Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

CuOx functionalized silicon photoanodes for efficient photoelectrochemical water splitting devices

 • Identification data

  Identifier: TFM:129
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM129
 • Authors:

  Shi, Yuanyuan
 • Others:

  Keywords: Dispositius de divisió d'aigua, CuOx, fotoànodes Water splittin devices, CuOx, photoanodes Dispositivos de división de agua, CuOx, fotoánodos
  Title in different languages: Fotoànodes de silici funcionalitzats amb CuOx per dispositius eficients per la divisió fotoelectroquímica de l'aigua CuOx functionalized silicon photoanodes for efficient photoelectrochemical water splitting devices Fotoánodos de silicio funcionalizados con CuOx para dispositivos eficientes para la división fotoelectroquímica de agua
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2014-2015
  Student: Shi, Yuanyuan
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2015-09-09
  TFM credits: 24
  Project director: Llobet, Antoni
  Abstract: Photoelectrochemical (PEC) water splitting using solar light to produce clean fuels (hydrogen) is a promising renewable source to fulfill the raising global energy demands and overcome environmental problems. This technology is attractive because it can provide equal or even more energy at a lower cost than other kinds of solar cells, and it solves the problems of sunlight intermittence and location dependency, as the energy can be stored and transported in the form of chemical bonds. In this field, the development of active, stable and cost-effective photoelectrocatalysts or photoelectrodes is essential to ensure the good function of water splitting cells. Here a highly active CuOx/Cu protected silicon photoanode has been prepared, with onset potential at 0.51 V vs. SCE in 0.2 M borate buffer (pH 9). The electrode is stable showing a constant current density of 0.8 mA/cm2 at 0.59 V vs. SCE for 1 hour under illumination of simulated 1-sun. These findings may have important implications in the advance of this technology, as they provide a cost-effective solution that shows excellent performance La divisió d'aigua mitjançant llum solar per produir combustibles nets (hidrogen) és una font renovable prometedora per satisfer les creixents demandes d'energia globals i superar els problemes ambientals. Aquesta tecnologia és atractiva perquè pot proporcionar energia igual o fins i tot més gran a un cost més baix que altres tipus de cèl·lules solars, i resol els problemes d'intermitència de la llum solar i dependència de la ubicació, ja que l'energia pot ser emmagatzemada i transportada en forma d'enllaços químics. En aquest camp, el desenvolupament de fotoelectrocatalístics o fotoelèctrodes actius, estables i rendibles és essencial per assegurar la bona funció de les cèl·lules que es divideixen en aigua. Aquí s'ha preparat un fotoànode de silici protegit CuOx/Cu altament actiu, amb un potencial d'aparició a 0,51 V vs. SCE en un buffer de borrat de 0,2 M (pH 9). L'elèctrode és estable mostrant una densitat de corrent constant de 0,8 mA/cm2 a 0,59 V vs. SCE durant 1 hora sota il·luminació d'1 sol simulat. Aquests resultats poden tenir implicacions importants en l'avanç d'aquesta tecnologia, ja que proporcionen una solució rendible que mostra un excel·lent rendiment.
  Subject: Enginyeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: CuOx functionalized silicon photoanodes for efficient photoelectrochemical water splitting devices
  Creation date in repository: 2016-09-26
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar