Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Development of calcium membranes using electrochemical organic transistors

 • Identification data

  Identifier: TFG:5743
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5743
 • Authors:

  Solé Huertas, Anna
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-02-20
  Abstract: L'evolució i expansió dels transistors va provocar una revolució en el camp de l'electrònica en l'última dècada. La contínua investigació, investigació i desenvolupament per millorar la qualitat dels sistemes va augmentar dràsticament quan van aparèixer nous materials semiconductors i la seva aplicació en transistors. La síntesi d'aquests polímers semiconductors va crear una nova generació de transistors, els transistors electroquímics orgànics (OECT). Aquest projecte desenvolupa i estudia com funciona una membrana de calci mitjançant un transistor electroquímic orgànic. Funcionen com a transductor d'un fenomen químic a un senyal elèctric. Aquest senyal elèctric es llegeix a través de la seva caracterització i calibratge podent prendre diferents paràmetres analítics de la resposta. La membrana selectiva dels ions del calci fa que només sigui selectiva per als ions de calci disminuint la seva resposta a altres ions. The evolution and expansion of transistors caused a revolution in the electronics field in the last decade. The continuous investigation, research, and development to improve the quality of the systems increased drastically when appeared new semiconductor materials and its application in transistors. The synthesis of those semiconductor polymers created a new generation of transistors, the organic electrochemical transistors (OECTs). This project develops and study how works a calcium membrane using an organic electrochemical transistor. They operate as a transducer from a chemical phenomenon into an electrical signal. This electrical signal is read through its characterization and calibration being able to take different analytical parameters from the response. The ion-selective membrane of calcium makes it only selective to calcium ions decreasing its response to other ions.
  Subject: Electroquímica
  Language: en
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Enginyeria Química
  Student: Solé Huertas, Anna
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Desenvolupament de membranes de calci utilitzant transistors organics electroquímics Development of calcium membranes using electrochemical organic transistorsDesenvolupament de membranes de calci utilitzant transistors organics electroquímics Desarrollo de membranas de calcio usando transistores orgánicos electroquímicos
  Work's public defense date: 2022-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: transistors, electroquímica, membrana
  Confidenciality: No
  Title in original language: Development of calcium membranes using electrochemical organic transistors
  Education area(s): Química en anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Electroquímica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar