Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Application of ionic liquids in CO2 valorisation

 • Identification data

  Identifier: TFG:5253
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5253
 • Authors:

  Lara Rimbau, Francesc Xavier
 • Others:

  Creation date in repository: 2022-09-08
  Abstract: Reducing carbon emissions to mitigate global warming is the major environmental concern of current and future generations. Carbon dioxide use technologies are an opportunity not only to reduce the CO2 emissions but to use them as feedstock. In this work, a green ionic liquid catalytic system was designed for the transformation of CO2 into high added value products, (cyclic carbonates) from epoxides or propargylic alcohols at mild conditions (45-150 ºC, 1-5 bar CO2). Ionic liquids based on 3-butyl-1- methylimizadolium (BMI) were synthesized. Conversion and selectivity were determined by NMR analysis of the crude reaction mixture sample dissolved in CDCl3. La reducció de les emissions de carboni per mitigar l'escalfament global és la principal preocupació ambiental de les generacions actuals i futures. Les tecnologies d'ús del diòxid de carboni són una oportunitat no només per reduir les emissions de CO2 sinó per utilitzar-les com a matèria primera. En aquest treball es va dissenyar un sistema catalític líquid iònic verd per a la transformació de CO2 en productes d'alt valor afegit, (carbonats cíclics) a partir d'epòxids o alcohols propàrgílics en condicions suaus (45-150 ºC, 1-5 bar CO2). Es van sintetitzar líquids iònics basats en 3-butil-1-metilimizadoli (IMC). La conversió i la selectivitat es van determinar mitjançant l'anàlisi de RMN de la mostra bruta de la barreja de reacció dissolta en CDCl3.
  Subject: Gasos
  Language: en
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Student: Lara Rimbau, Francesc Xavier
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Aplicación de líquidos iónicos en la valorización del CO2 Application of ionic liquids in CO2 valorisation Aplicació de líquids iònics en la valorització del CO2
  Work's public defense date: 2022-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: líquidos iònicos, CO2, catálisis ionic liquids, CO2, catalysis líquids iònics, CO2, catàlisi.
  Confidenciality: No
  TFG credits: 12
  Title in original language: Application of ionic liquids in CO2 valorisation
  Project director: Riu Rusell, Jordi
  Education area(s): Química en anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Gasos
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar