del fraude fiscal, cuales son las técnicas que dan lugar a la práctica del maquillaje contable y finalmente se demuestra la facilidad para llevarla a cabo.
  Subject: Compatbilitat
  Language: spa
  Department: Gestió d'Empreses
  Student: Zurita Luque, Adrián
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Comptabilitat creativa: art o frau Creative accounting: art or fraud
  Work's public defense date: 2021
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Comptabilitat creativa, imatge fidel, ètica Creative accounting, faithful image, ethic Contabilidad creativa, imagen fiel, ética
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Contabilidad creativa: arte o fraude
  Project director: Porras Garcia, Maria José
  Education area(s): Finances i Comptabilitat
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Compatbilitat
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar