Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Effect of the supplementation with a symbiotic in pregnant and lactating rats

 • Identification data

  Identifier: TFM:1414
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1414
 • Authors:

  Gironès i Garreta, Aina
 • Others:

  Keywords: sistema immunitari, suplementació, simbiotic immune system, supplementation, symbiotic sistema inmunitario, suplementación, simbiótico
  Title in different languages: Efecte de la suplementació amb un simbiotiic en rates gestants i lactants Effect of the supplementation with a symbiotic in pregnant and lactating rats Efecto de la suplementación con un simbiotico en ratas gestantes y lactantes
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: Si
  Academic year: 2021-2022
  Student: Gironès i Garreta, Aina
  APS: NO
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-09-12
  Project director: Rodriguez Lagunas, Maria Jose; Castell Escuer, Margarida
  Abstract: El sistema immunitari està influenciat per diferents components de la dieta. L'embaràs i la lactància ho són períodes de la vida en què augmenten les necessitats nutricionals i el sistema immunitari experimenta diferents canvis al llarg dels dos períodes. S'ha demostrat que la suplementació amb prebiòtics i probiòtics té un impacte positiu en el sistema immunitari i és útil en diferents situacions com la prevenció o la millora de trastorns intestinals. No obstant això, pocs estudis aborden l'impacte de la suplementació durant l'embaràs i la lactància i encara menys en la descendència. Presentem la hipòtesi que la suplementació amb un simbiòtic durant la gestació i la lactància tenen un impacte en el sistema immunitari de les mares i la descendència i és capaç de prevenir la diarrea induïda per RV en els primers anys de vida. Per a aquest estudi, les rates Lewis es van administrar amb un simbiòtic (grup SYM) o amb el vehicle (REF grup) durant la gestació i la lactància. L'efecte sobre les preses d'aquesta suplementació va ser avaluats en diferents variables morfomètriques, hematològiques i immunitàries. La suplementació sí no va alterar l'evolució del pes durant l'embaràs i la lactància, encara que sí que va augmentar el relatiu pesos de l'intestí prim i del cec. Pel que fa a les variables immunitàries, un augment de IgG2c i en IgG total, així com una reducció de IgG1, IgG2b es va observar al plasma, sèrum de llet i glàndula salival. En general, es va observar un augment de les subclasses d'IgG associades a Th1 sense alterant la relació Th1/Th2. Finalment, la suplementació no va canviar la proporció de MLN poblacions de limfòcits. En conclusió, aquest estudi mostra que la suplementació materna amb un simbiòtic durant la gestació i la lactància és segura i afavoreix canvis a nivell immunològic, podent així tenir un impacte positiu en la maduració del sistema immunitari de la seva descendència The immune system is influenced by different components of the diet. Pregnancy and lactation are periods of lifetime where nutritional requirements are increased, and the immune system undergoes different changes throughout both periods. It has been demonstrated that supplementation with prebiotics and probiotics has a positive impact on the immune system and is useful in different situations such as the prevention or amelioration of intestinal disorders. However, few studies address the impact of the supplementation during pregnancy and lactation and even less on the offspring. We hypothesize that the supplementation with a symbiotic during gestation and lactation has an impact on the immune system of the mothers and the offspring and is able to prevent the RV-induced diarrhoea in early life. For this study, Lewis rats were administered with a symbiotic (SYM group) or with the vehicle (REF group) during gestation and lactation. The effect on the dams of this supplementation was evaluated in different morphometric, hematologic and immune variables. Supplementation did not alter the weight evolution during pregnancy and lactation, although it did increase the relative weights of the small intestine and the cecum. With regard to immune variables, an increase in IgG2c and in total IgG as well as a reduction in IgG1, IgG2b was observed in plasma, milk serum and salivary gland. Overall, an increase in Th1 associated IgG subclasses was observed without altering the Th1/Th2 ratio. Finally, supplementation did not change the proportion of MLN lymphocyte populations. In conclusion, this study shows that the maternal supplementation with a symbiotic during gestation and lactation is safe and promotes changes at the immune level, thus being able to have a positive impact on the maturation of the immune system of its offspring
  Subject: Sistema immunològic
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Nutrició i Metabolisme
  Title in original language: Effect of the supplementation with a symbiotic in pregnant and lactating rats
  Creation date in repository: 2023-07-05
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Sistema immunològic
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar