Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Borylation of conjugated dienes with diboranes. A stereo- and chemoselective analysis

 • Identification data

  Identifier: TFM:1330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1330
 • Authors:

  Bru Garcia, Gerard
 • Others:

  Keywords: borilació, diens, DFT borylation, dienes, DFT borilación, dienos, DFT
  Title in different languages: Borilació de diens conjugats amb diborans. Un anàlisi estèreo- i quimioselectiu. Borylation of conjugated dienes with diboranes. A stereo- and chemoselective analysis Borilación de dienos conjugados con diboranos. Un análisis estéreo- y quimioselectivo.
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Bru Garcia, Gerard
  APS: NO
  Department: Química Física i Inorgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-07-25
  Project director: Carbó Martin, Jorge Juan; Fernández Gutiérrez, Maria Elena
  Abstract: Es va explorar la borilació sense metalls de transició de diens conjugats 1,3-dissubstituïts mitjançant la formació in situ d'aducte [MeO-Bpin-Bpin]-, per promoure seqüències borilatives al·líliques. Per al (3-metilbuta-1,3-dien-1-il)benzè vam observar una borilació al·lílica seguida d'1,2 hidroboració. La 1,2-hidroboració localitza el fragment Bpin a la posició més obstaculitzada de l'alilborà. L'acoblament creuat catalitzat per Pd intramolecular amb productes borilats que contenen funcionalitats Ar-Br, va afavorir la reacció d'acoblament creuat intramolecular quimioselectiva, generant tetrahidronaftalès. Amb estudis de DFT hem caracteritzat el mecanisme de la reacció de borilació i racionalitzat l'estereoselectivitat observada. Hem explorat metodologies computacionals d'última generació per analitzar les bifurcacions dels estats posteriors a la transició i racionalitzar les vies borilatives observades. The transition metal-free borylation of 1,3-disubstituted conjugated dienes through the in situ formation of adduct [MeO-Bpin-Bpin]-, to promote allylic borylative sequences was explored. For (3-methylbuta-1,3-dien-1-yl)benzene we observed an allylic borylation followed by 1,2 hydroboration. The 1,2-hydroboration locates the Bpin moiety at the more hindered position of the allylborane. Intramolecular Pd catalyzed cross-coupling with borylated products containing Ar-Br functionalities, favoured chemoselective intramolecular cross-coupling reaction, generating tetrahydronaphthalenes. With DFT studies we have characterized the mechanism for the borylation reaction and rationalized the observed stereoselectivity. We explored state-of-the-art computational methodologies to analyze post-transition state bifurcations and rationalize the observed borylative pathways.
  Subject: química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
  Title in original language: Borylation of conjugated dienes with diboranes. A stereo- and chemoselective analysis
  Creation date in repository: 2023-05-22
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar