Treballs Fi de Grau> Pedagogia

La influència de la música en el desenvolupament emocional dels infants en l'etapa d'educació infantil

 • Identification data

  Identifier: TFG:6748
 • Authors:

  Cáceres Torroja, Maria
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-02-01
  Abstract: Emotional education is increasingly important in today's society, so early childhood education is a key stage for working on the emotional development of boys and girls. Consequently, this Final Degree Thesis aims to address emotional education in the early childhood education stage through music, seeking to enhance the integral development of children, working on the identification, regulation and management of their emotions effective way The research focuses on primary emotions, such as joy, sadness, anger and fear, and how music can influence the emotional development of individuals from zero to six years of age, as music is considered to it is a tool that appears on numerous occasions and moments in the preschool classroom. Also, the work presents a methodological proposal that, through fun and creative activities, aims to make use of music in the classroom for the identification of the four basic emotions, introducing children of this stage to the process of emotional education. L'educació emocional és cada vegada més important en la societat actual, de manera que l'educació infantil és una etapa clau per a treballar en el desenvolupament emocional dels nens i nenes. En conseqüència, aquest Treball Final de Grau pretén abordar l'educació emocional en l'etapa d'educació infantil a través de la música, buscant potenciar el desenvolupament integral dels infants, treballant la identificació, la regulació i la gestió de les seves emocions de manera efectiva. La recerca se centra en les emocions primàries, com l'alegria, la tristesa, la ràbia i la por, i en com la música pot influir en el desenvolupament emocional dels individus de zero a sis anys, pel fet que es considera que la música és una eina que apareix en nombroses ocasions i moments a l'aula d'educació infantil. Així mateix, en el treball es presenta una proposta metodològica que, mitjançant activitats lúdiques i creatives, pretén fer ús de la música a l'aula per a la identificació de les quatre emocions bàsiques, introduint als infants d’aquesta etapa en el procés de l’educació emocional.
  Subject: Educació
  Language: cat
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Department: Pedagogia
  Student: Cáceres Torroja, Maria
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: La influencia de la música en el desarrollo emocional de los infantes en la etapa de educación infantil The influence of music on children's emotional development in the child education stage
  Work's public defense date: 2023-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: educación infantil, emociones, educación emocional, música. early childhood education, emotions, emotional education, music. educació infantil, emocions, educació emocional, música.
  Confidenciality: No
  Title in original language: La influència de la música en el desenvolupament emocional dels infants en l'etapa d'educació infantil
  Project director: Garcia López, Alícia
  Education area(s): Educació Infantil
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar