Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Development of a novel amperometric solid-contact ion-selective sensor for the post-mortem interval determination

 • Identification data

  Identifier: TFM:1147
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1147
 • Authors:

  Saez Bravo, Patricia
 • Others:

  Keywords: sensor, invervalo post-mortem, amperometria sensor, post-mortem interval, amperometry sensor, inverval post-mortem, amperometria
  Title in different languages: Desarrollo de un sensor amperométrico selectivo de iones de contacto sólido para la determinación del intervalo post-mortem Development of a novel amperometric solid-contact ion-selective sensor for the post-mortem interval determination Desenvolupament d'un sensor amperomètric de contacte sòlid i selectiu per a la determinació de l'interval post mortem
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Saez Bravo, Patricia
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-30
  Project director: Novell Recasens, Marta; Boqué Martí, Ricard
  Abstract: This master’s thesis is based on the development of an analytical measurement procedure with amperometric detection using screen-printed sensors to relate vitreous humor ions concentration to post-mortem interval. Novel amperometric solid-contact ion-selective electrodes have been developed to improve all the limitations of potentiometric ion-selective electrodes. Most important limitations of potentiometric sensors are the fixed Nernstian sensitivity depending on the charge of the target ion and the need for calibration before every analysis due to the variability of the standard potential. Moreover, amperometric sensors provide higher sensitivity, stability, reproducibility, sensor durability, faster response and lower detection limit. La tesi d'aquest màster es basa en el desenvolupament d'un procediment de mesura analítica amb detecció amperomètrica utilitzant sensors impresos per pantalla per relacionar la concentració d'ions d'humor vitri amb l'interval post mortem. S'han desenvolupat nous elèctrodes selectius iònics amperomètrics de contacte sòlid per millorar totes les limitacions dels elèctrodes selectius iònics potentimètrics. Les limitacions més importants dels sensors potenciomètrics són la sensibilitat Nernstiana fixa depenent de la càrrega de l'ió objectiu i la necessitat de calibrar abans de cada anàlisi a causa de la variabilitat del potencial estàndard. A més, els sensors amperomètrics proporcionen una major sensibilitat, estabilitat, reproductibilitat, durabilitat del sensor, una resposta més ràpida i un límit de detecció més baix.
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: Development of a novel amperometric solid-contact ion-selective sensor for the post-mortem interval determination
  Creation date in repository: 2022-11-03
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar