Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

The (mis)match between the perceived and projected images of tourist destinations

 • Identification data

  Identifier: TFM:1129
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1129
 • Authors:

  Van der Linden, Tim Egidius Carolus
 • Others:

  Keywords: Imagen de Destino Turístico, Mapeo Mental, Gestión de Destinos Turísticos Tourism Destination Image, Mental Mapping, Tourism Destination Management Imatge de la destinació turística, Cartografia mental, Gestió de la destinació turística
  Title in different languages: La (des)coincidencia entre las imágenes percibidas y proyectadas de los destinos turísticos The (mis)match between the perceived and projected images of tourist destinations La (des)concordança entre les imatges percebudes i projectades de les destinacions turístiques
  Subject areas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Van der Linden, Tim Egidius Carolus
  APS: No
  Department: Gestió d'Empreses
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-14
  TFM credits: 12
  Project director: Ustrov, Yury (PhD).
  Abstract: El fenomen del turisme i les accions dels turistes es veuen impulsats per la imatge fins a un cert nivell. Aquest estudi busca trobar si hi ha una (mal)coincidència entre la imatge percebuda i projectada, en el context de les OD catalanes i els turistes holandesos. Per captar la imatge general de les destinacions turístiques, aquest estudi utilitza el mètode qualitatiu de cartografia mental com una manera útil de revelar com els turistes perceben les destinacions turístiques i es realitza una anàlisi de contingut a la pàgina web oficial de la Junta de Turisme de Catalunya. The phenomenon of tourism and the actions of tourists are driven by image to a certain level. This study seeks to find if there is a (mis)match between the perceived and projected image, from the context of Catalan DMOs and Dutch tourists. To capture the broad image of tourism destinations, this study uses the qualitative method of mental mapping as a useful way to reveal how tourists perceive tourism destinations and a content analysis on the official website of the Catalan Tourist Board is conducted.
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: The (mis)match between the perceived and projected images of tourist destinations
  Creation date in repository: 2022-10-10
 • Keywords:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar