Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Projecte d'un recipient a pressió amb agitació per a reacció de productes químics

 • Identification data

  Identifier: TFG:5643
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5643
 • Authors:

  Bustamante Garriga, Adrià
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-08
  Abstract: El projecte que es duu a terme consisteix en el disseny mecànic d’un recipient a pressió, concretament un reactor, adreçat a donar servei a la producció d’una planta química situada al Camp de Tarragona. En aquest cas, s’han sol·licitat els serveis d’enginyeria a l’empresa FLUOR Plant Engineering, S.A. (a partir d’ara, FLUOR) per tal de donar solució al baix nivell de producció de la planta amb la incorporació del nou equip. Així doncs, amb la realització d’aquest projecte, es busca incrementar el nivell de producció segons les noves necessitats que planteja el client. Aquests condicionants imposats pel promotor permeten delimitar l’abast del projecte i determinar les característiques tècniques que presentarà el nou reactor a dissenyar. En el present projecte es realitza el disseny i el càlcul de les diverses parts mecàniques que composen el reactor segons la normativa americana ASME Secció VIII Divisió 1, la qual regula i pauta el disseny i la construcció dels recipients a pressió. Com a parts mecàniques principals del reactor en podem destacar les següents: • Envolvent • Fons Superior i Inferior • Tubuladures de procés El projecte contempla la part mecànica, és a dir el disseny del conjunt físic de l’equip amb la realització dels respectius plànols constructius que permetin la fabricació, el muntatge i la col·locació del reactor a la seva ubicació final a planta mitjançant maniobres d’hissat. A més, també s’inclou a l’abast la realització dels càlculs per pressió interna dels diversos elements i l’avaluació dels costos. Encara que la realització del projecte inclou abast elèctric i d’instrumentació, per tal de monitoritzar el funcionament de l’equip, aquests es duran a terme pels respectius departaments de FLUOR. Així doncs, no són objecte d’estudi en el present projecte. The project being carried out consists of the mechanical design of a pressure vessel, specifically a reactor, aimed at servicing the production of a chemical plant located in Camp de Tarragona. In this case, engineering services have been requested from the company FLUOR Plant Engineering, S.A. (from now on, FLUOR) to solve the low production level of the plant with the incorporation of the new equipment. Thus, with the realization of this project, the aim is to increase the level of production according to the new needs posed by the client. These conditions imposed by the promoter make it possible to define the scope of the project and determine the technical characteristics that the new reactor to be designed will present. In this project, the design and calculation of the various mechanical parts that make up the reactor are carried out according to the American standard ASME Section VIII Division 1, which regulates and guides the design and construction of pressure vessels. As main mechanical parts of the reactor we can highlight the following: • Shell • Top and Bottom Heads • Nozzles The project contemplates the mechanical part, that is, the design of the physical assembly of the equipment with the realization of the respective fabrication drawings that allow the manufacture, assembly and placement of the reactor in its final location in the plant by lifting operations. In addition, the calculations by internal pressure of the different elements and the evaluation of the costs are also included in the scope. Although the execution of the project includes electrical and instrumentation scope, to monitor the operation of the equipment, these will be carried out by the respective FLUOR departments. Therefore, they are not the object of study in this project. El proyecto que se lleva a cabo consiste en el diseño mecánico de un recipiente a presión, concretamente un reactor, dirigido a dar servicio a la producción de una planta química situada en el Camp de Tarragona. En este caso, se han solicitado los servicios de ingeniería a la empresa FLUOR Plant Engineering, S.A. (a partir de ahora, FLUOR) para dar solución al bajo nivel de producción de la planta con la incorporación del nuevo equipo. Así, con la realización de este proyecto, se busca incrementar el nivel de producción según las nuevas necesidades que plantea el cliente. Estos condicionantes impuestos por el promotor permiten delimitar el alcance del proyecto y determinar las características técnicas que presentará el nuevo reactor a diseñar. En el presente proyecto se realiza el diseño y el cálculo de las diversas partes mecánicas que componen el reactor según la normativa americana ASME Sección VIII División 1, la cual regula y pauta el diseño y construcción de los recipientes a presión. Como partes mecánicas principales del reactor podemos destacar las siguientes: • Envolvente • Fondo Superior e Inferior • Tubuladuras de proceso El proyecto contempla la parte mecánica, es decir el diseño del conjunto físico del equipo con la realización de los respectivos planos constructivos que permitan la fabricación, montaje y colocación del reactor en su ubicación final en planta mediante maniobras de izado. Además, también se incluye al alcance la realización de los cálculos por presión interna de los distintos elementos y la evaluación de los costes. Aunque la realización del proyecto incluye alcance eléctrico y de instrumentación, para monitorizar el funcionamiento del equipo, éstos se llevarán a cabo por los respectivos departamentos de FLUOR. Así pues, no son objeto de estudio en el presente proyecto.
  Subject: Pressió
  Language: cat
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Department: Enginyeria Mecànica
  Student: Bustamante Garriga, Adrià
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Projecte d'un recipient a pressió amb agitació per a reacció de productes químics Project of a pressure vessel with agitation to carry out chemical reactions Proyecto de un recipiente a presión con agitación para reacción de productos químicos
  Work's public defense date: 2022
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: equip a pressió, pressió interna, ASME, reactor, agitador pressure vessel, internal pressure, ASME, reactor, agitator equipo a presión, presión interna, ASME, reactor, agitador
  Confidenciality: No
  Title in original language: Projecte d'un recipient a pressió amb agitació per a reacció de productes químics
  Project director: Ramos Romero, Diego
  Education area(s): Enginyeria Mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Pressió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar