Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

RÔLE DES ACIDES GRAS OMÉGA 3 DANS LES PROCES INFLAMMATOIRES DANS LA CULTURE MIXTE DE NÉVROGLIE

 • Identification data

  Identifier: TFG:883
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG883
 • Authors:

  Merimi, Sara
 • Others:

  Creation date in repository: 2016-08-31
  Abstract: Les característiques més comunes de les malalties neurodegeneratives són la inflamació crònica i el desequilibri que es produeix a nivell del sistema nerviós. La micròglia constitueix una font important de mediadors inflamatoris, que poden tenir un paper essencial en el sistema nerviós central. Las cèl·lules responen als estímuls externs, a nivell intracel·lular comença a activar-se la cascada inflamatòria regulada per la fosforilació, d’entre elles trobem la mitogen activated protein kinase P38-MAPK i la oxide nitric synthase iNOS. Una cop arriba la senyal al nucli, aquest activa la transcripció del DNA a mRNA per produir citocines, que al ser secretades a l’exterior de la cèl·lula, tendeixen a augmentar la resposta inflamatòria. L’objectiu general d’aquest estudio és valorar l’eficàcia dels àcids grasos omega-3 (l’àcid decosahexaenoic DHA i l’àcid eicosapentaenoic EPA), a una concentració de 60μM, en la disminució de la inflamació en el cultiu de neuroglia mixt estimulat amb un còctel de citocines. Els resultats es compararan amb els d’un àcid gras saturat, l’àcid palmític com control negativo. Resultats: la dosis de 60μM del DHA, després de 24h d’incubació, va disminuir la producció de l’òxid nítric ON de manera significativa (Anova i Bonferroni, p<0,0001). S’ha observat una disminució en la P38 i la iNOS en el tractament amb el DHA. L’àcid palmític també ha obtingut baixes concentracions d’ON a dosis baixes, como la de 60μM, no obstant a aquestes dosis ja es va veure una pèrdua de la viabilitat cel·lular no significativa, que podria ser l’explicació de la baixa producció d’ON, en el tractament amb l’àcid palmític. Conclusions: El DHA i l’EPA, a 60μM, tenen un paper antiinflamatori en un modelo “in vitro” del cultiu primari de cèl·lules de glia mixt, disminuint el contingut de proteïnes que intervenen en aquest procés, como la P38 i la iNOS. Las características más comunes de las enfermedades neurodegenerativas son la inflamación crónica y el desequilibrio que se produce a nivel del sistema nervioso. La microglía constituye una fuente importante de mediadores inflamatorios, que pueden tener un papel esencial en el sistema nervioso central. Las células responden a estímulos externos, a nivel intracelular empieza a activarse la cascada inflamatoria regulada por la fosforilación, de entre ellas encontramos la mitogen activated protein kinase P38-MAPK y oxide nitric synthase iNOS. Una vez llega la señal al núcleo, este activa la transcripción del DNA a mRNA para producir citoquinas, que al ser secretadas al exterior de la célula, tienden a aumentar la respuesta inflamatoria. El Objetivo general de este estudio es valorar la eficacia de los ácidos grasos omega-3 (el ácido decosahexaenoico DHA y el ácido eicosapentaenoico EPA), a una concentración de 60μM, en la disminución de la inflamación en el cultivo de neuroglia mixto estimulado con un cóctel de citoquinas. Los resultados se compararán con los de un ácido graso saturado, el ácido palmítico como control negativo. Resultados: la dosis de 60μM de DHA, después de 24h de incubación, disminuyó la producción de óxido nítrico de manera significativa (Anova y Bonferroni, p<0,0001). Se observó una disminución en la P38 y la iNOS en el tratamiento con DHA. El ácido palmítico también ha obtuvo bajas concentraciones de ON a dosis bajas, como la de 60μM, sin embargo a esta dosis ya se vio una pérdida de la viabilidad celular no significativa, que podría ser la explicación de la baja producción de ON, en el tratamiento con el ácido palmítico. Conclusiones: El DHA y el EPA, a 60μM, tienen un papel anti-inflamatorio en un modelo “in vitro” del cultivo primario de células de glía mixto, disminuyendo el contenido de proteínas que intervienen en este proceso, como P38 e iNOS. Les caractéristiques plus courantes des maladies neurodégénératives sont l’inflammation chronique et le déséquilibre qui se produit à niveau du système nerveux. La microglie constitue une source importante de médiateurs inflammatoires, qui peuvent avoir un rôle vital dans le système nerveux central. Les cellules gliales, répondent aux signaux inflammatoires libérés par les cellules immunitaires comme réponses aux stimules externes, à niveau intracellulaire, commence-t-il à s’activer la cascade inflammatoire contrôlée par la phosphorylation, dans la quelle pourrons trouver protéine kinase mitogène P38-MAPK et l'oxyde nitrique synthase iNOS. L'objectif général de cette étude est d’évaluer l'efficacité des acides gras 3 (acide docosahexaenoic DHA et EPA acide eicosapentaénoïque), à une concentration de 60μM, en la réduction de l'inflammation dans la culture mixte de névroglie, stimulée avec un cocktail des cytokines. Les résultats se compareront avec celles d'un acide gras saturé, acide palmitique, comme control négatif. Résultats: la dose de 60μM de DHA, après 24h d'incubation, a diminué la production de l’oxyde nitrique ON significativement (Anova et Bonferroni, p < 0,0001). A été observée Une diminution de l'expression de P38 et iNOS dans le traitement avec DHA. L’acide palmitique aussi a obtenu une basse concentration de l’ON à basses doses telles que 60μM, mais à cette dose déjà on voie une perde de la viabilité cellulaire non significative, que pourrait être l’explication de la basse production de l’ON, dans le traitement avec l’acide palmitique. Conclusions: Le DHA et l'EPA, à 60μM, ont un rôle anti-inflammatoire dans un modèle « in vitro » du cultive primaire de cellules gliales mixtes, en diminuant le contenu en protéines impliquées dans ce processus, comme P38 et iNOS.
  Subject: Àcids grassos omega 3
  Language: Frances
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud Sciences De La Santé
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Student: Merimi, Sara
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: PAPER DELS ÀCIDS GRASSOS OMEGA 3 EN ELS PROCESSOS INFLAMATORIS EN EL CULTIU MIXT DE NEUROGLIA ROLE OF OMEGA 3 IN INFLAMMATORY TRIAL IN CULTURE JOINT glia PAPEL DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 EN LOS PROCESOS INFLAMATORIOS EN EL CULTIVO MIXTO DE NEUROGLIA RÔLE DES ACIDES GRAS OMÉGA 3 DANS LES PROCES INFLAMMATOIRES DANS LA CULTURE MIXTE DE NÉVROGLIE
  Work's public defense date: 2016-06-06
  Keywords: Neuroglia, omega3, inflamació Névroglie, omega3, iflammation Neuroglia, omega3, inflamación Glia, oméga3, inflammation
  Confidenciality: No
  TFG credits: 9
  Title in original language: RÔLE DES ACIDES GRAS OMÉGA 3 DANS LES PROCES INFLAMMATOIRES DANS LA CULTURE MIXTE DE NÉVROGLIE
  Project director: Folch López, Jaume
  Education area(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Sciences De La Santé
  Àcids grassos omega 3
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar