Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Mapes Conceptuals: Eina Eficaç per a l'aprenentatge significatiu a medi natural

 • Identification data

  Identifier: TFG:6753
 • Authors:

  Hompanera Rodriguez, Christian
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-02-01
  Abstract: En aquest treball de fi de grau s'investiga l'ús dels mapes conceptuals com a eina d'aprenentatge significatiu en l'àmbit de les ciències naturals. S'ha dut a terme un estudi amb un grup d'estudiants de cicle superior per avaluar l'impacte dels mapes conceptuals en el seu aprenentatge i comprensió dels continguts de l'àmbit de ciències naturals. Per això, s'ha realitzat un estudi empíric en el qual s'ha aplicat l'ús de mapes conceptuals en un grup d'estudiants. S'ha comparat el seu rendiment acadèmic abans i després de l'aplicació dels mapes conceptuals a través de proves didàctiques. A més, s'ha dut a terme una enquesta entre els estudiants per conèixer la seva opinió sobre la seva utilitat com a eina d'aprenentatge. La majoria dels estudiants ha valorat positivament l'ús dels mapes conceptuals, destacant la seva capacitat per organitzar i visualitzar la informació, així com per fomentar la reflexió i l'anàlisi crític dels conceptes. This thesis investigates the use of concept maps as a meaningful learning tool in the field of natural sciences. A study has been carried out with a group of upper cycle students to evaluate the impact of concept maps on their learning and understanding of natural science content. For this reason, an empirical study has been carried out in which the use of conceptual maps has been applied to a group of students. Their academic performance has been compared before and after the application of conceptual maps through didactic tests. In addition, a survey was conducted among students to find out their opinion about its usefulness as a learning tool. The majority of students have positively assessed the use of concept maps, highlighting their ability to organize and visualize information, as well as to encourage reflection and critical analysis of concepts.
  Subject: Educació
  Language: cat
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Department: Pedagogia
  Student: Hompanera Rodriguez, Christian
  Academic year: 2022-2023
  Title in different languages: Concept maps: An effective tool for meaningful learning in the natural environment. Mapas Conceptuales: Herramienta Eficaz para el aprendizaje significativo en cièncias naturales
  Work's public defense date: 2023-06-12
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Ensenyament de les ciències naturals, aprenentatge significatiu, pensament crític, rendiment acadèmic, metodologia, mapes conceptuals. Teaching natural sciences, meaningful learning, critical thinking, academic performance, methodology, conceptual maps. Enseñanza de las ciencias naturales, Aprendizaje significativo, Pensamiento crítico, Rendimiento académico, Metodología, Mapas conceptuales.
  Confidenciality: No
  Title in original language: Mapes Conceptuals: Eina Eficaç per a l'aprenentatge significatiu a medi natural
  Project director: Màrquez Màrquez. Enric Jacint
  Education area(s): Educació Primària
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar