Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Flexible and Realistic Client-centric Evaluation of Personal Clouds via User Stereotypes

 • Identification data

  Identifier: TFM:156
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM156
 • Authors:

  Chenglong Zou
 • Others:

  Keywords: Núvol Personal D’emmagatzemament, Anàlisi de Rendiment, Generador de Carrega de Treball Personal Cloud Storage, Performance Analysis, Workload Generator Nubes Personales de Almacenamiento, Análisis de Rendimiento, Generador de Carga de Trabajo
  Title in different languages: Avaluació flexible y realistic centrat en els usuaris dels nuvols personals mitjanant receptes d'usuaris Flexible and Realistic Client-centric Evaluation of Personal Clouds via User Stereotypes Evaluación flexible y realistico centrado en usuarios de las nubes personales mediante recetas de usuarios
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Work's codirector: García López, Pedro
  Student: Chenglong Zou
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  TFM credits: 12
  Work's public defense date: 2016-11-15
  Project director: Garcia-Tenido, Raúl
  Abstract: Resum. L'avaluació del rendiment de Núvols Personals (ex.,Dropbox, GoogleDrive, Box) és desafiant a causa de la seva arquitectura amb un client gruixut i l'absència de generadors de càrrega de treball realistes que produeixin els tipus dispars de comportament de l'usuari. En aquest treball, es proposa una nova metodologia d'avaluació on la càrrega generada és generada mitjançant una recepta que emula grup d'usuari que tenen comportaments similars. Hem creat una instància d'aquesta metodologia amb BenchBox, una eina d'anàlisi de rendiment distribuït que integra:(I) Un model pràctici precís que reprodueix localment els comportaments dels usuaris que són rellevants pel rendiment dels clients d'escriptori (ex. Tipus d'activitat, característiques dels fitxers);(II) Un sistema de gestió centralitzada i monitoratge en temps real dels clients d'escriptori; (III) BenchBox també utilitza arxius compactes per representar els estereotips dels usuaris, permetent als investigadors compartir només el comportament dels usuaris sense revelar trets privats.Demostrem els beneficis de BenchBox mitjançant l'exercici dels núvols personals publiques i privades. Es mostra com diferents tipus d'usuaris impacten amb el rendiment i l'eficiència d'aquests sistemes, l'eina ens pot ser de guia de possibles optimitzacions als proveïdors d'aquests serveis.Paraules clau: Núvol personal d'emmagatzemament, Anàlisi de rendiment, Generador de Treball, Estereotip. Abstract The performance evaluation of Personal Clouds (e.g., Dropbox, Google Drive, Box) is challenging due to their fat-client architecture and the absence of realistic workload generators that reproduce the disparate types of user behavior. In this work, we propose a novel storage benchmarking methodology in which the workload is generated by emulating groups of users that exhibit a similar behavior, namely, user stereotypes. Weinstantiate this methodology in BenchBox, a distributed performance analysis tool that integrates: (i) A practical yet accurate model that locally reproduces the aspects of user behavior that matter to the performance of desktop clients (e.g., types of activity, data contents); (ii) A centralized management and real-time monitoring system of Personal Cloud desktop clients. (iii) BenchBox also uses compact files to represent user stereotypes, enabling researchers to share only the behavior of users withoutdisclosing private traces. We show the benefits of BenchBox by exercising public and private Personal Clouds. We show how distinct types of users impact on the performance and efficiency of these systems, which may guide their optimization. Keywords: Personal Cloud Storage, Performance Analysis, Workload Generator, Stereotype. Resumen. La evaluación del rendimiento de Nubes Personales (ej., Dropbox, Google Drive, Box) es desafiante debido a su arquitectura con un cliente grueso y la ausencia de generadores de carga de trabajo realistas que reproduzcan los tipos dispares de comportamiento de usuario. Este trabajo, propone una nueva metodología de evaluación donde la carga generada, se realiza mediante una receta que emula un grupo de usuario que tienen comportamientos similares. Hemos creado una instancia de esta metodología con BenchBox, una herramienta de análisis de rendimiento distribuida que integra: (I) un modelo práctico y preciso que reproduce localmente los comportamientos de los usuarios que son relevantes para el rendimiento de los clientes de escritorio (ej. Tipo de actividad, características de los ficheros); (II) Un sistema de gestión centralizada imonitorización en tiempo real de los clientes de escritorio (III) BenchBox también utiliza archivos compactos para representar los estereotipos de los usuarios, permitiendo que los investigadores comportan solamenteel comportamiento de los usuarios sin revelar rasgos privados. Demostramos los beneficios de BenchBox mediante la evaluación de nubes personales publicas privadas. Se muestra como diferentes tipos de usuarios impactan con el rendimiento ila eficiencia de estos sistemas, la herramienta puede servir de guía para posibles optimizaciones de la Nube. Palabras clave: Nube personal de almacenamiento, Análisis de rendimiento, Generador de Trabajo, Estereotipo.
  Subject: Enginyeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Enginyeria Informàtica, Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
  Title in original language: Flexible and Realistic Client-centric Evaluation of Personal Clouds via User Stereotypes
  Creation date in repository: 2016-02-09
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar