Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Adaptació de proteïnes alternatives a través de la utilització d’una tecnologia innovadora, la impressió 3D d’aliments

 • Identification data

  Identifier: TFG:6607
 • Authors:

  Garcia Badia, Marina
 • Others:

  Creation date in repository: 2023-12-20
  Abstract: This thesis is a bibliographic work, in which an exhaustive research has been done on the 3D printing of food and alternative proteins. 3D printing is a technology that has been used in different fields, but this work focuses on the food application. This topic was chosen because 3D food printing is an emerging technology and there are still many challenges to overcome. For this reason, an analysis of the literature has been made from a biotechnological point of view with the aim of improving the design of edible printable inks and optimizing printing. The technological development of 3D printing together with the commercialization of food derived from alternative proteins (plantbased protein, insects, algae, cultured meat, etc.) can solve the problems derived from traditional meat production (high consumption of resources, emissions of greenhouse gases and zoonotic diseases). For this reason, one of the points where more emphasis has been placed in this work is the use of alternative proteins as raw materials to make the printable inks Aquest treball de fi de grau és un treball bibliogràfic, en el qual s’ha fet una investigació exhaustiva sobre la impressió 3D d’aliments i les proteïnes alternatives. La impressió 3D és una tecnologia que s’ha utilitzat en diferents camps, però aquest treball es centra en l’aplicació alimentària. S’ha escollit aquesta temàtica perquè la impressió 3D d’aliments és una tecnologia emergent i encara queden molts de reptes per superar. Per aquest motiu s’ha fet una anàlisi de la literatura des d’un punt de vista biotecnològic amb l’objectiu de millorar el disseny de les tintes imprimibles comestibles i optimitzar la impressió. El desenvolupament tecnològic de la impressió 3D juntament amb la comercialització d’aliments derivats de proteïnes alternatives (proteïna plantbased, insectes, algues, carn cultivada, etc) poden resoldre els problemes derivats de la producció tradicional de la carn (alt consum de recursos, emissions de gasos d'efecte hivernacle i malalties zoonòtiques). Per aquest motiu, un dels punts on s’ha fet més èmfasis en aquest treball és en l’ús de proteïnes alternatives com a matèries primeres per a fer les tintes imprimibles
  Subject: Impressió 3D
  Language: cat
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Garcia Badia, Marina
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Adaptación de proteínas alternativas a través de la utilización de una tecnología innovadora, la impresión 3D de alimentos Adaptation of alternative proteins through the use of an innovative technology, the 3D food printing
  Work's public defense date: 2023-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Impresión 3D de alimentos, extrusión, proteína alternativa 3D food printing, extrusion, alternative protein Impressió 3D d'aliments, extrusió, proteïna alternativa
  Confidenciality: No
  Title in original language: Adaptació de proteïnes alternatives a través de la utilització d’una tecnologia innovadora, la impressió 3D d’aliments
  Project director: Aguiló Aguayo, Ingrid
  Education area(s): Biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Impressió 3D
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar