Treballs Fi de Grau: Química Física i Inorgànica

Un totat de 85 resultados.
Título Fecha
Access to new complexes of (Cat)[Cu(CF3)2] as efficient trifluoromethylating agents in the activation of aryl halides2018-06-18
Activation of diborylalkenes with Cu(I) catalyst towards C-C coupling2021-06-28
Adaptació del mètode de determinació de nitrats en sòls a la UNE-EN ISO 170252019-06-18
Aguas subterráneas: piezómetros, sistemas de remediación y muestreo en una planta TAR2014-01-30
Análisis estructural de un glicofullereno gigante inhibidor del virus del Ébola2016-06-20
Assessment of Correlated Errors in Chemical Measurment2019-06-21
Bibliographic research comparing different parameters for the optimisation of fingerprint powders.2020-07-10
Bioindicació com a control de processos2015-06-17
Borilació de diens2016-06-08
Caracterització computacional de l'acoblament d'etilè i CO2 catalitzat per Pd i Ni2018-06-18
Caracterització de les resines de policlorur de vinil suspensió fabricat en Ercros S.A. per a la millora de la qualitat2023-06-20
Catalitzadors de Zn per a la reacció de cicloaddició de CO2 i epòxids2016-06-17
Comportament d'un polioxometal.lat funcionalitzat en solució: estudi teòric de dinàmica molecular i DFT sobre l'efecte dels contracations orgànics en les propietats redox.2019-06-18
Computational study of the adsorption of actinides on graphene2022-06-22
Conformational Variation and Selectivity of Glycosylated PACAP23 Replacing the Fourth Residue by Beta-turn or Alpha-helix Inducers2021-07-07
Controlled growth of hydroxyapatite in the specific binding peptide2016-06-20
Correlació entre les resistències a compressió i les variables de control de producció a una indústria cimentera2016-06-21
Desenvolupament d'una línia de protecció solar2016-06-21
Desenvolupament d'un mètode analític per HPLC-DAD per la determinació d'esqualè en mostres de DOD2017-06-21
Deslocalització electrònica i aromaticitat: estudi computacional d'hidrocarburs i POMs2014-05-06
Detecció i eliminació de possibles focus de contaminació microbiológica d'un producte cosmètic2019-06-12
Determinació de carbonat de calci en polietilè de baixa densitat2016-06-13
Determinació de la metoxiamina residual en mostres aquoses de procés per cromatografia iònica2019-06-20
Determinació del grau d'aïllament acústic al soroll aeri i la seva incertesa2019-06-11
Determinación de nuevas sustancias psicoactivas (nsp) en fluídos biológicos mediante microextracción y cromatografía líquida de ultra resolución2019-06-21
Development of a chemometric model to predict the percentage in mass of water in triols by means of NIR spectrometry2021-06-30
Development of a Python Toolkit for molecule manipulation2022-07-28
Dimensionality reduction techniques for mapping diphosphine chemical space using the Ligand Knowledge Base.2023-06-27
Disseny d'imants moleculars amb fragments de grafè2018-06-18
Disseny molecular de catalitzadors per l'acoblament de diòxid de carboni amb etilè.2014-06-12
Electron deficient alkynes reactivity against binucleophilic compounds2018-06-22
Encapsulament de Th en Ful.lerens C802018-06-18
Estudi computacional de la telomerització de l'isoprè catalitzada per complexos de Pal.ladi2016-06-15
Estudi computacional del mecanisme d'oxidació d'aigua per l'obtenció d'hidrogen molecular a partir de catalitzadors d'iridi2020-07-01
Estudi computacional del mecanisme d'oxidació de tioèters amb polioxometal.lats que contenen unitats Ceri-peroxo2020-01-16
Estudi del carbó actiu com ajudant a la combustió de residus i com suport sòlid adsorbent en la preparativa de matrius líquides heterogènies2023-06-22
Estudi i desenvolupament de transistors orgànics electroquímics per a la detecció de reaccions immunològiques2019-06-11
Estudi sobre la reversibilitat dels dominis ferroelèctrics en epitàxies (Nb, Yb):RbTiOPO4/RbTiOPO4 (001) per tractament tèrmic a altes temperatures2016-06-09
Exploració de la síntesi de nanoparticules de tungstats dobles amb baixa temperatura de transició polimòrfica per la via solvotermal2018-06-15
Exploring Cp*Co-catalysed ligand-directed C–H trifluoromethylthiolation reaction: from bibliographic research to an action plan.2020-07-01
Fabricació de nanocompostos luminescents basats en ions lantànid i la seva caracterització i funcionalització per la fabricació de biosensors2022-06-21
Formulació d'un nou recobriment apte per a contacte alimentari segons el reglament EU 10/20112016-06-13
Free and controlled radical polymerization of polymers for thermoresponsive hydrogels2014-06-05
Grafted ABS coagulation effect on surface quality material2018-06-13
Hydrocinnamaldeyde production by Rh-catalysed regioselective hydroformylation of styrene2018-06-11
Implantació de l'ús d'un motlle a pressió en sistemes viscoelàstics2014-06-09
Implementació d'un mètode per a la determinació d'anti-aglomerant en mostres aquoses, mitjançant anàlisi potenciomètric2019-06-18
Implementation of NIR Spectroscopy for the determination of physical and chemical properties in polyester samples by using Partial Least Squares (PLS) multivariate analysis.2021-07-05
Luminiscent Nanothermometers for agricultural applications2019-06-20
Mechanistic study of C-H amidation with a Cp*Rh(III) catalyst2017-06-19
Mechanistic study proposal of the trimethylsilylation of terminal alkynes using TMSCF3 and DMPU2020-07-10
Microencapsulació per polimerització interfacial2017-09-08
Microwave assisted conversion of fructose and glucose to 5-hydroxymethylfurfural in a continuous flow reactor2018-06-22
Modelització computacional de sistemes nanomètrics: estructura i reactivitat d'una nanopartícula de rodi estabilitzada per lligands de tipus carbè N-heterocíclic2020-07-03
New study of the reactivity and selectivity of boron reagent's in the rhodium catalyzed 1,4-addition2015-06-13
Optimització de la fusió de perles en una industria cimentera mitjançant la posada en funcionament de la nova perladora Katanax X3002017-06-26
Optimització d'una columna de destil.lació d'una planta de PEAD amb Aspen HYSYS2014-05-06
Orbital contributions to the exchange-repulsion energy of atomic and molecular aggregates2018-06-22
Pd-catalyzed hydroformylation of styrene using formaldehyde as syngas surrogate2019-06-12
Phosphate and Phosphonate Derivatised Wells-Dawson Polyoxometalates as novel precursors for organic-inorganic hybrid materials2017-06-30
Phosphorus doping of carbon-based materials for single atom catalysis2019-06-18
Post-synthetic modifications of Phenylalanine containing peptides by C-H olefination2016-05-30
Potenciación del razonamiento lógico2023-06-23
Preparació i caracterització de catalitzadors heterogenis àcids per a la conversió de carbonat de glicerol a glicidol2014-05-06
Propietats electròniques i reactivitat dels compostos d'uranil2017-06-16
“Quimi-què?”: disseny, producció i edició d'un nou programa de divulgació científica a la ràdio i a les xarxes socials2020-01-16
Regioselective ring-opening reaction of propargyl aziridines with diborylmethyllithium salts2023-06-28
Rendiment, eficiència i ajust en la dosificació del nitrtat càlcic en el tractament d'aigües residuals2017-08-09
Ru(η6-arene) Metal-based drug the modern anticancer pharmacology2017-06-30
Ús de catalitzadors de níquel per l'obtenció d'alcohol tetrahidrofurfurílic a partir de furfural2017-06-15
Sensors de pH basats en punts de carboni2023-06-22
Síntesi, caracterització i estudi computacional del precursor de catalitzador [ir(cod)(carbè-tioèter)]barf2018-06-15
Síntesi i caracterització de sals imidazole-oxazolina2016-06-09
Síntesi i caracterització d'olefines d'interès en hidrogenació asimètrica2023-06-16
Síntesi i caracterització d'un complex de cobalt amb lligands N dadors amb funció fotocatalítica en la reducció de CO22023-09-07
Studies on the influence of ionic liquids on the synthesis of cu2(oh9po4 and tio2 catalysts2019-06-21
Synthesis of iodo-diborylmethylsilane and reactivity with cyclohexanone2023-06-28
Theoretical study about Calcium Silicate Hydrate (C-S-H) anisotropy growth2016-06-20
Transformació de la cel.lulosa procedent de closques d'ametlles i avellanes en carbons àcids per fer-los servir com a catalitzadors en l'obtenció de 5-hidroximetilfufural a partir de glucosa2019-06-19
Un nou catalitzador de Zn per transformar CO2 en carbonats2015-06-15
Validació de mètodes analítics per a determinar el contingut en FAD, FNDa i LAD en mostres d'alfals2017-06-27
Validació d’un mètode analític per a la determinació de detergents aniònics mitjançant l’anàlisi amb flux continu2022-06-30
Validació d'un mètode analític per la determinació de plaguicides en aigua de consum2022-06-23
Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en diferents matrius2015-09-09
Valorización de cáscaras de almendra mediante su transformación en carbones mesoporosos y para la producción de precursores bioplásticos2022-06-22