Treballs Fi de Grau> Ciències Mèdiques Bàsiques

Exposició humana a través de la dieta de Nitrats

 • Identification data

  Identifier: TFG:869
 • Authors:

  Acosta Corbacho, Daniel
  Vidal Puente, Anna
  Llagostera, Mònica
  Sabate Arasa, Noemí
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-08-31
  Abstract: La organització mundial de la salut (OMS), l’any 2015, va recomanar limitar el consum de carns vermelles i derivats degut a que la revista The Lancet Oncology vapublicar una revisió que relacionava la ingesta de carn vermella i processada amb el risc de càncer. Aquesta associació, segons els autors d’aquesta revisió, és degut a la presència de compostos iònics; nitrats, nitrits i nitrosamines. Els nitrats es troben en la naturalesa, formant part del cicle del nitrogen i les principals fonts d’exposició són les verdures, hortalisses i l’aigua de consum. Els nitrits s’utilitzen de forma habitual com additius a la indústria per tal de potenciar el color vermell de les carns. Les nitrosamines sorgeixen de la interacció dels nitrats i nitrits amb amines secundàries, que són substàncies generades per la degradació de les proteïnes. En aquest treball, es revisa la literatura científica en relació a les concentracions i con-sum d’aquests compostos arreu del món. Inesperadament, s’ha detectat una manca considerable d’estudis científics en continents com Àfrica i Oceania.Es va obtenir infor-mació d’Europa, Amèrica i Àsia, tot i que els estudis revisats eren antics i les dades eren limitades degut a la poca variabilitat d’aliments que s’analitzaven. Les dades extretes dels països, tant pel que fa la concentració com la ingesta d’aliments, mostren diferèn-cies entre ells. Segons alguns autors, una dieta rica en verdures i hortalisses, tot i contenir altes quan-titats de nitrats, pot protegir enfront l’aparició de certs càncers per la presència d’ele-ments antioxidants com les vitamines C i E que han demostrat inhibir la formació de nitrosamines, especialment nitrosodimetilamina (NDMA). S’haurien de realizar estudis més actuals de dieta total amb l’objectiu de confirmar si el consum excessiu de nitrats, nitrits i nitrosamines poden suposar un problema important de salut. The World Health Organization (WHO), in 2015, recommended to cut down the consumption of red and processed meats based on the article published by the journal The Lancet Oncology that found a relationship among red and processed meat intake with cancer risk.. This association, according to the authors of this review, comes from the occurrence of some chemical compounds such as nitrates, nitrites and nitrosamines. Nitrates can be found in nature, taking place inside of nitrogen cycle and they are found in some food products as vegetables and drinking water. Nitrites are usually used as additives in food industry in order to highlight the red meat color. Nitrosamines come up by the interaction between the previous ones (nitrates and nitrites) with secondary amines, a group of substances made by proteins breakdown. In this work, it is reviewed the scientific literature related to concentration and consumption of this three chemical compounds around the world. Surprisingly, it has been detected an important lack of scientific studies in Africa and Oceania. It was obtained some information about Europe, America and Asia, but the papers found were quiet ancient and the taken data were reduced because of the few analyzed food variability. The available data, concentration and consumption of foodstuff, shows some differences among countries. According to the authors, a plant-based diet, even if it contains a high nitrate levels, may protect from cancer incidence due to the amount of antioxidants compounds such as vitamin C and vitamin E that this dietary pattern includes because it has been demonstrated that this substances avoid nitrosamines formation (and specifically NDMA) inside the body. As a conclusion we can say that it should be carried out newest studies in areas like Africa, Oceania and North America to really show whether nitrates, nitrites and nitrosamines consumption may be a serious health problem. La organización mundial de la salud (OMS), en el año 2015, recomendó limitar el consumo de carnes rojas y derivados ya que la revista The Lancet Oncology publicó una revisión de estudios que relacionaba la ingesta de carne roja i procesada con el riesgo de cáncer. Esta asociación, según los autores de esta revisión, se debía a la presencia de compuestos iónicos: nitratos, nitritos y nitrosaminas. Los nitritos se encuentran en la natulareza, formando parte de ciclo del nitrógeno y las principales fuentes de exposición son las verduras, hortalizas y agua de consumo. Los nitritos de utilizan de forma habitual como aditivos en la industria para potenciar el color rojo de las carnes. Las nitrosaminas surgen de la interacción de los nitratos y nitritos con aminas secundarias, que son sustancias generadas por la degradación de las proteínas. En este trabajo se revisa la literatura científica en relación a las concentraciones y consumo de estos compuestos en todo el mundo. Inesperadamente, se ha detectado una falta considerable de estudios científicos en continentes como África y Oceanía. Se obtuvo información de Europa, Asia i América, aunque los estudios revisados eran antiguos y los datos eran limitados debido a la poca variabilidad de los alimentos que se analizaban. Los datos extraídos de los países, tanto por la concentración como por la ingesta de alimentos, muestran diferencias entre ellos. Según algunos autores, una dieta rica verduras y hortalizas, aunque contenga altas cantidades de nitratos, puede proteger contra la aparición de ciertos cánceres debido a la presencia de elementos antioxidantes como la vitamina C i E que han demostrado inhibir la formación de nitrosaminas, especialmente la nitrosodimetilamina (NDMA). Se tendrían que llevar acabo estudios más actuales de dieta total con el objetivo de confirmar si el consumo excesivo de nitratos, nitritos y nitrosaminas pueden suponer un problema importante de salud.
  Subject: Nitrats
  Language: Català
  Work's codirector: Nadal, Martí
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Student: Acosta Corbacho, Daniel ; Vidal Puente, Anna; Llagostera, Mònica; Sabate Arasa, Noemí
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: Exposició humana a través de la dieta de Nitrats, Nitrits i Nitrosamines. Una revisió de la literatura científica Human exposure through diet of Nitrates, Nitrites and Nitrosamines. A scientific review Exposición humana a través de la dieta de Nitratos, Nitritos y Nitrosaminas. Una revisión de la literatura científica
  Work's public defense date: 2016-06-06
  Keywords: Exposició dietètica, nitrats i nitrits, productes d'alimentació Dietary exposure, nitrates and nitrites, foodstuff Exposición dietética, Nitratos y nitritos, productos de alimentación
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Exposició humana a través de la dieta de Nitrats, Nitrits i Nitrosamines. Una revisió de la literatura científica
  Project director: Bocio Sanz, Ana
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Nitrats
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar