Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

A Study on the Production and Discrimination of Alveolar Stops in EFL students

 • Identification data

  Identifier: TFM:1515
 • Authors:

  Salhi Bouyakhrichan, Souhaila
 • Others:

  Keywords: Variaciones alofónicas, enfoque explícito, enfoque implícito Allophonic variations, explicit approach, implicit approach Variacions alofòniques, enfocament explícit, enfocament implícit
  Title in different languages: Estudio sobre la producción y comparación de las oclusivas alveolares en estudiantes del inglés como lengua extranjera A Study on the Production and Discrimination of Alveolar Stops in EFL students Estudi sobre la producció i comparació de les oclusives alveolars en estudiants de l'anglès com a llengua estrangera
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidenciality: No
  Academic year: 2021-2022
  Student: Salhi Bouyakhrichan, Souhaila
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2022-06-29
  TFM credits: 11
  Project director: Romero Gallego, Joaquín
  Abstract: Pronunciation in teaching foreign languages tends to be disregarded in classrooms. The aim of this paper is to analyze which of the two methods implemented in the treatment (implicit or explicit) is more efficient to teach pronunciation to young students whose L1 is Catalan or Spanish. The subject matter is the flapping sound in EFL students, an allophonic variation of alveolar stops. The participants were split into two groups to complete a reading, where their ability to identify and produce the flapping sound would be analyzed. The same text was given to them after the instruction to study which of the two approaches helped improvement of the aspect studied. The results obtained revealed that none of the two methodologies was more effective than the other, but they both helped students in a different aspect. Explicit methodology helped students identify the flapping, and implicit methodology helped them accurately produce the sound. Thus, pronunciation should not be neglected in ETL classrooms as it is useful for students to enhance their language mastery. La pronunciació en l'ensenyament de llengües estrangeres tendeix a ignorar-se a les aules. L'objectiu d'aquest document és analitzar quins dels dos mètodes implementats en el tractament (implícits o explícits) són més eficients per ensenyar pronunciació a joves l'L1 dels quals és català o castellà. El tema principal és el so d'afluència en els estudiants de l'EFL, una variació al·lofònica de les oclusives alveolars. Els participants es van dividir en dos grups per completar una lectura, on s'analitzava la seva capacitat d'identificar i produir el so d'afluència. Se'ls va donar el mateix text després de la instrucció d'estudiar quin dels dos enfocaments va ajudar a millorar l'aspecte estudiat. Els resultats obtinguts van revelar que cap de les dues metodologies era més eficaç que l'altra, però tots dos van ajudar els estudiants en un aspecte diferent. La metodologia explícita va ajudar els estudiants a identificar l'afluència, i la metodologia implícita els va ajudar a produir amb precisió el so. Per tant, la pronunciació no ha de ser descuidada a les aules d'ETL, ja que és útil per als estudiants per millorar el seu domini lingüístic.
  Subject: Educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: A Study on the Production and Discrimination of Alveolar Stops in EFL students
  Creation date in repository: 2023-10-11
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar