Treballs Fi de Màster> Infermeria

Desarrollo de la humanziación del cuidado en estudiantes de grado en Enfermería

 • Identification data

  Identifier: TFM:1607
 • Authors:

  Del Río Sanz, Laura
 • Others:

  Keywords: Enfermería,Humanización del cuidado, Practicas formativas
  Title in different languages: Desenvolupament de la humanització de la cura en estudiants de grau en Infermeria Desarrollo de la humanziación del cuidado en estudiantes de grado en Enfermería
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Del Río Sanz, Laura
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-06
  TFM credits: 11
  Project director: Martorell Poveda, Mª Antonia
  Abstract: La pregunta plantejada en aquest projecte és què significa la cura humanitzada per als estudiants d'infermeria?, i com a objectiu principal, identificar i conèixer el significat que els alumnes de l'Escola d'Infermeria atorguen a aquestes cures. L'estudi es basarà en un projecte de recerca a realitzar a l'Escola Universitària d'Infermeria d'Àvila (E.O.E.A.), Centre Adscrit a la Universitat de Salamanca (USAL) durant el curs 2023-2024, en el qual participarà la població d'estudiants des de 1r curs fins a 4t curs de Grau en Infermeria. La metodologia utilitzada serà mixta, on la part quantitativa, suposarà la recollida d'informació a través de l'escala HUMAS, escala de valoració de la cura humanitzada, validada en 2019 i una enquesta de 10 preguntes, 9 d'elles tancades i una final oberta. La part qualitativa es recolza en la realització de grups focals per a conèixer la percepció i el concepte d'humanització de les cures (HdC) per part de l'estudiant. La intenció amb aquest treball de recerca és determinar d'una banda el grau d'implicació tant de l'Escola d'Infermeria, com de les estades hospitalàries de les institucions sanitàries on l'alumne rep la seva formació pràctica, en el desenvolupament d'habilitats i eines necessàries per a contribuir a la consecució d'una cura humanitzada, i no sols l'aprenentatge de tecnicismes propis de la professió. També identificar l'evolució de l'aprenentatge de coneixements i canvi en la percepció d'una cura més humanitzada al llarg dels 4 cursos de Grau. La pregunta planteada en este proyecto es ¿qué significa el cuidado humanizado para los estudiantes de enfermería?, y como objetivo principal, identificar y conocer el significado que los alumnos de la Escuela de Enfermería otorgan a dichos cuidados. El estudio se basará en un proyecto de investigación a realizar en la Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila (E.U.E.A.), Centro Adscrito a la Universidad de Salamanca (USAL) durante el curso 2023-2024, en el que participará la población de estudiantes desde 1er curso hasta 4º curso de Grado en Enfermería. La metodología utilizada será mixta, donde la parte cuantitativa, supondrá la recogida de información a través de la escala HUMAS, escala de valoración del cuidado humanizado, validada en 2019 y una encuesta de 10 preguntas, 9 de ellas cerradas y una final abierta. La parte cualitativa se apoya en la realización de grupos focales para conocer la percepción y el concepto de humanización de los cuidados (HdC) por parte del estudiante. La intención con este trabajo de investigación es determinar por una parte el grado de implicación tanto de la Escuela de Enfermería, como de las estancias hospitalarias de las instituciones sanitarias donde el alumno recibe su formación práctica, en el desarrollo de habilidades y herramientas necesarias para contribuir a la consecución de un cuidado humanizado, y no sólo el aprendizaje de tecnicismos propios de la profesión. También identificar la evolución del aprendizaje de conocimientos y cambio en la percepción de un cuidado más humanizado a lo largo de los 4 cursos de Grado.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Desarrollo de la humanziación del cuidado en estudiantes de grado en Enfermería
  Creation date in repository: 2024-03-13
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar