Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Estudi comparatiu de lideratge entre gènere a l'alta direcció

 • Identification data

  Identifier: TFG:7195
 • Authors:

  Aalili, Rachida
 • Others:

  Creation date in repository: 2024-06-28
  Abstract: L'objectiu principal d’aquest treball és analitzar com les diferents característiques dels homes i dones afecten el seu estil de lideratge. Es vol estudiar si hi ha uns estils de lideratge més comuns en dones que en homes i viceversa. Tot i que aquests últims anys s’han realitzat molts avenços per aconseguir igualtat entre homes i dones, és evident que en molts àmbits encara no s’ha aconseguit. Un d’aquests és l’àmbit empresarial. Primer s’estudiaran les diferències de gènere en el mercat espanyol, tenint en compte la segregació de gènere horitzontal i vertical. Seguidament, el treball es centra en la vertical i s’analitzen les possibles causes que poden explicar un percentatge molt menor de dones en alts càrrec. Amb l’objectiu d’analitzar si existeixen diferències en la forma de liderar les empreses, en primer lloc, s’estudien els diferents estils de lideratge des d’una perspectiva teòrica i posteriorment es du a terme un estudi empíric per comprovar si realment les dones tendeixen a liderar les empreses d’una forma diferent dels homes. Les dones en posicions de lideratge acostumen a incorporar una perspectiva més col·laborativa i orientada cap a les relacions. En canvi, el lideratge masculí acostuma a ser més directiu i jeràrquic. Les dinàmiques d’autoritat i motivació que hem analitzat destapen un panorama que, tot i els esforços i la conscienciació creixent, continua penalitzant les dones en els rols de lideratge. The main objective of this project is to analyze how the different characteristics of men and women affect their leadership style. We want to study if there are leadership styles more common in women than in men and vice versa. Although many advances have been made in recent years to achieve equality between men and women, it is clear that in many areas it has not yet been achieved. One of these is the business sector. First, gender differences in the Spanish market will be studied, taking into account horizontal and vertical gender segregation. Next, the work focuses on the vertical and analyzes the possible causes that can explain a much lower percentage of women in high positions, with the aim of analyzing if there are differences in the way companies are led, first of all , the different leadership styles are studied from a theoretical perspective and then an empirical study is carried out to check if women really tend to lead companies in a different way to men. Women in leadership positions tend to incorporate a more collaborative and relationship-oriented perspective. In contrast, male leadership tends to be more directive and hierarchical. The dynamics of authority and motivation that we have analyzed reveal a scenario that, despite efforts and growing awareness, continues to penalize women in leadership roles. El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo las diferentes características de los hombres y mujeres afectan a su estilo de liderazgo. Se quiere estudiar si existent unos estilos de liderazgo más comunes en mujeres que en hombres y viceversa. Aunque en estos últimos años se han realizado muchos avances para aconseguir igualdad entre hombres y mujeres, es evidente que en muchos ámbitos todavía no se ha logrado. Uno de ellos es el ámbito empresarial. Primero se estudiarán las diferencias de género en el mercado español, teniendo en cuenta la segregación de género horizontal y vertical. Seguidamente, el trabajo se centra en la vertical y se analizan las posibles causas que pueden explicar un porcentaje mucho menor de mujeres en alto cargo, con el objetivo de analizar si existen diferencias en la forma de liderar las empresas, en primer lugar , se estudian los diferentes estilos de liderazgo desde una perspectiva teórica y posteriormente se realiza un estudio empírico para comprobar si realmente las mujeres tienden a liderar a las empresas de una forma diferente a los hombres. Las mujeres en posiciones de liderazgo suelen incorporar una perspectiva más colaborativa y orientada a las relaciones. Sin embargo, el liderazgo masculino suele ser más directivo y jerárquico. Las dinámicas de autoridad y motivación que hemos analizado destapan un panorama que, a pesar de los esfuerzos y la creciente concienciación, sigue penalizando a las mujeres en los roles de liderazgo.
  Subject: Lideratge en les dones
  Language: cat
  Subject areas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Department: Gestió d'Empreses
  Student: Aalili, Rachida
  Academic year: 2023-2024
  Title in different languages: Comparative study of leadership between genders in senior management Estudio comparativo de liderazgo entre generos en la alta dirección
  Work's public defense date: 2024-02-05
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Diferències de gènere, estils de lideratge, lideratge femení Gender differences, leadership styles, female leadership Diferències de gènere, estils de lideratge, lideratge femení
  Confidenciality: No
  Title in original language: Estudi comparatiu de lideratge entre gènere a l'alta direcció
  Project director: Setó Pamies, Maria Dolors
  Education area(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Lideratge en les dones
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar