Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Análisis comparativo de métodos de detección y cuantificación de la ricina: Enfoques actuales y perspectivas de futuro

 • Identification data

  Identifier: TFM:1594
 • Authors:

  Salmerón Pelado, Laura
 • Others:

  Keywords: Ricina, fitotoxina, mètodes de detecció i quantificació Ricin, phytotoxin, detection and quantification methods Ricina, fitotoxina, métodos de detección y cuantificación
  Title in different languages: Anàlisi comparatiu de mètodes de detecció i cuantificació de la ricina: Enfocaments actuals i perspectives de futur Comparative analysis of ricin detection and quantification methods: Current approaches and future prospects
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Salmerón Pelado, Laura
  APS: No
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06-29
  Project director: Reina Lozano, José Antonio
  Abstract: La ricina és una fitotoxina que es troba a les llavors de ricí (Ricinus communis L) i té un alt potencial com a arma biològica. La detecció primerenca de la ricina és crucial per fer front a les possibles situacions d'emergència per intoxicació o contaminació ambiental per ricina. En aquest treball, es presenta una revisió bibliogràfica exhaustiva dels mètodes de detecció i quantificació de ricina disponibles actualment, analitzant i comparant els avantatges i les limitacions de cadascun. Com a conclusió, es pot inferir que hi ha limitacions i aspectes a millorar en els mètodes actuals, de manera que la investigació contínua és crucial. Ricin is a phytotoxin found in castor bean seeds (Ricinus communis L) and has high potential as a biological weapon. Early detection of ricin is crucial to address possible emergency situations due to ricin poisoning or environmental contamination. In this work, an exhaustive bibliographic review of the ricin detection and quantification methods currently available is presented, analyzing and comparing the advantages and limitations of each one. In conclusion, it can be inferred that there are limitations and aspects to improve in current methods, so continued research is crucial. La ricina es una fitotoxina que se encuentra en las semillas de ricino (Ricinus communis L) y tiene un alto potencial como arma biológica. La detección temprana de la ricina es crucial para afrontar las posibles situaciones de emergencia por intoxicación o contaminación ambiental por ricina. En este trabajo, se presenta una revisión bibliográfica exhaustiva de los métodos de detección y cuantificación de ricina disponibles actualmente, analizando y comparando las ventajas y limitaciones de cada uno. Como conclusión, se puede inferir que existen limitaciones y aspectos a mejorar en los métodos actuales, con lo que la investigación continua es crucial.
  Subject: Genètica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: Análisis comparativo de métodos de detección y cuantificación de la ricina: Enfoques actuales y perspectivas de futuro
  Creation date in repository: 2024-03-05
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Genètica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar