Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Habitar el teixit agrícola com a factor territorial cohesionant la Selva del Camp, Vilallonga del Camp, el Morell i la Pobla de Mafumet

 • Identification data

  Identifier: TFG:6294
 • Authors:

  Mármol Romero, Giovanna
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-09-05
  Abstract: En un context fortament urbanitzat, definit per la conurbació del sistema Reus-Tarragona-Valls, un creixement dispers basat en consum de sòl i un sistema d’infraestructures en constant creixement, s’ubica una plana territorialment productiva que comença a afeblir la seva rellevància.Seguint el trinomi desarticulador format per infraestructures, polígons industrials i ciutats jardí, les poblacions situades entre els tres grans nuclis urbans persisteixen en un creixement aïllat de la resta d’assentaments del territori esdevenint un sistema autònom. La reflexió en l’àmbit reivindica el paisatge preantròpic i antropitzat tradicional del gran teixit productiu front una projecció d’un sistema extensiu degradant. Reconèixer l’existència d’elements construïts vernaculars com a elements habitables, resoldre els conflictes dels encreuaments transversals i reactivar el teixit productiu són les directrius per a conformar deliberadament el programa de cohesió social de l’espai territorial. Una mirada basada en un canvi d’hàbits com a clau d’habitabilitat, i per tant d’arquitecta. In a strongly urbanized context, defined by the conurbation of the Reus-Tarragona-Valls system, a dispersed growth based on land consumption and a constantly growing infrastructure system, a territorially productive plain is located that is beginning to weaken its relevance .Following the disjointed trinomial formed by infrastructures, industrial estates and garden cities, the populations located between the three large urban centers persist in a growth isolated from the rest of the settlements in the territory, becoming an autonomous system. The reflection in the area vindicates the traditional pre-anthropic and anthropized landscape of the great productive fabric in front of a projection of an extensive degrading system. Recognizing the existence of vernacular built elements as habitable elements, resolving the conflicts of transversal crossings and reactivating the productive fabric are the guidelines for deliberately shaping the social cohesion program of the territorial space. A look based on a change in habits as the key to livability, and therefore as an architect. En un contexto fuertemente urbanizado, definido por la conurbación del sistema Reus-Tarragona-Valls, un crecimiento disperso basado en consumo de suelo y un sistema de infraestructuras en constante crecimiento, se ubica una llanura territorialmente productiva que empieza a debilitar su relevancia .Siguiendo el trinomio desarticulador formado por infraestructuras, polígonos industriales y ciudades jardín, las poblaciones situadas entre los tres grandes núcleos urbanos persisten en un crecimiento aislado del resto de asentamientos del territorio convirtiéndose en un sistema autónomo. La reflexión en el ámbito reivindica el paisaje preantrópico y antropizado tradicional del gran tejido productivo frente a una proyección de un sistema extensivo degradante. Reconocer la existencia de elementos construidos vernáculos como elementos habitables, resolver los conflictos de los cruces transversales y reactivar el tejido productivo son las directrices para conformar deliberadamente el programa de cohesión social del espacio territorial. Una mirada basada en un cambio de hábitos como clave de habitabilidad, y por tanto de arquitecta
  Subject: Ordenació del territori
  Language: cat
  Subject areas: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Department: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Student: Mármol Romero, Giovanna
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: To inhabit the agricultural field as a cohesive territorial factor La Selva del Camp, Vilallonga del Camp, El Morell and La Pobla de Mafumet Habitar el tejido agrícola como factor territorial cohesionante la Selva del Camp, Vilallonga del Camp, el Morell y la Pobla de Mafumet
  Work's public defense date: 2023-06-19
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Desarrollisme, antropització tradicional, estratègia d'actuació tipològica Developmentalism, traditional anthropization, typological action strategy Desarrollismo, antropización tradicional, estrategia de actuación tipológica
  Confidenciality: No
  Title in original language: Habitar el teixit agrícola com a factor territorial cohesionant la Selva del Camp, Vilallonga del Camp, el Morell i la Pobla de Mafumet
  Project director: Gironès Saderra, Antoni
  Education area(s): Arquitectura
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Ordenació del territori
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar