Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Disseny i implementació d'una nano xarxa de corrent continu

 • Identification data

  Identifier: TFM:147
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM147
 • Authors:

  Teixidó Ardèvol, Albert
 • Others:

  Keywords: Nano xarxa, Sliding, Convertidor de potència Nano grid, Sliding, Power converter Nano red, Sliding, Convertidor de poténcia
  Title in different languages: Diseño e implementación de una nano red de corriente continua Design and implementation of a direct current nano grid Disseny i implementació d'una nano xarxa de corrent continu
  Subject areas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Teixidó Ardèvol, Albert
  Department: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-06-13
  TFM credits: 12
  Project director: Cid Pastor, Àngel
  Abstract: Albert Teixidó Ardèvol Disseny i implementació d’una nano xarxa de corrent continu Treball Fi de Màster dirigit pel Dr. Àngel Cid Pastor Màster en Enginyeria Industrial Resum En aquest projecte s’exposa el funcionament d’una nano xarxa de corrent continu, així com de cadascun dels components i convertidors que la conformen. Es detalla l’anàlisi del convertidor elevador bidireccional amb filtre de sortida i el funcionament del seu control, així com també el funcionament del llaç de tensió que regula el bus DC d’aquesta nano xarxa. Finalment s’explica el funcionament del sistema amb diverses simulacions i proves experimentals que verifiquen el correcte funcionament de la nano xarxa. Tarragona 2016 Albert Teixidó Ardèvol Design and implementation of a direct current nano grid Final Master's Project Adviser: Dr. Àngel Cid Pastor Master’s Degree in Industrial Engineering Summary In this project the operation of a nanogrid is exposed, as well as each of the components and power converters that compose it. The analysis of the bidirectional boost converter with output filter andand it’s control is detailed, as well as the operation of the voltage loop that regulates the DC bus of this nanogrid. Finally, the operation of the system is verified with various simulations and experimental tests that demonstrate the correct operation of the nanogrid. Tarragona 2016 Albert Teixidó Ardèvol Diseño e implementación de una nano red de corriente continua Trabajo Fin de Máster dirigido por el Dr. Àngel Cid Pastor Máster en Ingeniería Industrial Resumen En este proyecto se expone el funcionamiento de una nano red de corriente continua, así como de cada uno de los componentes y convertidores que la conforman. Se detalla el análisis del convertidor elevador bidireccional con filtro de salida y el funcionamiento de su control, así como del funcionamiento del lazo de tensión que regula el bus DC de esta nano red. Finalmente se explica el funcionamiento del sistema con varias simulaciones y pruebas experimentales que verifican el correcto funcionamiento de la nano red. Tarragona 2016
  Subject: Enginyeria elèctrica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Disseny i implementació d'una nano xarxa de corrent continu
  Creation date in repository: 2016-10-19
 • Keywords:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar