Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Disseny del control d'un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V

 • Identification data

  Identifier: TFM:139
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM139
 • Authors:

  Margalef Boquera, Magí
 • Others:

  Keywords: Convertidor Boost, tecnologia 48V, control analògic. Boost converter, 48V technology and analogic control. Convertidor Boost, tecnología 48V, control analógico.
  Title in different languages: Diseño del control de un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V Control design of a multiphase 12V-48V DC-DC elevator converter Disseny del control d'un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Work's codirector: Homedes Pedret, Eladi
  Student: Margalef Boquera, Magí
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-06-13
  TFM credits: 12
  Project director: Cid Pastor, Àngel
  Abstract: Magí Margalef Boquera Disseny del control d’un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V Treball Fi de Màster dirigit pel Dr. Àngel Cid Pastor i Eladi Homedes Pedret Màster en Enginyeria Industrial Resum En aquest projecte es presenta el disseny d’un control analògic per a un convertidor Boost (elevador) DC-DC 12-48V; el qual ha de garantir que el sistema sigui estable en tot moment, treballant a una potència de fins a 3000W. El disseny del control es basa en un llaç intern de corrent (Mode de Control de Corrent de Pic), un d’extern de corrent (Mode de Control de Corrent) i un d’extern de voltatge (Mode de Control de Voltatge). En els sistemes que es treballa amb el Mode de Control de Corrent de Pic, es present el zero RHP (situat al semiplà dret del pla s), el qual dificulta molt el disseny del control, ja que desestabilitza el sistema; causa un “trade-off” entre la estabilitat i la velocitat del convertidor elevador. El convertidor Boost es implementat en els cotxes “Mild” Híbrids (Tecnologia 48V), el qual ha de permetre la òptima comunicació entre una típica bateria de 12V i la innovadora de 48V. Tarragona 2016 Magí Margalef Boquera Control design of a multiphase 12V-48V DC-DC Set-up converter Final Master's Project Adviser: Dr. Àngel Cid Pastor and Eladi Homedes Pedret Master’s Degree in Industrial Engineering Summary This project presents the design of an analogic control for a Boost converter DC-DC 12-48V; which must ensure that the system is stable at all times, working in a power until 3000W. The control design is based on a current intern loop (Peak Current Control Mode), a current extern loop (Current Control Mode) and a voltage extern loop (Voltage Control Mode). The systems that work with Peak Current Mode Control, is present the RHP zero (it is located at right plane of s domain), which makes the control design very difficult, because it destabilizes the system. There is a trade-off between the stability and the speed of the Boost converter. The Boost converter is implemented to Mild Hybrid cars (48V Technology), which have to allow the optimal communication between the typical 12V battery and the innovate 48V battery. Tarragona 2016 Magí Margalef Boquera Diseño del control de un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V Trabajo Fin de Máster dirigido por el Dr. Àngel Cid Pastor y Eladi Homedes Pedret Máster en Ingeniería Industrial Resumen En este proyecto se presenta el diseño de un control analógico para un convertidor Boost (elevador) DC-DC 12-48V; el cual tiene que garantir que el sistema sea estable en todo momento, trabajando a una potencia de hasta 3000W. El diseño del control se basa en un lazo interno de corriente (Modo de Control de Corriente de Pico), uno externo de corriente (Modo de Control de Corriente) y uno externo de voltaje (Modo de Control de Voltaje). En los sistemas que se trabaja con el Modo de Control de Corriente de Pico, es presente el cero RHP (situado en el semiplano derecho del plano s), el cual dificulta mucho el diseño del control, ya que desestabiliza el sistema; causa un “trade-off” entre la estabilidad y la velocidad del convertidor elevador. El convertidor Boost se implementa en los coches “Mild” Híbridos (Tecnología 48V), el cual tiene que permitir la óptima comunicación entre una típica batería de 12V y la innovadora de 48V. Tarragona 2016
  Subject: Convertidors continu-continu
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Disseny del control d'un convertidor DC-DC elevador multifase 12V - 48V
  Creation date in repository: 2016-10-17
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Convertidors continu-continu
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar