Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

COMPRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, DE UNA SUSTANCIA DEDICADA COMO COMPLEMENTO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

 • Identification data

  Identifier: TFM:144
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM144
 • Authors:

  Pombo Chorto, Oriol
 • Others:

  Keywords: Terminal, graners, líquids Terminal, bulks, liquids Terminal, graneles, líquidos
  Title in different languages: COMPRA, TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ, DE UNA SUBSTANCIA DEDICADA COM A COMPLEMENT DE LA ALIMENTACIÓ ANIMAL PURCHASE, TRANSPORT, STORAGE AND DISTRIBUTION OF A SUBSTANCE DEDICATED TOL SUPPLEMENT ANIMAL FEED COMPRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, DE UNA SUSTANCIA DEDICADA COMO COMPLEMENTO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
  Subject areas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Pombo Chorto, Oriol
  Department: Enginyeria Química
  Work's public defense date: 2016-06-01
  TFM credits: 12
  Project director: Mañé Loran, Josep Enric
  Abstract: Oriol Pombo Chorto COMPRA, TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ, DE UNA SUBSTANCIA DEDICADA COM A COMPLEMENT DE LA ALIMENTACIÓ ANIMAL Treball Fi de Màster dirigit pel Dr. Mañé Loran, Josep Enric Màster en Enginyeria Industrial Resum La logística té un paper molt important en la cadena de valor durant el subministrament de mercaderies. Les terminals portuàries són ports dedicats a la transferència de càrregues a granel líquides mitjançant un seguici d'infraestructures que permeten realitzar les operacions necessàries per a garantir la satisfacció per part dels usuaris i els clients. El present projecte mostra el desenvolupament tècnic necessari per al disseny de les àrees relacionades amb l'emmagatzematge i distribució de graners líquids. Es defineixen els paràmetres implicats en el manteniment de la qualitat del producte, a partir dels condicionants legals i tècnics que impliquen la manipulació de productes que deriven a la cadena alimentària humana. Així mateix, es defineixen el model d'aprovisionament i subministrament de mercaderies en funció de la capacitat de demanda de la terminal en un cicle anual. Mitjançant una anàlisi de la logística de mercat per a constatar les oportunitats de mercat en l'àmbit nacional. Finalment s'avalua el còmput total de costos de la cadena de subministrament de tots els costos assignables imputats en les activitats de transport, emmagatzematge i distribució del producte fins al consumidor final. A partir de l'estudi econòmic del marge de benefici obtingut en la terminal de graners líquids. Tarragona 2016 Oriol Pombo Chorto PURCHASE, TRANSPORT, STORAGE AND DISTRIBUTION OF A SUBSTANCES DEDICATED TO SUPPLEMENT ANIMAL FEED Final Master's Project Adviser: Dr. Mañé Loran, Josep Enric Master’s Degree in Industrial Engineering Summary Logistics plays a very important role in the value chain for the supply of goods. Port terminals are dedicated to the transfer of liquid bulk loads by an entourage of infrastructure that allow the necessary measures to ensure the satisfaction of users and customers port operations. This project shows the technical development needed for the design of areas related to the storage and distribution of bulk liquids. The parameters involved in maintaining product quality, from the legal and technical conditions involving the manipulation of products derived human food chain are defined. The provisioning model and supply of goods according to the capacity demand of the terminal in an annual cycle is also defined. Through an analysis of the logistics market for finding market opportunities nationwide. Finally the total count cost of the supply chain of all allocable costs charged in the activities of transport, storage and distribution of the product to the consumer is evaluated. From the economic study of the profit margin obtained in the liquid bulk terminal. Tarragona 2016 Oriol Pombo Chorto COMPRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, DE UNA SUSTANCIA DEDICADA COMO COMPLEMENTO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL dirigido por el Dr. Mañé Loran, Josep Enric Máster en Ingeniería Industrial Resumen La logística desempeña un papel muy importante en la cadena de valor durante el suministro de mercancías. Las terminales portuarias son puertos dedicados a la transferencia de cargas a granel liquidas mediante un séquito de infraestructuras que permiten realizar las operaciones necesarias para garantizar la satisfacción por parte de los usuarios y los clientes. El presente proyecto muestra el desarrollo técnico necesario para el diseño de las áreas relacionadas con el almacenamiento y distribución de graneles líquidos. Se definen los parámetros implicados en el mantenimiento de la calidad del producto, a partir de los condicionantes legales y técnicos que implican la manipulación de productos que derivan a la cadena alimentaria humana. Asimismo, se definen el modelo de aprovisionamiento y suministro de mercaderías en función de la capacidad de demanda de la terminal en un ciclo anual. Mediante un análisis de la logística de mercado para constatar las oportunidades de mercado a nivel nacional. Finalmente se evalúa el cómputo total de costes de la cadena de suministro de todos los costes asignables imputados en las actividades de transporte, almacenaje y distribución del producto hasta el consumidor final. A partir del estudio económico del margen de beneficio obtenido en la terminal de graneles líquidos. Tarragona 2016
  Subject: Enginyeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: COMPRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, DE UNA SUSTANCIA DEDICADA COMO COMPLEMENTO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
  Creation date in repository: 2016-10-18
 • Keywords:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar