Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Language and culture loss due to colonial imperialism in Canadian Residential Schools

 • Identification data

  Identifier: TFG:6139
 • Authors:

  Domínguez Anguera, Carla
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-07-24
  Abstract: In September 2021, a painful page in Canada’s history was reopened as 1,300 unmarked graves were found across former residential schools in Canada. From the 17th century until the late 1990s, residential schools existed and expanded in Canada, with the aim to Europeanize the Indigenous children. These schools were funded by the federal government in collaboration with the different churches as a process of colonization by assimilation, destroying and erasing Indigenous cultures, identities, and history. The residential school survivors’ efforts have not been in vain, as there has been an increasing acknowledgement of the harm, effects, and losses, as well as the general recognition of the need of conciliation between the indigenous and non-indigenous population. This project addresses the history of Canadian residential schools, as well as the interaction between language and culture. The aim is to understand language and culture suppression, and its consequences on account of the residential school system that operated for almost two centuries in Canada’s cultural context. An experimental study was conducted to investigate 1) whether students aged 18- to 22-years know what residential schools were, and 2) whether language loss triggers culture loss and if both are intertwined. For the first part, the experiment recruited 67 undergraduate university students who committed to a questionnaire shaped between history, language, and culture questions. For the second part, four field professionals were asked for interviews to reach an inner perspective that would complement the research. The results suggest that most students aged 18- to 22-years do not know what residential schools were or what happened in Canada, and that language loss does entail culture loss. This research puts into focus the significance of teaching and learning a country’s history to avoid committing the same mistakes in a future. Al setembre de 2021, es va reobrir una pàgina dolorosa en la història del Canadà, ja que es van trobar 1.300 tombes no marcades a les antigues escoles residencials del Canadà. Des del segle XVII fins a finals de la dècada de 1990, les escoles residencials van existir i es van expandir al Canadà, amb l'objectiu d'europeïtzar els nens indígenes. Aquestes escoles van ser finançades pel govern federal en col·laboració amb les diferents esglésies com un procés de colonització per assimilació, destrucció i eliminació de les cultures, identitats i història indígenes. Els esforços dels supervivents de l'escola residencial no han estat en va, ja que hi ha hagut un reconeixement creixent del mal, els efectes i les pèrdues, així com el reconeixement general de la necessitat de conciliació entre la població indígena i la no indígena. Aquest projecte aborda la història de les escoles residencials canadenques, així com la interacció entre llengua i cultura. L'objectiu és entendre la supressió de la llengua i la cultura, i les seves conseqüències a causa del sistema escolar residencial que va funcionar durant gairebé dos segles en el context cultural del Canadà. Es va dur a terme un estudi experimental per investigar 1) si els estudiants de 18 a 22 anys saben què eren les escoles residencials, i 2) si la pèrdua lingüística desencadena la pèrdua de cultura i si tots dos estan entrellaçats. Per a la primera part, l'experiment va reclutar a 67 estudiants universitaris de grau que es van comprometre amb un qüestionari format entre qüestions d'història, llengua i cultura. Per a la segona part, es va demanar entrevistes a quatre professionals de l'àmbit per arribar a una perspectiva interior que complementés la recerca. Els resultats suggereixen que la majoria dels estudiants de 18 a 22 anys no saben què van ser les escoles residencials o què va passar al Canadà, i que la pèrdua de llengua comporta la pèrdua de cultura. Aquesta recerca posa en relleu la importància d'ensenyar i aprendre la història d'un país per evitar cometre els mateixos errors en un futur.
  Subject: Filologia
  Language: en
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Student: Domínguez Anguera, Carla
  Academic year: 2021-2022
  Title in different languages: Pérdida de la lengua y la cultura a causa del imperialismo colonial en las escuelas residenciales en Canada. Language and culture loss due to colonial imperialism in Canadian Residential Schools Pèrdua de la llengua i la culura a cause de l'imperialisme colonial a les escoles residencials canadenques.
  Work's public defense date: 2022-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Escuelas residenciales, Canadá, indígenas, historia, lengua, cultura, relación entre lengua y cultura, trauma intergeneracional, imperialismo de los colonos. Residential schools, Canada, Indigenous, History, Language, Culture, Relationship between language and culture, Intergenerational trauma, Settler imperialism. Escoles residencials, Canadà, indígenes, història, llengua, cultura, relació entre llengua i cultura, trauma intergeneracional, imperialisme dels colons.
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Language and culture loss due to colonial imperialism in Canadian Residential Schools
  Project director: Manegre, Marni Lynne
  Education area(s): Anglès
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar