Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Enfermedad de Alzheimer en su forma esporádica y de aparición tardía asociada a desórdenes metabólicos: una revisión de las últimas hipótesis.

 • Identification data

  Identifier: TFG:875
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG875
 • Authors:

  García Segovia, Natalia
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-08-31
  Abstract: La malaltia d’Alzheimer (MA) és una malaltía neurodegenerativa progressiva caracteritzada per un dèficit en la memòria i una funció cognitiva alterada. Vàries hipòtesis han explicat la seva aparició fins ara. En aquest article científic he revisat aquestes hipòtesis i, a més, presento noves investigacions que ens mostren noves perspectives sobre l’etiopatogènesi de la MA demostrant que en la seva forma esporàdica tardana, podria ser considerada una malaltia metabòlica. Per tant, la MA estaria mediada per una disfunció en la resposta de la insulina, a la utilització de la glucosa i al metabolisme energètic afectat per processos inflamatoris, estrès oxidatiu i un empitjorament en la resistència de la insulina. Totes aquestes disfuncions estan involucrades en malalties metabòliques com l’obesitat, la síndrome metabòlica i la diabetis mellitus tipus 2 (DM2) relacionades amb els patrons alimentaris. Degut a la seva relació amb la resistència a la insulina i la DM2, la MA ha sigut denominada diabetis mellitus tipus 3 (DM3). A més a més, aquesta revisió emfatitza en el paper de la dieta en la prevenció de la MA, en concret la dieta Mediterrània. L’evidència demostra que la dieta Mediterrània té diferents components que juguen un paper neuroprotector en la prevenció de la MA impactant en els possibles mecanismes involucrats. Alzheimer’s Disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease characterized by memory impairment and altered cognitive function. Several hypotheses have explained its appearance until now. In this paper I revised these hypotheses and, in addition, I present new investigations that show new perspectives about the etiopathogenesis of AD proving that, in the late-onset and sporadic form of the disease, can be considered as a metabolic disease. Then, AD would be mediated by brain dysfunction to insulin response, utilization of glucose and energetic metabolism affected by inflammation process, oxidative stress and worsening insulin resistance. All these dysfunctions are involved in metabolic diseases like obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes (T2D) linked with food patterns. Due to its relation with insulin resistance and T2D, AD has been denominated type 3 diabetes (T3D). Moreover, this review emphasizes the role of diet, in prevention of AD, specifically the Mediterranean Diet. The evidence demonstrates that Mediterranean Diet has different components that play a neuroprotective role to prevent the AD and impacts on the possible mechanisms involved. La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por un déficit en la memoria y una función cognitiva alterada. Varias hipótesis han explicado su aparición hasta ahora. En este artículo he revisado estas hipótesis y, además, presento nuevas investigaciones que nos muestran nuevas perspectivas sobre la etiopatogénesis de la EA demostrando que en su forma esporádica tardía, podría ser considerada una enfermedad metabólica. Por lo tanto, la EA estaría mediada por una disfunción en la respuesta de la insulina, a la utilización de la glucosa y al metabolismo energético afectado por procesos inflamatorios, estrés oxidativo y un empeoramiento en la resistencia de la insulina. Todas estas disfunciones están involucradas en enfermedades metabólicas como la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) relacionadas con los patrones alimentarios. Debido a su relación con la resistencia a la insulina y a la DM2, la EA ha sido denominada diabetes tipo 3. Además, esta revisión enfatiza en el papel de la dieta en la prevención de la EA, en concreto la dieta Mediterránea. La evidencia demuestra que la dieta Mediterránea tiene diferentes componentes que juegan un papel neuroprotector en la prevención de la EA impactando en los posibles mecanismos involucrados.
  Subject: Alzheimer, Malaltia d' -- Aspectes nutricionals
  Language: Castellà
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: García Segovia, Natalia
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: Malaltia d'Alzheimer en la seva forma esporàdica i d'aparició tardana associada a desordres metabòlics: una revisió de les últimes hipòtesis. Alzheimer's disease on it's sporadic form and late onset associated with metabolic disorders: a review of the latest hypotheses. Enfermedad de Alzheimer en su forma esporádica y de aparición tardía asociada a desórdenes metabólicos: una revisión de las últimas hipótesis.
  Work's public defense date: 2016-06-06
  Keywords: Malaltia d'Alzheimer, Dieta Mediterrània, Diabetis Mellitus tipus 2 Alzheimer's Disease, Mediterranian Diet, Diabetes Mellitus type 3 Enfermedad de Alzheimer, Dieta Mediterránea, Diabetes Mellitus tipo 2
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: Enfermedad de Alzheimer en su forma esporádica y de aparición tardía asociada a desórdenes metabólicos: una revisión de las últimas hipótesis.
  Project director: Folch López, Jaume
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Alzheimer, Malaltia d' -- Aspectes nutricionals
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar